รายชื่อนศ.
รายวิชาSCI15 2302 : BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6400637 นายปริน ชุมสำโรง  SPORTS SCIENCE10
2 B6413187 นางสาวเจนจิรา มะละกา  SPORTS SCIENCE10
3 B6413194 นางสาวสิริยากรณ์ พิภักดี  SPORTS SCIENCE10
4 B6413200 นายอลงกรณ์ ส่งสาย  SPORTS SCIENCE10
5 B6413224 นายเลิศพงศ์ เนติมงคลวิทย์  SPORTS SCIENCE10
6 B6413231 นางสาวสุจิรา สวยพรมราช  SPORTS SCIENCE10
7 B6413248 นายอนุชิต สิทธิ์ใหม่  SPORTS SCIENCE10
8 B6413255 นางสาววณิชญาดา ปิดตะ  SPORTS SCIENCE10
9 B6413262 นางสาวรินลดา เสนจันทะ  SPORTS SCIENCE10
10 B6413279 นายปวิช ยวนพันธ์  SPORTS SCIENCE10
11 B6413286 นายอิศรานุวัฒน์ ภูมิลุน  SPORTS SCIENCE10
12 B6413309 นายทยาวัตร กมลคร  SPORTS SCIENCE10
13 B6413316 นายจักรินทร์ ไชยหงษ์  SPORTS SCIENCE10
14 B6413330 นายศราวุฒิ ขันทะผล  SPORTS SCIENCE10
15 B6413347 นายพรรษกร ชื่นตา  SPORTS SCIENCE10
16 B6413378 นายปิยพัทธ์ อัศวจันทรากุล  SPORTS SCIENCE10
17 B6413385 นายพีรณัฐ ซื่อสัตย์  SPORTS SCIENCE10
18 B6413392 นายดัสกรณ์ วาปีโส  SPORTS SCIENCE10
19 B6413408 นางสาวพรนภา คำลือฤทธิ์  SPORTS SCIENCE10
20 B6415624 นายปฏิภาณ ทองคำพานิช  SPORTS SCIENCE10
21 B6415631 นายกริชชานนท์ นาเหล็ก  SPORTS SCIENCE10
22 B6415648 นายพัทธดนย์ คำหล้า  SPORTS SCIENCE10
23 B6420932 นางสาวณัฏฐณิชา เขนสันเทียะ  SPORTS SCIENCE10
24 B6425814 นางสาวฐณัฐชา กิ่งจันทร์  SPORTS SCIENCE10
25 B6425821 นางสาวสุวิชาดา ค้ำคูณ  SPORTS SCIENCE10
26 B6425838 นายณราธร แก้วโพนงาม  SPORTS SCIENCE10
27 B6425845 นายพสิษฐ์ สนุกแสน  SPORTS SCIENCE10
28 B6425852 นายวัชระ แตงกระโทก  SPORTS SCIENCE60
29 B6429188 นางสาวณัฎฐณิชา กุยรัมย์  SPORTS SCIENCE10
30 B6429195 นายถิรวุฒิ โลสูงเนิน  SPORTS SCIENCE10
31 B6429799 นางสาวอารียา ขามประไพ  SPORTS SCIENCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.