รายชื่อนศ.
รายวิชา523315 : MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6119478 นางสาวสุชาดา ชีระปฏิยุทธ  MATHEMATICS10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2 B6006792 นายณัฐภัทร เที่ยงทิศ  CPE10
3 B6100124 นายอดิเทพ พูลสวัสดิ์  CPE10
4 B6102852 นายฤชากร กลิ่นศรีสุข  CPE10
5 B6105594 นายธนพัฒน์ ฉิมกูล  CPE10
6 B6106195 นายธีรพัฒน์ เชาว์อรัญ  CPE10
7 B6106416 นายจักรกฤษณ์ ไชยวาน  CPE10
8 B6106768 นางสาวกัญญาภัค ตรงวรานนท์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
9 B6108359 นายธนวัต นิติการุณ  CPE10
10 B6108380 นายสิรภพ นิธิภัทรชัย  CPE10
11 B6111465 นายภควัฒน์ เพ็ญภูมิ  CPE10
12 B6112479 นายจิรัฎฐ์ เมธากุลกิติวัฒน์  CPE10
13 B6114121 นายปิยะพงษ์ วิศิษฏ์ศิลป์  CPE10
14 B6118631 นายธนบดี เพชรรี่  CPE10
15 B6118693 นางสาวปนัดดา ศรีสวัสดิ์  CPE10
16 B6131685 นายอิสรภาพ ศรีบุตรตา  CPE10
17 B6132200 นางสาวจิราวรรณ ภูโคกค้อย  CPE10
18 B6201562 นางสาววรางคณา สาษร  CPE10
19 B6201920 นายพัชรชาติ จิรศรีโสภา  CPE10
20 B6209261 นางสาวศิริวรรณ ประธาน  CPE10
21 B6214173 นายชโยดม เฮฮา  CPE10
22 B6216719 นางสาวนฤมล ไชยวาที  CPE10
23 B6221126 นางสาวศิรินทิพย์ โคตรทิพย์  CPE10
24 B6222482 นางสาววณิษา พันธุ์พุฒ  CPE10
25 B6223045 นางสาวธารภิรมย์ โลนุช  CPE10
26 B6226404 นายภูมิชัย ศิริพันธ์พรชนะ  CPE10
27 B6226442 นายธนพล ปักโคทานัง  CPE10
28 B6226770 นายชานนท์ กองสันเทียะ  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.