รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 2504 : DESIGN THINKING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6200268 นางสาวสุนิสา อ่อนศรี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
2 B6205287 นางสาวศศิธร บุญตา  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
3 B6205300 นางสาวภิรัญญา สุขสวัสดิ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
4 B6205799 นางสาวจุฑาทิพย์ ทรายทอง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
5 B6205966 นางสาวฐานิกา ไชยยอด  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
6 B6206024 นางสาวธันยพร วรรณศิลป์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
7 B6313159 นางสาวศิรภัสสร เกื้อการุณย์วงศ์  MANAGEMENT10
8 B6313432 นายทัศพล จันทร์ส่อง  MANAGEMENT10
9 B6313494 นายกฤธน อารีย์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
10 B6313661 นางสาวนิภารัตน์ โพธิ์คำ  MANAGEMENT10
11 B6331085 นายปพน คุญานนท์  MANAGEMENT10
12 B6331221 นางสาวศิรินทร ลือเทพ  MANAGEMENT10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
13 B6200756 นางสาวธนัชชา สร้อยเลยะสกุล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
14 B6207250 นายณัฐดนัย ธรรมวัตร  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
15 B6207786 นางสาวจรรยาวรรณ อาวะรุณ  FOOD TECHNOLOGY10
16 B6236717 นางสาวกัญญารัตน์ ศรีวิชัย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
17 B6236731 นางสาวกมลชนก ภูทองกรม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
18 B6100179 นางสาวประภัสสร ปวงประชัง  PE10
19 B6104351 นายวิศวะ คุณสมบัติ  Agricultural and Food Engineering10
20 B6115357 นางสาวจิตรัตน์ดา สารครศรี  Metallurgical Engineering40
21 B6116040 นายอมรเทพ สุวรรณโกสุม  CERAMIC ENGINEERING10
22 B6132446 นายวรันธร พาติกะบุตร  PE10
23 B6201005 นายอัมรินทร์ หาญณรงค์  Geological Engineering10
24 B6201050 นายภูตะวัน มหาชัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
25 B6203153 นายจิตรภาณุ บุญหนุน  Metallurgical Engineering10
26 B6208707 นายทวีสิทธิ์ อาป้อง  CERAMIC ENGINEERING10
27 B6209025 นางสาวกาญจนา สุขคง  Agricultural and Food Engineering10
28 B6209094 นายวัชรพงษ์ อัปมะโห  Agricultural and Food Engineering10
29 B6209179 นางสาวขวัญนภา พรมโส  Agricultural and Food Engineering10
30 B6209896 นางสาวนิชากร ดงใจ  Agricultural and Food Engineering10
31 B6210816 นางสาวณัฐณิชา ทองจันทร์  Environmental Engineering10
32 B6213626 นายอนุพงศ์ พุงกระโทก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
33 B6214128 นางสาวญาณิศา ชินวงษ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
34 B6214166 นางสาวปณัสกาญจน์ ภูดินดง  CERAMIC ENGINEERING10
35 B6214777 นางสาวปภัสษร เอื้อเฟื้อ  IE10
36 B6214975 นายปฐพี ศรีโยธา  CPE10
37 B6215309 นายธนวิชญ์ สัมฤทธิ์  EE10
38 B6215521 นางสาวบุษบา ทองดวง  CERAMIC ENGINEERING10
39 B6215736 นายสุพจน์ คำตัน  CERAMIC ENGINEERING10
40 B6216160 นางสาววาริณี วรสาร  CERAMIC ENGINEERING10
41 B6216412 นางสาวกัญญพัชร แก้วพูน  CERAMIC ENGINEERING10
42 B6216528 นางสาวสุทธิดา โสภาอดุลย์สิริ  PE10
43 B6217006 นายชนดล แปยอ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
44 B6217464 นายวรุฒ วงษ์วาท  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
45 B6218058 นางสาวกุลวรรณ เกษมวีรกุล  ME10
46 B6218089 นายนพัตธร เจริญพันธ์  CE10
47 B6218140 นายณัฐวริศ มะโรงมืด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
48 B6218157 นางสาวพิลาลักษณ์ พัฒน์ชนะ  EE10
49 B6218331 นายรุ่งโรจน์ สอนสุภาพ  EE10
50 B6219475 นางสาวพิมพ์พจี สุขรี  Agricultural and Food Engineering10
51 B6219802 นายกุลพัทธ์ กัลปดี  Transportation And Logistics Engineering10
52 B6219918 นายพงศธร ลาเสียว  EE10
53 B6220051 นายศุภกร อ่วมสอาด  TCE10
54 B6221201 นางสาวปาริชาติ เจริญราษฎร์  Agricultural and Food Engineering10
55 B6221546 นางสาววราพร วีระคาม  CERAMIC ENGINEERING10
56 B6221744 นางสาวสุธิดา โกติรัมย์  IE10
57 B6221829 นายอานนท์ แต้วไธสง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
58 B6222017 นายณัฐศักดิ์ นาคสุทธิ์  Geological Engineering10
59 B6222109 นางสาวนิชนันท์ ตรีนันทวัน  EE10
60 B6222987 นายกวีธรณ์ พนาวัน  CPE10
61 B6223793 นางสาวภัทรวดี ยุวะบุตร  CERAMIC ENGINEERING10
62 B6223991 นางสาวธัญญาลักษณ์ สุวรรณโส  Environmental Engineering10
63 B6224288 นายธนานัติ จันทรศรี  Transportation And Logistics Engineering10
64 B6224301 นางสาวปาณัสกาญจน์ ภูดินดง  CERAMIC ENGINEERING10
65 B6224370 นายกรชาล ฟุ้งสุข  ME10
66 B6224899 นายภูวดล กระจาย  Transportation And Logistics Engineering10
67 B6224998 นายวรชัย แก้วละมุล  Transportation And Logistics Engineering10
68 B6225704 นายพิชญุตม์ ช้างศรี  ME10
69 B6226343 นางสาวพัสตราภรณ์ ดวดกระโทก  Environmental Engineering10
70 B6226626 นางสาวปุณยวีณ์ แก้วเมืองกลาง  Geological Engineering10
71 B6226688 นางสาวพรไพลิน ชูสกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
72 B6226749 นายกิฐวุฒิ บรรจงรอด  Transportation And Logistics Engineering10
73 B6230159 นางสาวปรภาว์ ชุนเกาะ  IE10
74 B6230616 นางสาวอารียา ชาชิโย  Transportation And Logistics Engineering10
75 B6230661 นายปฐมธรรม แท่นสะอาด  PE10
76 B6230821 นายศุภกรณ์ พรมเสน  IE10
77 B6237950 นางสาววีรัชยานันท์ โพธิ์สองชั้น  Agricultural and Food Engineering10
78 B6300104 นางสาวรจนา วันทายุทธ์  CPE10
79 B6300326 นางสาวทิพย์อักษร นะวะดีแก้ว  Transportation And Logistics Engineering10
80 B6300708 นางสาวกิตติมา บุตรประเสริฐ  Transportation And Logistics Engineering10
81 B6302245 นายธนาวุฒิ ท่วมประจักษ์  CPE10
82 B6303037 นางสาวกำไลหยก แย้มศรวล  Transportation And Logistics Engineering10
83 B6303228 นางสาวกันยารัตน์ กันทอง  ME10
84 B6303457 นายธีรภัทร์ อั่วกลาง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
85 B6303501 นายพงศ์ธรรศ ทวีโชติอนันต์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
86 B6303952 นายณัฐพล มีเงิน  EE10
87 B6304140 นางสาวกมลชนก เพ็ชร์เวียง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
88 B6304959 นางสาววราภรณ์ วิงสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering10
89 B6305222 นางสาวผ่องนภา ยงยืน  Electronic Engineering10
90 B6305291 นางสาวปวีณา ทมกระโทก  IE10
91 B6305796 นายปฏิเวธ ศรีทอน  Environmental Engineering10
92 B6306274 นางสาวณัฐธิดา โสวรรณะ  ME10
93 B6306366 นางสาวนภาวดี ศรีแสง  Transportation And Logistics Engineering10
94 B6306700 นางสาวภาวิกา พันธ์สุวรรณ  Transportation And Logistics Engineering10
95 B6306830 นางสาวณัฐนิช ชัยพิมลผลิน  Transportation And Logistics Engineering10
96 B6306984 นางสาวปริศนา ชาลีนิวัฒน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
97 B6306991 นายธีรพล หวังดี  ME10
98 B6307004 นางสาวพิมพ์ชนก แดนสลัด  TCE10
99 B6307073 นางสาวดวงพร ศรีรัตนะ  Transportation And Logistics Engineering10
100 B6307097 นางสาวขจีพรรณ อยู่คล้าย  TCE10
101 B6307646 นายกฤษฎา ทัพทะมาตย์  Transportation And Logistics Engineering10
102 B6307714 นายนิรวิทธ์ สร้อยสูงเนิน  Transportation And Logistics Engineering10
103 B6307974 นางสาวปัณฑารีย์ วงษ์ศรี  TCE10
104 B6308018 นางสาวพันดาว กำไรทอง  IE10
105 B6308032 นางสาววรรณชนก ผ่องชนะ  ME10
106 B6308056 นางสาวศุภาวรี ทรงคาศรี  Transportation And Logistics Engineering10
107 B6308094 นางสาวปาริชาต นามมะณี  Transportation And Logistics Engineering10
108 B6308162 นายอภิสิทธิ์ ศรีจันทึก  Transportation And Logistics Engineering10
109 B6308926 นายธนวัฒน์ บุญเพ็ง  Transportation And Logistics Engineering10
110 B6309114 นายภูวนาถ ทองสลับ  Electronic Engineering10
111 B6309343 นายธนโชติ ศักดิ์ธรรมเจริญ  CPE10
112 B6309473 นายชาคริต ชูแก้ว  Transportation And Logistics Engineering10
113 B6309770 นายรัชพล บำรุงพืช  ME10
114 B6310028 นางสาวเมธาพร ปวงประชัง  Transportation And Logistics Engineering10
115 B6310035 นางสาวศศิวิมล ฟือสันเทียะ  ME10
116 B6310318 นายมนตรี รัตนสิทธิ์  Transportation And Logistics Engineering10
117 B6310561 นางสาวมะลิวรรณ์ รุญไธสง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
118 B6310653 นางสาววัชรีภรณ์ โตเล็ก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
119 B6311223 นายศิวกร แก้วมาลา  CPE10
120 B6311568 นางสาวปรียานุช ถนนพุดซา  Geological Engineering10
121 B6311612 นางสาวปานรวี หวังเขตกลาง  Geological Engineering10
122 B6311698 นายอมรเทพ โพธิ์สว่าง  Transportation And Logistics Engineering10
123 B6311759 นายณัฐวุฒิ ไชยปัญหา  Transportation And Logistics Engineering10
124 B6315382 นายธีร์ธวัช อุทะจันทร์  Mechatronics Engineering10
125 B6315467 นางสาวพรชิตา แก้วภู  Mechatronics Engineering10
126 B6315498 นางสาวกัลยรัตน์ โกรพิมาย  Mechatronics Engineering10
127 B6316860 นายฉัตรมงคล เทพวงษ์  Transportation And Logistics Engineering10
128 B6316983 นายชานนท์ วงศ์กล้า  Metallurgical Engineering10
129 B6316990 นายอัษฎา วะรามิตร  Environmental Engineering10
130 B6317812 นางสาวมณีรัตน์ ธงสันเทียะ  Transportation And Logistics Engineering10
131 B6318079 นางสาวธัญยรัตน์ กิตติรัตน์ธนา  Transportation And Logistics Engineering10
132 B6318482 นางสาวสริตา สิงห์โท  Transportation And Logistics Engineering10
133 B6318697 นางสาวธาริณี เจริญวัชรพาณิชย์  Transportation And Logistics Engineering10
134 B6318871 นายอำพล พละจู  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
135 B6318895 นายวรกันต์ กระบวนศรี  Transportation And Logistics Engineering10
136 B6322151 นางสาวธมนวรรณ ลี้นิธิปัญญากุล  IE10
137 B6322595 นางสาวชลธิชา คำหงษ์  Transportation And Logistics Engineering10
138 B6322694 นางสาวสุนิสา ปีกลม  EE10
139 B6324346 นางสาวมณฑิชา จันทร์ศิริ  Mechatronics Engineering10
140 B6325633 นายธีรภัทร์ หิรัญยะนันท์  IE10
141 B6325855 นายพิริยกร ขันโอ  CPE10
142 B6325947 นางสาวกมลภัค พรเกื้อกูลทรัพย์  Transportation And Logistics Engineering10
143 B6325992 นางสาวมุกดา สุขเจริญ  Transportation And Logistics Engineering10
144 B6326821 นายวสวัตติ์ ภูมิโคกรักษ์  Transportation And Logistics Engineering10
145 B6328283 นายปิยะพงษ์ ไกรษร  EE10
146 B6331795 นายจิรวัฒน์ จันทร์โพธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
147 B6332259 นายธนวรรธน์ สังสีแก้ว  EE10
148 B6332679 นางสาวพรธิพา ทองมาก  Transportation And Logistics Engineering10
149 B6332990 นายวรเมศ มุสิกโปฎก  Transportation And Logistics Engineering10
150 B6333003 นางสาววรรณวลัย สิทธินอก  Transportation And Logistics Engineering10
151 B6334789 นางสาวฐิติมา น้อมกลาง  Mechatronics Engineering10
152 B6336240 นางสาวกัณฐิกา บุญปลิว  Agricultural and Food Engineering10
153 B6403423 นางสาวผาณิตา พลประสิทธิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
154 B6405120 นายธีรวัฒน์ นฤนาทฐานันฑา  Transportation And Logistics Engineering10
155 B6414313 นายไชยนันต์ สีขจร  CPE10
156 B6417895 นางสาวกัญญารัตน์ เสนบุญมี  CPE10
157 B6417925 นายปรมัตถ์ สินชัย  Metallurgical Engineering10
158 B6419691 นางสาวสุพิชญา เดชสุภา  CE10
159 B6424398 นายไวยวิทย์ แดงหนู  Polymer Engineering10
 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
160 B6429287 นางสาวนาราลักษณ์ สิริรัตนเสวีกุล  B.N.S.10
 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
161 B6400668 นางสาวพรพิชญ์ หวะสุวรรณ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
162 B6400675 นางสาวณหทัย สกุลบริรักษ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
163 B6400682 นายชลิต มั่งเรืองสกุล  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
164 B6400699 นายจิรภัทร กิจเจริญรุ่งโรจน์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
165 B6400705 นายคุณากร อนุเดชากุล  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
166 B6400712 นางสาวภรภัทร ลีนาราช  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
167 B6400736 นางสาวฐิติชญา ฤทธินี  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
168 B6400743 นายสรวิชญ์ ทองชัยประสิทธิ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
169 B6400750 นายธัชพล ปิ่นทอง  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
170 B6400767 นางสาวณัฐกฤตา ทองรอด  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
171 B6400774 นางสาวกวินทิพย์ สฤษชสมบัติ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
172 B6400781 นางสาวมณิสร มูลโพธิ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
173 B6400798 นางสาวกัลยกร ไสยจิตร์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
174 B6400804 นางสาวชนกนันท์ ศิริคำน้อย  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
175 B6417116 นางสาวภัทรนันท์ เพ็ญจันทร์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
176 B6417123 นางสาวอิสริยา ศรีสมัคร  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
177 B6417130 นางสาวเบญฑิญา เขียวโพธิ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
178 B6417147 นายฉัฐนันท์ พยุงวิวัฒนกูล  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
179 B6417154 นายณัฐนันท์ โสภาบุตร์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
180 B6417161 นางสาวอภิชญา ขันเขียว  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
181 B6417178 นางสาวจิดาภา ฤชุวรารักษ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
182 B6417185 นายสุกฤษฏิ์ ศักดิ์สุรกานต์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
183 B6417192 นางสาวธนาภา วีรผาติวัฒน์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
184 B6417208 นายภูมินทร์ สมบูรณ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
185 B6422196 นางสาวจนิชญา สถิตอุตสาหกร  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
186 B6422967 นายอัครวินท์ ผ้าแดง  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
187 B6422974 นายกิตติภพ ศรีสวัสดิ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
188 B6422981 นายวิชลิน วิชาสวัสดิ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
189 B6422998 นางสาวเปมิกา นพศิระ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
190 B6423001 นางสาวปิยะธิดา สิงห์สถิตย์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
191 B6423018 นางสาวจณิสตา พงษ์สิน  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
192 B6423025 นายธนกร สุทธิบริหารกุล  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
193 B6429744 นางสาวชญากาณฑ์ น้อมสูงเนิน  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
194 B6429812 นางสาวศตพร ศรีงาน  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
195 B6429829 นางสาวพรธิดา ทรัพย์คณารักษ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
196 B6208455 นางสาวเกตน์นิภา เหล็กพรม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
197 B6208523 นางสาวกนกวรรณ ฐานวิเศษ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
198 B6208622 นางสาวเบญจพร อินทะดก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
199 B6228019 นางสาวนัฐนันท์ พันตาเอก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
200 B6228040 นางสาวโศจิรัตน์ แก้วเที่ยง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
201 B6232542 นางสาววรรณพรรษ เรืองศรีนราพร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
202 B6232719 นางสาวพรนิภา ดำรงชาติ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
203 B6231811 นางสาวจอมใจ กรวยสวัสดิ์  INFORMATION SCIENCE10
204 B6232085 นางสาวนภัสสร พุ่มสุวรรณ  INFORMATION SCIENCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.