รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 2504 : DESIGN THINKING
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6106270 นางสาวทิพากร เชื้อโพนทอง  PE10
2 B6224783 นายปกรณ์ แก้วสุวรรณ์  IE10
3 B6307745 นายศิริพงศ์ อุ่นรัตนะ  EE10
4 B6310684 นางสาวนลพรรณ จันทรพัฒนา  Transportation And Logistics Engineering10
5 B6320997 นายธนกร ธนูการ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
6 B6327033 นายทศพล ฉัตรชูเกียรติกุล  Transportation And Logistics Engineering10
7 B6328535 นางสาวดวงฤทัย โพธารส  ME10
8 B6337179 นางสาวปรารถนา เว้นบาป  PRECISION ENGINEERING10
9 B6337704 นางสาวณัฐธยาน์ ยิ่งสวัสดิ์  PRECISION ENGINEERING10
10 B6431099 นายธนกร โพยนอก  PRECISION ENGINEERING10
11 B6431259 นางสาวจตุพร สู่สุข  PRECISION ENGINEERING10
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
12 B6123093 นายณัฐพงศ์ ยุวศิรินันท์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
13 B6123154 นางสาวธารทิพย์ จินดากวี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)40
14 B6123222 นางสาวชลดาภร ธีระคุณานนท์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)40
15 B6232221 นางสาวญาณิศา ผลฉิมพลี  INFORMATION SCIENCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.