รายชื่อนศ.
รายวิชาENG25 2010 : FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6411367 นายอนุรักษ์สกุล นุ่มแก้ว  FOOD TECHNOLOGY10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2 B6400231 นายเชาวลิต ปรินเเคน  Mechanical Engineering10
3 B6400293 นางสาวภัทรวดี สิมแสน  Mechanical Engineering10
4 B6400361 นายพงศธร วันชา  Mechanical Engineering10
5 B6400460 นางสาวศิรินันท์ โกกิลารัตน์  Mechanical Engineering10
6 B6400477 นางสาวโสภิตรา ขานจ้าน  Mechanical Engineering10
7 B6401948 นางสาวอนัญญา นัยเจริญ  Mechanical Engineering10
8 B6401955 นางสาวศดานันท์ กวีกุล  Mechanical Engineering10
9 B6402792 นายวัชรินทร์ ธีรอาภรณ์  Mechanical Engineering10
10 B6403195 นายเพชรภูตะวัน เอี่ยมรัมย์  Mechanical Engineering10
11 B6403232 นายปฐพล สืบประยงค์  Mechanical Engineering10
12 B6403256 นายกฤษฎา ฉายแสง  Mechanical Engineering10
13 B6403355 นางสาวขนิษฐา นิธิธนกุล  Mechanical Engineering10
14 B6403546 นายเทวลิต อินทรักษ์  Mechanical Engineering10
15 B6403799 นางสาวธัญลักษณ์ จันทวงค์  Mechanical Engineering10
16 B6403829 นายณัฐภัคพล วรรณเอกวีร์  Mechanical Engineering10
17 B6403843 นางสาวกัณฑิมา ดำครุฑ  Mechanical Engineering10
18 B6403928 นางสาวอภิญญา ทองสว่าง  Mechanical Engineering10
19 B6403942 นายภัทรพงค์ โคตรโสภา  Mechanical Engineering10
20 B6404314 นายกิตติภพ ส่องแสง  Mechanical Engineering10
21 B6404338 นายคณิน หวังกลุ่มกลาง  Mechanical Engineering10
22 B6404444 นายนครินทร์ มุ่งหวังกลาง  Mechanical Engineering10
23 B6404703 นางสาวอรนภา ทานาฤทัย  Mechanical Engineering10
24 B6404871 นางสาวกัลยรัตน์ เหมสุวรรณ  Mechanical Engineering10
25 B6405144 นายภูริต รัตนจารุ  Mechanical Engineering10
26 B6405151 นายจิรเดช สุนทราศรี  Mechanical Engineering10
27 B6405168 นายพีรวิชญ์ หาญกิจจานุรักษ์  Mechanical Engineering10
28 B6405298 นางสาวสุธาวี ตรวจมรรคา  Mechanical Engineering10
29 B6405410 นางสาวพิชญาภา ทันดอน  Mechanical Engineering10
30 B6405700 นายพลวัฒน์ ดาศรี  Mechanical Engineering10
31 B6405939 นางสาวศรีรุ้ง โถสนิท  Mechanical Engineering10
32 B6406080 นางสาวเกียวเกด สิงห์ลา  Mechanical Engineering10
33 B6406097 นางสาวมณฑกานต์ อัจฉรารักษ์  Mechanical Engineering10
34 B6406394 นายณัฏฐชัย บุญรอด  Mechanical Engineering10
35 B6406431 นายมารุต ทองเรืองวงค์  Mechanical Engineering10
36 B6406653 นางสาวเบญจรัตน์ ทิพย์สมบัติวงศ์  Mechanical Engineering10
37 B6406707 นางสาวภัชชา รีฮุง  Mechanical Engineering10
38 B6406721 นางสาวสิริภัทรา ชวนจิต  Mechanical Engineering10
39 B6407469 นายนราธร ปานสุด  Mechanical Engineering10
40 B6408176 นางสาวเพ็ญนภา โชติพรมราช  Mechanical Engineering10
41 B6408299 นายชิษณุพงศ์ ขวัญบุญจันทร์  Mechanical Engineering10
42 B6408381 นางสาวชุติมณฑน์ มีเย็น  Mechanical Engineering10
43 B6408398 นางสาวมินตรา ปัตชัยโย  Mechanical Engineering10
44 B6408442 นางสาวนิรชา วะนาไชย  Mechanical Engineering10
45 B6408718 นางสาวสมหทัย สุขอุ้ม  Mechanical Engineering10
46 B6408794 นายไชยชนก รูปเหลี่ยม  Mechanical Engineering10
47 B6408855 นางสาวอาภัสรา ยอดศิริตระกูล  Mechanical Engineering10
48 B6409197 นางสาวพรรวษา เจียมประเสริฐ  Mechanical Engineering60
49 B6409494 นายนนทวัฒน์ สมดา  Mechanical Engineering10
50 B6409746 นายพิเชษฐ์ภูมิ์ วิชยวรกิจ  Mechanical Engineering10
51 B6409920 นายกศพงษ์ คำเจริญ  Mechanical Engineering10
52 B6409968 นายมนตรี แรมกระโทก  Mechanical Engineering10
53 B6410063 นายพันธวัช ศรีไทย  Mechanical Engineering10
54 B6410230 นางสาวกันต์ฐิชา แจ้งไธสง  Mechanical Engineering10
55 B6410391 นายภานุวัฒน์ อินขามป้อม  Mechanical Engineering10
56 B6410834 นางสาวณัฎฐณิชา วัฒนะสุวรรณ  Mechanical Engineering10
57 B6411008 นายชินดนัย พงษ์แก้ว  Mechanical Engineering10
58 B6411022 นายปฐมชล สร้อยสม  Mechanical Engineering10
59 B6411114 นางสาวพิสชา บุญเกื้อ  Mechanical Engineering10
60 B6411855 นายเกียรติศักดิ์ บุญเกิด  Mechanical Engineering10
61 B6412142 นายณัฐวรรธน์ สังข์น้อย  Mechanical Engineering10
62 B6414306 นางสาวปนัดดา งามเลิศ  Mechanical Engineering10
63 B6415525 นายดำรงเดช ฉาสันเทียะ  Mechanical Engineering10
64 B6415686 นางสาวรวีวรรณ สีหะ  Mechanical Engineering10
65 B6415716 นายทินภัทร ค้ามี  Mechanical Engineering10
66 B6417888 นางสาวประภาพร กอสมานชัยกิจ  Mechanical Engineering10
67 B6418113 นางสาวศิริรัตน์ หล่าไธสง  Mechanical Engineering10
68 B6418380 นางสาวพัชราพร โยธา  Mechanical Engineering10
69 B6418564 นายกฤษฏิ์ โปร่งจิตต์  Mechanical Engineering10
70 B6418977 นายธนดล ประเสริฐ  Mechanical Engineering10
71 B6419080 นางสาวศิริลาภา สุทธิประภา  Mechanical Engineering10
72 B6419127 นายกิตติพศ กายพรมราช  Mechanical Engineering10
73 B6419295 นางสาวฐิติยา ชัยประสิทธิ์  Mechanical Engineering10
74 B6419332 นางสาวฐณฐิการณ์ พึ่งสันเทียะ  Mechanical Engineering10
75 B6419806 นางสาวดวงกมล นพรัตนาภรณ์  Mechanical Engineering10
76 B6420055 นายปฐวี ดอนประทุม  Mechanical Engineering10
77 B6423537 นายวิศรุต แย้มสกุล  Mechanical Engineering10
78 B6423681 นายธราธิป ภูโททอง  Mechanical Engineering10
79 B6423827 นายจักรภัทร ภัทรจารุ  Mechanical Engineering10
80 B6426200 นางสาวสุชัญญา สุขพร้อม  Mechanical Engineering10
81 B6426217 นางสาวจันทริกา จันทวาส  Mechanical Engineering10
82 B6426279 นายชาญชัย เวโย  Mechanical Engineering10
83 B6426439 นางสาวนิตย์ธีรา ตันตระกูล  Mechanical Engineering10
84 B6426446 นางสาวจีรณา กมลบรรพต  Mechanical Engineering10
85 B6426729 นายสุรศักดิ์ แก้วอ่อน  Mechanical Engineering10
86 B6426873 นายจิรพัฒน์ ภาวิรัมย์  Mechanical Engineering10
87 B6426989 นายสมพงษ์ โพธิ์พิทูล  Mechanical Engineering10
88 B6427061 นายสันติภาพ หมายดี  Mechanical Engineering10
89 B6428440 นางสาวชลนิชา แสงลอย  Mechanical Engineering10
90 B6428525 นายธนกฤษ ศรีงาม  Mechanical Engineering10
91 B6431655 นางสาวอินทิรา ทรงราษี  Mechanical Engineering10
92 B6431808 นางสาวชุติกาญจน์ ผลนา  Transportation And Logistics Engineering12
93 B6431921 นางสาวกนกวรรณ ลิ้มมณี  Mechanical Engineering10
94 B6432027 นายธนากร สุทธิมาศมงคล  Mechanical Engineering10
95 B6432041 นางสาวขวัญจิรา สุโพธิณะ  Mechanical Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.