รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
1 B6501174 นายภิษณุพงษ์ กลิ่นขจร  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
2 B6501211 นายอาภากร ศรีสุวรรณ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
3 B6501273 นายณชพงศ์ สุวัฒนเมธี  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
4 B6501334 นางสาวกฤษณาพร พรมมานอก  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
5 B6501389 นางสาวนพเก้า มาศวรรณา  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
6 B6501419 นางสาวประภัสสร เชิดสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
7 B6501501 นางสาวณัฏฐณิชา เปลี่ยนโพธิ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
8 B6501570 นางสาวเบญจมาศ เรืองพิมาย  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
9 B6501655 นายสุทธิชัย ปีกลม  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
10 B6501679 นางสาวปาริฉัตร เดชโกพรม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
11 B6501686 นายทิวัตถ์ กาญจนสันติกุล  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
12 B6502010 นางสาวรวงทอง ศรีษะนอก  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
13 B6502034 นายอักขราทร ตองเงิน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
14 B6502065 นางสาวกัญญาพัชร์ ทรวงโพธิ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
15 B6502171 นายศุภโชค เวชยานนท์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
16 B6502195 นายศักรินทร์ เกตุใหม่  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
17 B6502218 นายมิ่งมงคล เกตุใหม่  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
18 B6502263 นายยศวรรธน์ เลขวรรณวิจิตร  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
19 B6502287 นายจิราวุทธ คล้อยเอี่ยม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
20 B6502294 นายณัฐพล โพธิ์จักร  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
21 B6502300 นายเรืองศักดิ์ เหมือนมาตร  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
22 B6502362 นายพิณัติศกรณ์ ศรีสมบุญ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
23 B6502416 นางสาวสุธิตา ประเสริฐถาวร  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
24 B6502478 นางสาวธนัญญา ทรงดอน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
25 B6522872 นายธนพงศ์ พรมสันเทียะ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
26 B6523824 นางสาวชุติกาญจน์ เพ็ชรรักษ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
27 B6523848 นางสาวรวิพร เนตรสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
28 B6523909 นายปัณธวัฒน์ เจริญบุญญสถิตย์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
29 B6523916 นางสาวปรวีร์ ศรีกุล  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
30 B6523954 นายจิรพงศ์ ศรีอำไพ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
31 B6523961 นางสาวดนยา โทผา  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
32 B6524104 นายธนบดินทร์ บุญอ่อน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
33 B6524166 นายธนากร มีสันเทียะ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
34 B6530594 นางสาวกัญญาณัฐ ฮุ้นสกุล  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
35 B6530617 นายแทนไทย บุญไทยกลาง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
36 B6530778 นายพันเลิศ พงศ์พัทธ์รุจ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
37 B6530815 นางสาวปภัสสร มาพะเนาว์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
38 B6530846 นายศศิน เพียซ้าย  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
39 B6530860 นายวัชรเมธ เสริมเสนาบุญ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
40 B6530990 นางสาวน้ำทิพย์ บวรอารักษ์สกุล  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
41 B6531003 นางสาวศตพร กันนิกากลาง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
42 B6531010 นางสาวศันสนีย์ หงษ์ชัย  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
43 B6531034 นางสาวภัทรมน สระศรี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
44 B6531089 นางสาวกนกนภา นุชนารถ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
45 B6531171 นางสาวนนิตา ศิริปรุ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
46 B6531188 นางสาวอภิชญา ทิพลักษณ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
47 B6533960 นายพฤฒินันท์ จีนประโคน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
48 B6533991 นางสาวเพชรลดา แก้วเมือง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
49 B6534042 นางสาวเพ็ญพิชชา ป่าธนู  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
50 B6534073 นางสาวนลินทิพย์ แก้วก่า  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
51 B6534080 นางสาวชมพูนุท เวชประสิทธิ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
52 B6534097 นางสาวรดามณี ผ่องจันทึก  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.