รายชื่อนศ.
รายวิชา585340 : MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6118785 นายจิรัฏติ กันยามาศ  Mechanical Engineering
2 B6118891 นางสาวปิรลภัส ชวีวัฒน์  Mechanical Engineering
3 B6203443 นางสาวสุกัลญา แสนรมย์  Mechanical Engineering
4 B6229986 นางสาวภัทรสุดา ประโลมรัมย์  Mechanical Engineering
5 B6236441 นายธนปกรณ์ ลินดาวรรณ  Mechanical Engineering
6 B6238063 นายปฤณพัชรพล ก้านจักร  Mechanical Engineering
7 B6319236 นางสาวชลิดา บุรินทร์ภัทร  Mechanical Engineering
8 B6323158 นายภูเบศ โฆษวัฒนกุล  Mechanical Engineering
9 B6333461 นางสาวกานต์พิชชา สองอุทา  Mechanical Engineering
10 B6333492 นางสาวภาพิชญา ศิริสุขภาคิล  Mechanical Engineering
11 B6335199 Mr.Chriv Sokundavann  Mechanical Engineering
12 B6335205 MissHIN LIZA  Mechanical Engineering
13 B6335311 MissYOENG KIMHUOY  Mechanical Engineering
14 B6335328 Mr.CHARLS YURONG CATAHAN  Mechanical Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.