รายชื่อนศ.
รายวิชา551614 : ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 D6301064 นายทัศพันธุ์ สุวรรณทัต  MECHATRONICS ENGINEERING10
2 M6302795 นางสาวสุดารัตน์ แซ่ตั๊น  MECHATRONICS ENGINEERING10
3 M6303341 นายปฏิภาน นิ่มธานี  MECHATRONICS ENGINEERING10
4 M6303358 นายณัฐวัตร ลำภา  MECHATRONICS ENGINEERING10
5 M6303365 นายอภิศักดิ์ ทองมี  MECHATRONICS ENGINEERING10
6 M6303372 นางสาวสิวพิชญ์ อุปพงศ์  MECHATRONICS ENGINEERING10
7 M6303389 นางสาวภัทราภรณ์ ปอโนนสูง  MECHATRONICS ENGINEERING10
8 M6303396 นายรัชถะพงศ์ ฤทธิ์ธงไชยเลิศ  MECHATRONICS ENGINEERING10
9 M6303402 นายรัตนชัย เพ็งเภา  MECHATRONICS ENGINEERING10
10 M6303419 นายชัยรัชต์ สมบุญดี  MECHATRONICS ENGINEERING10
11 M6303426 นางสาวสุดารัตน์ จรจังหรีด  MECHATRONICS ENGINEERING10
12 M6303440 นายสุรสิทธิ์ รัตน์ศิริบัณฑิต  MECHATRONICS ENGINEERING10
13 M6303457 นายธันยบูรณ์ ทุนทวีศีลศักดิ์  MECHATRONICS ENGINEERING10
14 M6400019 นางสาวสิรีกรณ์ สำกลาง  MECHATRONICS ENGINEERING10
15 M6401726 นายปัณณทัต ปิติกุลวรภัทร  MECHATRONICS ENGINEERING10
16 M6401733 นายสุรสีห์ ชาวสวน  MECHATRONICS ENGINEERING10
17 M6401740 นายบุญธรรม พูนสำโรง  MECHATRONICS ENGINEERING10
18 M6401757 นายสุรสีห์ สมพลกรัง  MECHATRONICS ENGINEERING10
19 M6401764 นายศุภกร นวนกาง  MECHATRONICS ENGINEERING10
20 M6401771 นายนครินทร์ เป็นพร้อม  MECHATRONICS ENGINEERING10
21 M6401788 นางสาวจุฬาลักษณ์ ทองเสือ  MECHATRONICS ENGINEERING10
22 M6402327 นายปฏิภาณ ด้านวังขวา  MECHATRONICS ENGINEERING10
23 M6402334 นายรัฐพงศ์ อุดมทรัพย์  MECHATRONICS ENGINEERING10
24 M6402341 นายธิติวุฒิ สถาพรบำรุงเผ่า  MECHATRONICS ENGINEERING10
25 M6402358 นายกฤติน วิศิษฏ์ชีวิน  MECHATRONICS ENGINEERING10
26 M6402365 นายชัชชพล ศรีจรรยา  MECHATRONICS ENGINEERING10
27 M6402372 นายนครินทร์ แถลงกลาง  MECHATRONICS ENGINEERING10
28 M6402389 นางสาวเบญญาภา พลจันทึก  MECHATRONICS ENGINEERING10
29 M6402396 นายพิสิษฐ์ แสนณรงค์  MECHATRONICS ENGINEERING10
30 M6402402 นายวัศพล บุญประตูไชย  MECHATRONICS ENGINEERING10
31 M6402419 นายเดชาธร พลจันทึก  MECHATRONICS ENGINEERING10
32 M6402426 นายสรธร นพคุณโพธิ์สว่าง  MECHATRONICS ENGINEERING10
33 M6402433 นายดลวิวัฒน์ มูลจัด  MECHATRONICS ENGINEERING10
34 M6402457 นายศุภเสกช์ พูนแก้ว  MECHATRONICS ENGINEERING10
35 M6402464 นายศุภกร จันทร์ทา  MECHATRONICS ENGINEERING10
36 M6402471 นายฐิตินนท์ ไกรราษฎร์  MECHATRONICS ENGINEERING10
37 M6402488 นายปราโมทย์ จิตสาคร  MECHATRONICS ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.