รายชื่อนศ.
รายวิชา524381 : CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6018511 นางสาวจรียา มีเอนก  ChemE10
2 B6026448 นางสาวนิภากรณ์ หาระดี  ChemE10
3 B6110987 นายชนกันต์ พันธุ์โยศรี  ChemE10
4 B6112783 นางสาวปภาดา รดแดงนอก  ChemE10
5 B6130619 นายวุฒิชัย ไกรนอก  ChemE10
6 B6201678 นางสาวสุกัญญา สุขศรีวงษ์  ChemE10
7 B6218386 นางสาวสุรัสวดี แก้วมุลตรี  ChemE10
8 B6223205 นางสาวณัฏฐณิชา เฉลิมศรี  ChemE10
9 B6225100 นางสาวนิรชา มีแก้ว  ChemE10
10 B6300111 นางสาวสุชาวดี ยศรุ่งเรือง  ChemE10
11 B6300425 นายกฤตณัฐ บุญลับ  ChemE10
12 B6300500 นายศุภวัฒน์ ดูเถอะ  ChemE10
13 B6301927 นางสาวพันธภักดิ์ แรงทอง  ChemE10
14 B6303082 นางสาวโศรดา ปาริต  ChemE10
15 B6303099 นางสาววรรณิศา พุฒโสม  ChemE10
16 B6303112 นางสาวรุจิรา จักษุกรรฐ  ChemE10
17 B6303129 นางสาวทิพย์รัตน์ นาคนวล  ChemE10
18 B6303143 นางสาวปิยวรรณ ดำรงศักดิ์  ChemE10
19 B6303150 นางสาวพรทิพย์ บุญไกร  ChemE10
20 B6304607 นางสาวภัทรวรรณ อ้อมนอก  ChemE10
21 B6305369 นางสาวนัฐศิกาญน์ นครแสน  ChemE10
22 B6306045 นางสาวชลันดา โชคบัณฑิต  ChemE10
23 B6306373 นางสาววิภาวี เถาว์วัลย์  ChemE10
24 B6306823 นายศุภณัฐ คร้ามพิมพ์  ChemE10
25 B6307127 นางสาวพรพิมล ทีระฆัง  ChemE10
26 B6307363 นายเทพพิทักษ์ รักพึ่ง  ChemE10
27 B6308087 นางสาวปรียาลักษณ์ เดชบุญ  ChemE10
28 B6308858 นางสาวนรีชมณฑน์ แก้วดี  ChemE10
29 B6309305 นางสาววิไลลักษณ์ พลเดชา  ChemE10
30 B6309862 นางสาวศิริประภา ใจธรรม  ChemE10
31 B6310721 นางสาวสุดารัตน์ สังกะสี  ChemE10
32 B6310868 นายณภัทร สันกลาง  ChemE10
33 B6317270 นางสาววิลาวัณย์ ชะนะโสม  ChemE10
34 B6317362 นางสาวนลินทิพย์ โกกอุ่น  ChemE10
35 B6317690 นายรัฐวุฒิ วังกลาง  ChemE10
36 B6317768 นางสาวทัศนีย์ แสบรัมย์  ChemE10
37 B6318086 นางสาวปวันรัตน์ เล็งเบา  ChemE10
38 B6318437 นางสาวอรุณรัตน์ แห้วจันทา  ChemE10
39 B6318642 นางสาวสุพิชฌาย์ เกียรติวงศ์ชัย  ChemE10
40 B6318680 นางสาวพิมพ์มาดา สาระบูรณ์  ChemE10
41 B6318734 นางสาววนิดา โคตรนารา  ChemE10
42 B6322373 นายธราดล สิงห์ทา  ChemE10
43 B6326098 นายอรรถชัย ดีดา  ChemE10
44 B6326371 นางสาวสุทธิสา หมั่นทำ  ChemE10
45 B6326517 นางสาวสกุลกาญจน์ ป่าดอน  ChemE10
46 B6326845 นางสาววิญาดา จาระนัย  ChemE10
47 B6327293 นางสาวดาริกา ราชวงษ์  ChemE10
48 B6334307 นายนฤสรณ์ ขุนทอง  ChemE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.