รายชื่อนศ.
รายวิชา524382 : CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5905485 นายนครินทร์ ผาจันดา  ChemE10
2 B5908301 นางสาวโยษิตา อ่องพิมาย  ChemE10
3 B5909926 นายชัชวงศ์ แก้วกาญจน์  ChemE10
4 B5913749 นางสาวปราวีณา บางยิ้ม  ChemE10
5 B5921928 นางสาวศรินธร ชูรอด  ChemE10
6 B6004163 นางสาวธนาพร ลาภทวี  ChemE10
7 B6016449 นางสาวณัฐชยา ผาสิน  ChemE10
8 B6018511 นางสาวจรียา มีเอนก  ChemE10
9 B6026448 นางสาวนิภากรณ์ หาระดี  ChemE10
10 B6103002 นางสาววรัญญา กันทอง  ChemE10
11 B6104030 นางสาวมัญชุพร คงเหล็ก  ChemE10
12 B6106300 นางสาวธิดารัตน์ แช่มรัมย์  ChemE10
13 B6108205 นางสาวปวันรัตน์ นานกลาง  ChemE10
14 B6112783 นางสาวปภาดา รดแดงนอก  ChemE10
15 B6113421 นางสาวศิริลักษณ์ ลุนณะบุตร  ChemE10
16 B6113735 นางสาวอิศริยา วรรณจักร์  ChemE10
17 B6114985 นายชนาธิป สมสร้าง  ChemE10
18 B6116149 นางสาวนฤมล สุวาท  ChemE10
19 B6116835 นายปิยะมินทร์ หลักคำ  ChemE10
20 B6131241 นางสาวธิติพร คำลือ  ChemE10
21 B6131920 นายสรวิชญ์ สิทธิศรีจันทร์  ChemE10
22 B6201555 นางสาวพัสตราภรณ์ เสนพิมาย  ChemE10
23 B6202248 นางสาวปาริฉัตร ทองสุข  ChemE10
24 B6202699 นางสาวนรารัตน์ นุริศักดิ์  ChemE10
25 B6213305 นางสาวชนิกานต์ กมลแสน  ChemE10
26 B6214494 นายไตรภพ จันรอด  ChemE10
27 B6215149 นางสาวแพรวา เลขาโชค  ChemE10
28 B6215866 นางสาวอภิญญา แนบทางดี  ChemE10
29 B6216610 นางสาวศิริลักษณ์ เฉื่อยกลาง  ChemE10
30 B6220747 นายวรรณวัฒน์ ปวีณาภรณ์  ChemE10
31 B6221362 นายรัตนสินทร์ คงพินิจ  ChemE10
32 B6223205 นางสาวณัฏฐณิชา เฉลิมศรี  ChemE10
33 B6224554 นางสาวสุภาวรรณ์ พลเดชา  ChemE10
34 B6224684 นางสาวกัญญารัตน์ ทุมทอง  ChemE10
35 B6225230 นางสาววรัญชลี เทียมแสง  ChemE10
36 B6225698 นางสาวชุติกาญจน์ สุขนอก  ChemE10
37 B6226176 นายณัฐดนัย อยู่เจริญ  ChemE10
38 B6226206 นายยุทธจักร ตรวจนอก  ChemE10
39 B6226428 นายสมประสงค์ มอญปาก  ChemE10
40 B6226664 นางสาวสุณิสา ฐานะ  ChemE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.