รายชื่อนศ.
รายวิชา524381 : CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5908349 นายสุรเชษฐ์ ยลถวิล  ChemE10
2 B5909926 นายชัชวงศ์ แก้วกาญจน์  ChemE10
3 B6008093 นายปรีชา บัวทอง  ChemE10
4 B6106300 นางสาวธิดารัตน์ แช่มรัมย์  ChemE10
5 B6108205 นางสาวปวันรัตน์ นานกลาง  ChemE10
6 B6113421 นางสาวศิริลักษณ์ ลุนณะบุตร  ChemE10
7 B6114985 นายชนาธิป สมสร้าง  ChemE10
8 B6117047 นายรุ่งโรจน์ เหง้าโอสา  ChemE10
9 B6130947 นายศิริพงษ์ อนุสรณ์  ChemE60
10 B6210311 นางสาวสุนิตา วิชาชาติ  ChemE10
11 B6300586 นางสาวลลิสลา วงษ์พานิชย์  ChemE10
12 B6303068 นางสาวกมลลักษณ์ พิมูลชาติ  ChemE10
13 B6303075 นางสาวศิริวิมล โสภาศรี  ChemE10
14 B6303136 นางสาวภัญดา พรมลี  ChemE10
15 B6304546 นายอัครวินท์ พิมพ์พิสุทธิวงค์  ChemE10
16 B6305536 นางสาวอินทิรา แซ่เตีย  ChemE10
17 B6308889 นางสาวญาณิศา ปานดำ  ChemE10
18 B6309541 นางสาวอภิญญา จันทร์เพ็ง  ChemE10
19 B6309909 นางสาวอรัญญา ชำนาญกลาง  ChemE10
20 B6310714 นางสาวเสาวลักษณ์ หมอยาดี  ChemE10
21 B6311285 นางสาวเขสรา อุทุมมาลา  ChemE10
22 B6317188 นางสาวกนกวรรณ ดีงาม  ChemE10
23 B6317966 นางสาวน้ำทิพย์ ภูผายาง  ChemE10
24 B6318987 นายแทนตะวัน พานคง  ChemE10
25 B6319113 นายศุภวิชญ์ บัวเขียว  ChemE10
26 B6319144 นางสาวปลายฝน เพิ่มพูน  ChemE10
27 B6322205 นางสาวศิริยุพิน ดุจนาคี  ChemE10
28 B6323745 นางสาวชนนิกานต์ ชาญมงคล  ChemE10
29 B6325657 นางสาวสิริวิมล ซึ่งพรม  ChemE10
30 B6325879 นางสาวสุภาวดี เหล่าบัวบาน  ChemE10
31 B6326272 นายกิตติพัฒน์ พานวงษ์  ChemE10
32 B6326760 นางสาวสุวิชาดา ดาษจันทึก  ChemE10
33 B6327125 นายพิรภพ ปะนามะสา  ChemE10
34 B6327149 นางสาวรวงทอง ทิศกระโทก  ChemE10
35 B6327378 นางสาวเบญญาภา บุญสว่าง  ChemE10
36 B6328580 นางสาวนริศรา จันทร์ละมูล  ChemE10
37 B6328634 นายภาคภูมิ คำพันธ์  ChemE10
38 B6331788 นางสาวจิตรฬดา เมฆกระบัว  ChemE10
39 B6332273 นางสาวธนิษฐา บัวผัน  ChemE10
40 B6332303 นางสาวธัญวรัตน์ เนตรถาวร  ChemE10
41 B6332495 นางสาวบุศบง วิริยะ  ChemE10
42 B6333409 นางสาวอัญชนา นิลพาทย์  ChemE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.