รายชื่อนศ.
รายวิชา573656 : TRANSPORTATION PLANNING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 M6302467 นายณธีพัฒน์ ศิรเศรษฐกูล  MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING10
2 M6302474 นางสาวภาณุมาศ สุขวงษ์  MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING10
3 M6400903 นางสาวธนัญญา จันทร์หัวโทน  MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING10
4 M6400910 นางสาวศุภนิดา นันทะวงศ์  MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING10
5 M6400927 นางสาวภัทรลภา บุบผาชาติ  MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING10
6 M6400958 นางสาวภาณิตา ปิ่นทอง  MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING10
7 M6401917 นายธนกร โพธิ์แจ่ม  MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING10
8 M6401924 นางสาวภัทรภร แนบสนิท  MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING60
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.