รายชื่อนศ.
รายวิชา712410 : EMERGENCY NURSING PRACTICUM
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
1 B6090470 นางสาววิภาพร โลกประโคน  B.N.S.10
2 B6128630 นางสาวปิยฉัตร อินทร์บัว  B.N.S.10
3 B6128647 นางสาวปิยะดา ประคองใจ  B.N.S.10
4 B6128654 นางสาวปรีญานันท์ วงศ์เศรษฐี  B.N.S.10
5 B6128678 นางสาวเจนจิรา ตอสี  B.N.S.10
6 B6128715 นางสาวจิรนันท์ วรรณเกตุ  B.N.S.10
7 B6128722 นางสาวพนิตนันท์ โยธะพงษ์  B.N.S.10
8 B6128746 นางสาวญาณิศา ศรีมะดัน  B.N.S.10
9 B6128784 นางสาวยุวรินทร์ ยางสุข  B.N.S.10
10 B6128821 นางสาวดาราวดี สร้อยเสน  B.N.S.10
11 B6128852 นางสาวอริสรา สุขสมบูรณ์  B.N.S.10
12 B6128876 นางสาวศิริตา จริตรัมย์  B.N.S.10
13 B6128937 นางสาวสุทธารัตน์ ขวดทอง  B.N.S.10
14 B6128944 นางสาวสุทธิดา ขวดทอง  B.N.S.10
15 B6128951 นางสาวสุภนิดา แก้วมณี  B.N.S.10
16 B6129002 นางสาวสุเมรี ประเสริฐสังข์  B.N.S.10
17 B6129026 นางสาวธนาทิพย์ นะรานรัมย์  B.N.S.10
18 B6129064 นางสาวฐิติยา หาญสระคู  B.N.S.10
19 B6129095 นางสาวณิชกานต์ จิตอารีย์  B.N.S.10
20 B6129149 นางสาวสิรินญา นุวรรโน  B.N.S.10
21 B6129163 นางสาวสุวนันท์ นาเมืองรักษ์  B.N.S.10
22 B6129170 นางสาวจิดาภา อัคราช  B.N.S.10
23 B6129187 นางสาววนัสนันท์ ขันพินิจ  B.N.S.10
24 B6129224 นางสาวกนกวรรณ มะณีสาย  B.N.S.10
25 B6129248 นางสาวทรัพย์สินันต์ สอนโส  B.N.S.10
26 B6129262 นางสาวโชษิตา จิตประเสริฐ  B.N.S.10
27 B6129293 นางสาวณัฐรุจา อภิแสงปัญญา  B.N.S.10
28 B6129309 นางสาวธิดารัตน์ กาญบุตร  B.N.S.10
29 B6129316 นางสาวณัฐวรา จันคนา  B.N.S.10
30 B6129446 นางสาวดวงหทัย จันทิยศ  B.N.S.10
31 B6129484 นางสาวทัตพิชา โรจน์แสงเรือง  B.N.S.10
32 B6129491 นางสาวนันทิกา อุปฮาด  B.N.S.10
33 B6129521 นางสาวดวงฤทัย พุฒิอาภากร  B.N.S.10
34 B6129576 นางสาวกัลย์สุดา กมลแสน  B.N.S.10
35 B6129583 นางสาวอภิสรา กิ่งแสง  B.N.S.10
36 B6129590 นางสาวสุพิชญา มนปาน  B.N.S.10
37 B6129682 นางสาวปรายฟ้า กุลทิพย์  B.N.S.10
38 B6129767 นางสาวรินลณี วงศ์ศรีทา  B.N.S.10
39 B6129798 นางสาวโศรญา จันโสภา  B.N.S.10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.