รายชื่อนศ.
รายวิชา524382 : CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5908349 นายสุรเชษฐ์ ยลถวิล  ChemE
2 B6008093 นายปรีชา บัวทอง  ChemE
3 B6024307 นางสาวจินต์จุฑา ภาพเจริญ  ChemE
4 B6026967 นางสาวศรัณย์พร แสงสว่าง  ChemE
5 B6107963 นางสาวนัสนันท์ ธูปกลาง  ChemE
6 B6108830 นางสาวฐานิกา บุญคุ้ม  ChemE
7 B6110581 นายธนพงศ์ พรหมสิงห์สกุล  ChemE
8 B6110901 นางสาวสุฎาทิพย์ พันธไชย  ChemE
9 B6113391 นางสาวปริณดา ลีประโคน  ChemE
10 B6115173 นายวราวัฒน์ สังข์เครืออยู่  ChemE
11 B6115661 นางสาวพรชนก สีหะวงษ์  ChemE
12 B6116064 นางสาววนิชชา สุวรรณชัย  ChemE
13 B6117047 นายรุ่งโรจน์ เหง้าโอสา  ChemE
14 B6131975 นายสหชัย สระแก้ว  ChemE
15 B6132811 นายภาณุพงษ์ อสุพล  ChemE
16 B6201135 นางสาวบุษยมาศ ชื่นชุมทรัพย์  ChemE
17 B6201234 นางสาวพรนภา ก้านนาค  ChemE
18 B6201272 นางสาวพิทยารัตน์ ใจเขียนดี  ChemE
19 B6201357 นายศุภนิมิตร สีใส  ChemE
20 B6201821 นางสาวภัคจิรา คือประโคน  ChemE
21 B6202330 นางสาวหัตยา ชัยหานิตย์  ChemE
22 B6203399 นายศิระโยธิน จันละบุตร  ChemE
23 B6210595 นางสาวสุทราวดี เพ็งโคตร  ChemE
24 B6210601 นางสาวณัฐนันท์ รักอาชา  ChemE
25 B6210618 นางสาวชาครีญา สันทัดกลาง  ChemE
26 B6210625 นายฉลอง อินทร์โสม  ChemE
27 B6213596 นางสาวเจนจิรา ปิ่นวันนา  ChemE
28 B6214203 นางสาวธัญชนก มั่นใจ  ChemE
29 B6214241 นางสาวสุธินี สวาทดี  ChemE
30 B6214456 นางสาววรางค์สิริ ทิพย์รักษ์  ChemE
31 B6214517 นางสาวอารยา สิงห์จันทึก  ChemE
32 B6215446 นายภูเบศร พุกรัตน์  ChemE
33 B6215552 นางสาวนันธมน เหลาเมืองเพีย  ChemE
34 B6215583 นางสาวอัลธิรารัตน์ นิลภา  ChemE
35 B6215910 นายเอกรัตน์ จันทะคาม  ChemE
36 B6215989 นางสาวสุภาพร ชัยคำ  ChemE
37 B6216092 นางสาวจันทร์จิรา พิมพ์วรรณ์  ChemE
38 B6216283 นางสาวนิตยา โตไพร  ChemE
39 B6216511 นางสาวปนัดดา ทิพย์สุข  ChemE
40 B6217075 นายธเนศ แก่นพุทรา  ChemE
41 B6217198 นายกวิน สมประเสริฐถาวร  ChemE
42 B6217242 นางสาวชลทิชา แหยมประสงค์  ChemE
43 B6217440 นายจักรพรรดิ์ หนักแน่น  ChemE
44 B6217662 นางสาวณฐพร ธรรมวิชัย  ChemE
45 B6217693 นางสาวชนากานต์ ไม้โคกสูง  ChemE
46 B6217938 นางสาวนารีรัตน์ สาคร  ChemE
47 B6218270 นางสาวนภัสวรรณ บั้งจันอัด  ChemE
48 B6218690 นางสาวสุปราณี บุดดาวงค์  ChemE
49 B6218980 นางสาวภนิตา พูนมะเริง  ChemE
50 B6219499 นายพงศธร อดกลั้น  ChemE
51 B6220150 นางสาวศิริลักษณ์ แพวขุนทด  ChemE
52 B6222031 นางสาวกรปณต ราษีมิน  ChemE
53 B6222642 นางสาวศุภนิดา จันทอง  ChemE
54 B6224738 นายชัยยง กลางทรงฤทธิ์  ChemE
55 B6225193 นางสาวอัฐภิญญา ลภัสรดาศานต์  ChemE
56 B6225629 นายสิรวิชญ์ บรรจงจิตร  ChemE
57 B6230142 นายนพรุจ พิบูลย์  ChemE
58 B6230289 นายเขมชาต ศาลางาม  ChemE
59 B6230340 นางสาวฐิติมา วงษ์นิล  ChemE
60 B6230357 นางสาวทัศนันท์ ถินนอก  ChemE
61 B6230418 นางสาวลลิตา ตรงด่านกลาง  ChemE
62 B6230494 นางสาวฐิติกานต์ รัศมีจิรโชติ  ChemE
63 B6230548 นายกฤษรายุ อินรินทร์  ChemE
64 B6235819 นายวโรดม วงษ์ชา  ChemE
65 B6236007 นางสาวณัฐธิดา ชนทองหลาง  ChemE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.