รายชื่อนศ.
รายวิชา551241 : ENGLISH FOR ENGINEER I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6102470 นางสาวพิชญาภา วงษ์พันธ์  Mechatronics Engineering10
2 B6211707 นางสาววิภาพร นวลหงษ์  Mechatronics Engineering10
3 B6211912 นายธีระวุฒิ สังวาลย์รัมย์  Mechatronics Engineering10
4 B6212117 นายปัณณุทัต เจริญขำ  Mechatronics Engineering10
5 B6212278 นายธนพล คำจันทร์  Mechatronics Engineering10
6 B6217402 นายกิตติภพ มณีอนันตเศรษฐ์  PRECISION ENGINEERING10
7 B6217549 นายณัฐดนัย วงธิราช  Mechatronics Engineering10
8 B6219970 นายทัชชาพิชญ์ ชยรัฐสิริมงคล  Mechatronics Engineering10
9 B6229689 นายอาทิ นครเรียบ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
10 B6233792 นางสาวศศินัฐฐา เพชรเกิด  Mechatronics Engineering10
11 B6235161 นางสาวณัฐนรี เกียรติกิตติพันธุ์  PRECISION ENGINEERING10
12 B6235383 นายวีระพงษ์ อินทนู  Mechatronics Engineering10
13 B6237653 นางสาวญาณิศา อ่อนชัยมงคล  Mechatronics Engineering10
14 B6237677 นายชนม์เฉลิม ดีมา  Mechatronics Engineering10
15 B6314873 นางสาวณิชกมล สังข์ทอง  Mechatronics Engineering10
16 B6315955 นายณัฐพงษ์ คุ้มไข่น้ำ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
17 B6315962 นางสาวปิยารมย์ รัญคำภา  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
18 B6322977 นายวรชาติ มุ่งเรียบกลาง  Mechatronics Engineering10
19 B6324162 นายขวัญชัย เนียมสำโรง  Mechatronics Engineering10
20 B6326036 นางสาวอัญชิษฐา มุ่งหน้าที่  Mechatronics Engineering10
21 B6330446 นายยศกร มหาสงคราม  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
22 B6331542 นางสาวสมฤดี อินทร์มนตรี  Mechatronics Engineering10
23 B6334802 นายนราธิป แสงพันธุ์  Mechatronics Engineering10
24 B6334857 นางสาวภัณฑิรา วันสุข  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
25 B6335984 นายพลวัชร ยิ่งยง  PRECISION ENGINEERING10
26 B6336370 นางสาวปาริดา ชาภักดี  PRECISION ENGINEERING10
27 B6336394 นายธณพงศ เดชาเลิศ  PRECISION ENGINEERING10
28 B6336424 นายสุทธินันท์ ทองโคตร  PRECISION ENGINEERING10
29 B6336479 นายโสภณ พรหมมา  PRECISION ENGINEERING10
30 B6336523 นายวรโชติ มีลา  PRECISION ENGINEERING10
31 B6336615 นางสาวจริยา ศรีสุวัฒ  PRECISION ENGINEERING10
32 B6336660 นายพสิษฐ์ สิทธา  PRECISION ENGINEERING10
33 B6336738 นางสาวศรัญย์พร เหล่าวงษา  PRECISION ENGINEERING10
34 B6336752 นางสาวเสาวนีย์ อุทกิจ  PRECISION ENGINEERING10
35 B6337124 นายธนศิษฏ์ ต้านกลางดอน  PRECISION ENGINEERING10
36 B6337230 นายกชษกร จงพาภพ  PRECISION ENGINEERING10
37 B6337667 นางสาวญาณิศา พิมหิน  PRECISION ENGINEERING10
38 B6416157 นายวชิรวิชญ์ เวชรัมย์  Mechatronics Engineering10
39 B6425043 นายรุ่งเรือง ชาภักดี  Mechatronics Engineering10
40 B6431334 นายธนะพล รัตนะ  Mechatronics Engineering10
41 B6432379 นางสาวชิดชนก จันทร์แสง  PRECISION ENGINEERING10
42 B6432461 นางสาวจรัสศรี เหลื่อนทองหลาง  PRECISION ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.