รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
1 B6501150 นายภานุวัฒน์ โคงาม  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
2 B6501242 นางสาวสุชารัตน์ กองฉลาด  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
3 B6501297 นางสาวธัญชนก กิ่งปรุ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
4 B6501303 นายชินพัฒน์ ดำพงษ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
5 B6501310 นายธนดล เพ็ชรหมื่นไวย์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
6 B6501327 นายวสันต์ ดวงเกิด  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
7 B6501365 นายจักรพงศ์ วังหอม  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
8 B6501402 นางสาววิรัญญา แจ่มกระจ่าง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
9 B6501563 นางสาวรุ่งนภา แซ่ตั้ง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
10 B6501709 นายปิยนันท์ กะทิศาสตร์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
11 B6501716 นางสาวปรียาภรณ์ สมเสนา  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
12 B6501761 นางสาวฐิติกานต์ ไวทยสุวรรณ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
13 B6501792 นายจักรินทร์ ทรงบรรพต  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
14 B6501808 นางสาวญาณิษา ยิ่งนอก  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
15 B6501860 นายณัชพล ชูผล  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
16 B6501877 นางสาวปริชมน อาจริยะวัฒนกุล  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
17 B6501914 นางสาวพรรณนภา ปราบหนองบั่ว  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
18 B6501938 นายภูเบศ จงโกเย็น  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
19 B6501969 นายธนวิชญ์ ชุมศรี  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
20 B6502058 นายณัฐวุฒิ วังแสนแก้ว  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
21 B6502072 นายทัตเทพ จันทพันธ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
22 B6502089 นางสาวณัฐพร ผิวศิริ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
23 B6502102 นายภูมิบดินทร์ อินธิสุทธิ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
24 B6502249 นางสาวพรหมพร โชติธนชัยสุธี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
25 B6502270 นางสาวณภัทร อ่ำศรีเพ็ชร  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
26 B6502386 นางสาวศศินิภา บุบผาชาติ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
27 B6502492 นางสาวปาณิสรา ทองไพโรจน์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
28 B6523855 นายพลาธิป บัวผาง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
29 B6523930 นายศุภชัย ศรีภา  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
30 B6524135 นางสาวพิมพ์ชนก ช่วยสระน้อย  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
31 B6524142 นายณัฎฐากรณ์ มะลิวรรณ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
32 B6524197 นางสาวณัฐธิดา สิงหาปัด  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
33 B6530624 นางสาวนฐนันท์ เสียงใหม่  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
34 B6530655 นายสุรพร แสงศรีจันทร์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
35 B6530693 นางสาวชนิกานต์ เวียงนนท์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
36 B6530761 นายณัฐนันท์ เจียสำราญ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
37 B6530822 นางสาวณัฐกานต์ เจริญรัมย์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
38 B6530839 นางสาวนัฏชรักษ์ กั๊กสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
39 B6530853 นางสาวอรปรียา หมอกมัว  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
40 B6530914 นางสาววิภาดา เลิศศักดิ์ศรีสกุล  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
41 B6530945 นางสาวเบญญาภา สังขีด  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
42 B6530976 นางสาวดรุณี ภูขุนทด  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
43 B6531041 นางสาวรัตนาวดี มีศรี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
44 B6531072 นายปัณณวิชญ์ สอนแพง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
45 B6531096 นางสาวไอศวรรย์ ยินดีชาติ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
46 B6531133 นางสาวภมรรัตน์ ลันวงษา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
47 B6531164 นางสาวกัตติกา ตั้งจิตเจษฎา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
48 B6533915 นายอชิรวรรธน์ เปล่งกระโทก  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
49 B6533939 นายรชนนท์ แสงกระโทก  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
50 B6534028 นางสาวสิริยากร ศรีสวาสดิ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
51 B6534035 นายบุญวฤทธิ์ หงษ์กลาง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
52 B6536923 นางสาวกนกพร ตะดอน  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.