รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม59
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B6516536 นางสาวเพ็ญพิชญา เอี่ยมแย้ม  ยังไม่สังกัดสาขา 10
2 B6516567 นางสาวอมราวดี พรรณเสี้ยม  ยังไม่สังกัดสาขา 10
3 B6516604 นางสาวกุสุมา ภูมิพิพัฒน์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
4 B6516628 นางสาวสุภิกา หลอดกระโทก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
5 B6516703 นางสาวออมทรัพย์ สิทธิแสน  ยังไม่สังกัดสาขา 12
6 B6516826 นายธีภพ แสนธิ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
7 B6516888 นางสาวรุ้งฟ้า ทองเเม้น  ยังไม่สังกัดสาขา 10
8 B6516963 นางสาวพรชนก จิตระวัง  ยังไม่สังกัดสาขา 10
9 B6516994 นางสาวพิชญาภา อินทรเรือง  ยังไม่สังกัดสาขา 10
10 B6517052 นางสาวรัชฎาภรณ์ ทะมังกลาง  ยังไม่สังกัดสาขา 10
11 B6517144 นางสาวณัฐณิชา สุ่มสุวรรณ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
12 B6517205 นายนราวิชญ์ มะลิวัลย์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
13 B6517298 นายจิรพนธ์ กวกขุนทด  ยังไม่สังกัดสาขา 10
14 B6517397 นางสาวกัญญารัตน์ ชุ่มเย็น  ยังไม่สังกัดสาขา 10
15 B6517526 นางสาวแพรวา พลีบัตร์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
16 B6517557 นางสาวนราภรณ์ ปัตถานัง  ยังไม่สังกัดสาขา 10
17 B6517595 นางสาวจิณห์นิภา สุนทรพฤกษ์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
18 B6517656 นางสาววราภรณ์ วรรณภักดี  ยังไม่สังกัดสาขา 10
19 B6517663 นางสาวสาวิตรี ภายไธสง  ยังไม่สังกัดสาขา 10
20 B6517731 นางสาวกัญญารัตน์ เนาว์กระโทก  ยังไม่สังกัดสาขา 10
21 B6517861 นางสาวรัฐกานต์ สีทาเรือ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
22 B6527952 นายณัฐวุฒิ ชัยสุข  ยังไม่สังกัดสาขา 10
23 B6527983 นางสาวลัทธวรรณ ดานิตย์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
24 B6527990 นางสาวจิรัดชยา จันทร์ไพจิตร์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
25 B6528058 นางสาวกนกนิภา สุริยะเย็น  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
26 B6528096 นางสาวแพรวิไล สีคลัง  ยังไม่สังกัดสาขา 10
27 B6528157 นายพิชาภพ สนองผัน  ยังไม่สังกัดสาขา 10
28 B6528164 นายบุรุษภัค ทองเงิน  ยังไม่สังกัดสาขา 10
29 B6528188 นางสาวกวินธิดา สิมมาวงศ์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
30 B6528195 นางสาวกมลรัตน์ อังกระโทก  ยังไม่สังกัดสาขา 10
31 B6532284 นายภูวดล เด่นไชยรัตน์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
32 B6532307 นางสาวณัฏฐณิชา พูลเฉลิม  ยังไม่สังกัดสาขา 10
33 B6532314 นางสาวปณิตา ชาทองยศ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
34 B6532321 นางสาวอุษณา จันทร์แดง  ยังไม่สังกัดสาขา 10
35 B6532338 นางสาวนลิณี บุตรวาปี  ยังไม่สังกัดสาขา 10
36 B6532369 นางสาวนภัสสุดา ฉัตรสุวรรณ  ยังไม่สังกัดสาขา 60
37 B6532383 นางสาวสุภาวดี ศิริเมฆา  ยังไม่สังกัดสาขา 10
38 B6532390 นางสาวชมพูพรรณ ศรีภักดี  ยังไม่สังกัดสาขา 10
39 B6532406 นางสาวภทรศรี มนต์ทอง  ยังไม่สังกัดสาขา 10
40 B6532420 นางสาวธนิดา มัคมัน  ยังไม่สังกัดสาขา 10
41 B6532437 นางสาวพรทิพา สีหานาม  ยังไม่สังกัดสาขา 10
42 B6532444 นางสาววรัญญา ไชยทุม  ยังไม่สังกัดสาขา 10
43 B6532468 นางสาวกุลธิดา พรพิรุณโรจน์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
44 B6532482 นางสาวสุธางฏ์ชมพู พรพุทธิพงศ์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
45 B6534745 นางสาวอินธิรา วารินทร์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
46 B6534752 นางสาวจีรวรรณ จันทะแจ่ม  ยังไม่สังกัดสาขา 10
47 B6534783 นางสาวเจนจิรา ทั่งทอง  ยังไม่สังกัดสาขา 10
48 B6534837 นางสาวปัญญาพร อรัญภูวนารถ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
49 B6534844 นางสาวสุดารัตน์ สุขประจบ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
50 B6534868 นางสาวอาทิตยา ไชยสีทา  ยังไม่สังกัดสาขา 10
51 B6534905 นางสาวพิมพ์มาดา สอนแสง  ยังไม่สังกัดสาขา 10
52 B6535049 นางสาววิชญาดา ชมภูพื้น  ยังไม่สังกัดสาขา 10
53 B6535070 นางสาวทิพวรรณ พลลาภ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
54 B6535629 นางสาวพิชญา ไขโพธิ์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
55 B6535704 นางสาวณัฏฐ์นรี ชื่นชม  ยังไม่สังกัดสาขา 10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.