รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
1 B6501143 นายธีทัต หงสกุล  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
2 B6501198 นางสาวพรรณนภา จงชาญสิทโธ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
3 B6501204 นางสาวสุภารัตน์ กิมิพันธ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
4 B6501235 นางสาวพัสตราภรณ์ สุขสบาย  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
5 B6501426 นายจิรพัส แสนเจ๊ก  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
6 B6501471 นายพิตติพงษ์ ผ่านเเสนเสาร์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
7 B6501495 นายสถิตพล เสนใหม่  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
8 B6501600 นายบัณฑิต เบ้าสิงห์สวย  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
9 B6501624 นางสาวชลิตา คืบกระโทก  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
10 B6501693 นายวริทธิ์ธร จันทร์สว่าง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
11 B6501723 นายจักรพงษ์ วงศ์พล  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
12 B6501778 นายเตชิต เพ็งชัยภูมิ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
13 B6501785 นางสาวพรทิวา กาละนิโย  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
14 B6501815 นายธนอนันต์ ปลัดศรีช่วย  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
15 B6501822 นายภูริภัทร การปลูก  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
16 B6501952 นางสาวชนิสรา สาครไทย  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
17 B6501990 นายสุกฤต ปัจจุโส  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
18 B6502041 นายธราดล ทวีสุข  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
19 B6502126 นางสาวพิชชาพร ฤาวงศ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
20 B6502133 นางสาวธนัญพร แขค้างพลู  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
21 B6502140 นายธนากร บุญปลูก  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
22 B6502157 นางสาวกรวรรณ ขันผักแว่น  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
23 B6502164 นายนราธร นราพันธ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
24 B6502188 นางสาวธิดาวรรณ ยะโสธร  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
25 B6502225 นายธวัชชัย หอมเย็น  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
26 B6502232 นางสาวเพ็ญพิชญา ปัญญาประดิษฐ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
27 B6502331 นางสาวภัคจิรา สอนสมนึก  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
28 B6502348 นายธนดล สุมังเกษตร  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
29 B6502393 นายวัชรานนท์ ละน้อย  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
30 B6502409 นางสาวบุษยา สิทธิ์ขุนทด  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
31 B6502447 นางสาวณัฐธิดา แนวงาม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
32 B6502454 นางสาวณัชยากร ฉัตรอุทัย  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
33 B6502508 นางสาวภัทธิรา สุขไสยาสน์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
34 B6523862 นายวัชรินทร์ ภูสมปอง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
35 B6524050 นายวรวุฒิ จุลรัษเฐียร  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
36 B6524067 นายธนากร โชคพิมาย  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
37 B6524111 นายธีระภัทร พรมศรี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
38 B6524159 นางสาวธนวฤนท์ ศรีอัครวิทยา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
39 B6530754 นายวงศธร ไพเกาะ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
40 B6530983 นางสาวณัฐณิชา อยู่สบาย  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
41 B6531027 นางสาวณัฐกาญจน์ ทิพยบุญนนท์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
42 B6531058 นายสิรภพ ภารพันธ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
43 B6531065 นางสาวพิชญาภา สุขวัลคุ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
44 B6531102 นายธีรวุฒิ ปั๋นเขียว  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
45 B6531140 นางสาวลภัสรดา ชูสกุลประชารักษ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
46 B6533878 นางสาวกฤตยา สู่สุข  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
47 B6533908 นางสาวประภัสสร มะลิวัลย์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
48 B6533984 นางสาวอรวรรยา จุคำ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
49 B6534011 นางสาวเปมิกา กูลวิริยะ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
50 B6534059 นางสาวภาริดา สุขเกษม  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
51 B6535391 นางสาวมนัญชยา พันธ์โคกกรวด  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
52 B6536947 นายบัณฑิต น้อยบุญญะ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.