รายชื่อนศ.
รายวิชา712410 : EMERGENCY NURSING PRACTICUM
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
1 B6128623 นางสาวตามหทัย ออกสันเทียะ  B.N.S.10
2 B6128661 นางสาวธัญลักษณ์ ครึ้มค้างพลู  B.N.S.10
3 B6128708 นางสาวชโลชา สมทรัพย์  B.N.S.10
4 B6128739 นางสาวสุดารัตน์ เรืองรัมย์  B.N.S.10
5 B6128753 นางสาวธันย์ชนก นวลพลกรัง  B.N.S.10
6 B6128777 นางสาวสุนีรัตน์ จันทิมาต  B.N.S.10
7 B6128807 นางสาวจารุพักตร์ อินทวงษ์  B.N.S.10
8 B6128814 นางสาวสมจินตนา ชัยวีรพันธ์เดช  B.N.S.10
9 B6128838 นางสาวอนิษา แก้วพินึก  B.N.S.10
10 B6128869 นางสาววิชุดา ลาภเงิน  B.N.S.10
11 B6128906 นางสาวธัญญาศิริ ตระกูลสันติรัตน์  B.N.S.10
12 B6128920 นางสาวรวิสรา แก่นพุดซา  B.N.S.10
13 B6128968 นางสาวธัญรัตน์ พุ่มจิ๋ว  B.N.S.10
14 B6128999 นางสาวจารุวรรณ คงน้อย  B.N.S.10
15 B6129033 นางสาวกันทิมา เอ็มประโคน  B.N.S.10
16 B6129040 นางสาวกุลสินี ศรีวัฒนพงศ์  B.N.S.10
17 B6129071 นางสาวกัญญารัตน์ โลพาด  B.N.S.10
18 B6129088 นางสาวชัชรฎา เงางาม  B.N.S.10
19 B6129118 นางสาวพิมพ์ผกา ศรีมาลี  B.N.S.10
20 B6129125 นางสาวอัสมา ภักดี  B.N.S.10
21 B6129156 นายวุฒิชัย ราชสีมา  B.N.S.10
22 B6129200 นางสาวอริศรา สิงหรา  B.N.S.10
23 B6129279 นางสาวนันทพร จันทร์สะอาด  B.N.S.10
24 B6129286 นายณัฐสิทธิ ประกอบศรี  B.N.S.10
25 B6129385 นางสาวเวสิยา ภักตะภา  B.N.S.10
26 B6129392 นางสาวพรรณภัทร์ ยอดอ่อน  B.N.S.10
27 B6129415 นางสาวจริยาภรณ์ แย้มศรี  B.N.S.10
28 B6129477 นางสาวปนัดดา ปานทอง  B.N.S.10
29 B6129507 นางสาวธิติญา รัตนวงศ์  B.N.S.10
30 B6129538 นางสาวนันทิยา ปราบมีชัย  B.N.S.10
31 B6129545 นางสาวมณีรัตน์ บัวแก้ว  B.N.S.10
32 B6129569 นางสาวนันทิชา หิรัญคำ  B.N.S.10
33 B6129606 นางสาววรรณวนัส พู่กุลอนันต์  B.N.S.10
34 B6129651 นางสาวภาวรินทร์ แต้ธวัช  B.N.S.10
35 B6129705 นางสาวธิติสุดา พรมมา  B.N.S.10
36 B6129750 นางสาวกรกนก ใยวังหน้า  B.N.S.10
37 B6129781 นางสาวชมชนก ลาภวิเศษแท้  B.N.S.10
38 B6129811 นางสาวเนตรนภา ธรรมอยู่  B.N.S.10
39 B6129859 นางสาวพิมพิไล ยุตธรรม  B.N.S.10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.