รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
1 B6501280 นางสาวจิรภัทร ตั้งเศวตชัย  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
2 B6501358 นางสาวธนพร อริยสุระ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
3 B6501396 นางสาวณัฐชา โสภาบุตร  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
4 B6501440 นางสาวณัฐภรณ์ ไชยสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
5 B6501488 นายพรรษกร เทียมแสง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
6 B6501556 นางสาวปัญญาพร พ่วงพี  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
7 B6501662 นางสาวพรพรรณ ชัยเพชร  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
8 B6501839 นางสาวพิภัชชา ชาลีพรม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
9 B6501846 นายพีรพล คำเหลือง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
10 B6501884 นางสาวนบพิมล ลาฝอย  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
11 B6501891 นางสาวอภิชญา นาคพวง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
12 B6501945 นางสาวนันท์นภัส เจริญศรี  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
13 B6502027 นายธนากร เสริมเเสง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
14 B6502096 นายเดชาธร เนยเมืองปัก  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
15 B6502119 นางสาวฐิติยากร ลิ้นทะเล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
16 B6502317 นางสาวณัฐณิชา วงเวียน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
17 B6502355 นายรัฐชานนท์ ปัจฉิมาเอกพล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
18 B6502379 นางสาวมนัสวี เวโรจน์วัฒนัน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
19 B6502430 นางสาวเปรมยุตา พันศรี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
20 B6502461 นางสาววริศรา บุญเลิศพาณิชย์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
21 B6520014 นายธีราสิทธิ์ โชคบำรุง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
22 B6520021 นางสาวชุติกาญจน์ นะพุทธะ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
23 B6521547 นางสาวจิดาภา สัตตบุตร  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
24 B6523015 นายคุณากร ลายจันทึก  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
25 B6523831 นายเศรษฐ์พล เชิดพุดซา  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
26 B6523978 นางสาวโยษิตา จิตรกระโทก  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
27 B6523985 นางสาวปริยากร รอดวินิจ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
28 B6524005 นายธนวิชญ์ ศิริไพบูลย์ทรัพย์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
29 B6524012 นายปิยะพงษ์ บิกขุนทด  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
30 B6524043 นายศิวกร ปลอดสิริกุล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
31 B6524173 นางสาวธนาภา ทากุ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
32 B6530631 นางสาวฟ้าเอ็นดู ลาละคร  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
33 B6530648 นางสาวณัชชา ขอบโคกกรวด  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
34 B6530662 นายเนติธาดา ชูเสน  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
35 B6530686 นางสาววรกาญจน์ สมมุ่ง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
36 B6530709 นายนิติวัชร์ จิรอิสราวัฒน์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
37 B6530716 นายภพธร ชมภูพาน  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
38 B6530723 นางสาวจุฑาทิพย์ กิจวิจิตร  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
39 B6530730 นางสาวศิริลักษณ์ โคกเทียน  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
40 B6530747 นายปิยวัฒน์ หยวกกระโทก  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
41 B6530808 นายภราดร เสริฐกลาง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
42 B6530877 นางสาวพิชญาณี โพธิ์เข็ม  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
43 B6530884 นายธนนันท์ หมายดี  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
44 B6530891 นางสาวพัทธ์ธีรา ชิดสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
45 B6530907 นายสุภวิจักษณ์ บุญพิมพ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
46 B6530921 นางสาวศรัณยพร ฉิมกูล  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
47 B6530938 นางสาวตมิสา แก้วจันทึก  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
48 B6530952 นายธนัท ชัยสุนทรากุล  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
49 B6530969 นายสัจจวัฒน์ วอนสันเทียะ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
50 B6531157 นายธนกฤต สำราญพิศ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
51 B6533892 นางสาวลลิตา พรหมเมตตา  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
52 B6533922 นางสาวศิขรินธาร บุตรพินธุ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
53 B6534066 นายชยธร ดอกกุหลาบ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.