รายชื่อนศ.
รายวิชา523201 : COMPUTER PROGRAMMING II
กลุ่ม8
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5916696 นายวัฒนา มะนาวนอก  Environmental Engineering10
2 B6209551 นางสาวกชนุช บุษราคัม  Metallurgical Engineering10
3 B6300647 นางสาวเบญญาภา จันทะโยธา  Metallurgical Engineering10
4 B6300692 นางสาวสุนันทรา ทุญาทิโก  Metallurgical Engineering10
5 B6303662 นางสาวปวีณา เข้าเมือง  Metallurgical Engineering10
6 B6304331 นางสาวสุพิชชา จิตไทย  Metallurgical Engineering10
7 B6305307 นางสาวพนัสชลญ์ จิตรัว  Metallurgical Engineering10
8 B6305499 นางสาวอินทิรา ชุมกลาง  Metallurgical Engineering10
9 B6306298 นางสาวอนุสรา จ่าวงษ์  Metallurgical Engineering10
10 B6306489 นางสาวปณิตา ลุนดาพร  Metallurgical Engineering10
11 B6306526 นางสาวนฤมล ไชยภักดิ์  Metallurgical Engineering10
12 B6307332 นางสาววรรณิภา เบ้าจันทึก  Metallurgical Engineering10
13 B6307486 นายวงศกร เขตนอก  Metallurgical Engineering10
14 B6307660 นางสาวภูชญานีย์ พรมจันทร์  Metallurgical Engineering10
15 B6308544 นายศุภกฤต ธาตุรักษ์  Metallurgical Engineering10
16 B6308582 นายสหรัฐ วัฒนศึกษา  Metallurgical Engineering10
17 B6309435 นางสาวโชษิตา กันทิยา  Metallurgical Engineering10
18 B6309657 นายวีรยุทธ รัตนวงศ์  Metallurgical Engineering10
19 B6310059 นายอริยพล ประสารฉ่ำ  Metallurgical Engineering10
20 B6311728 นายสุทธิพงษ์ คิดเข่ม  Metallurgical Engineering10
21 B6316822 นางสาวจุฑามาศ โตนสันเทียะ  Metallurgical Engineering10
22 B6316914 นางสาววนุษรา สุขมหาหลวง  Metallurgical Engineering10
23 B6317201 นายนคินทร์ ภูมิไถล  Metallurgical Engineering10
24 B6317232 นางสาวณิชานาฏ โพร้งน้อย  Metallurgical Engineering10
25 B6317829 นางสาวมณฐกานต์ คำจันทร์  Metallurgical Engineering10
26 B6318017 นายกฤษณพันธ์ บุญกัณฑ์  Metallurgical Engineering10
27 B6318864 นางสาวธาราทิพย์ คำชนะ  Metallurgical Engineering10
28 B6318932 นายกานต์ สีหาวัฒน์  Metallurgical Engineering10
29 B6319045 นางสาวสุธารทิพย์ สูงสันเขตร  Metallurgical Engineering10
30 B6321208 นายอธิสราภิวัฒน์ พลศรี  Metallurgical Engineering10
31 B6322106 นายชนาธิป กำประโคน  Metallurgical Engineering60
32 B6322779 นายวีรพงษ์ บรรลือทรัพย์  Metallurgical Engineering10
33 B6323707 นางสาวจิราภรณ์ ประเมินชัย  Metallurgical Engineering10
34 B6327590 นางสาวอาริสา สีเพียแก้ว  Metallurgical Engineering10
35 B6327750 นางสาวฐิติรัตน์ ดอนกระสินธุ์  Metallurgical Engineering10
36 B6328085 นางสาวสิรินทรา มั่งมี  Metallurgical Engineering10
37 B6331719 นางสาวกัญญาลักษณ์ ปานเนาว์  Metallurgical Engineering10
38 B6331962 นางสาวญาณิศา คงไพรินทร์  Metallurgical Engineering10
39 B6332150 นายทัศพล ประชานันท์  Metallurgical Engineering10
40 B6332952 นายลิขสิทธิ์ รักความซื่อ  Metallurgical Engineering10
41 B6333447 นายเอกพงศ์ วงซุย  Metallurgical Engineering10
42 B6334185 นายตะวัน กำจอน  Metallurgical Engineering10
43 B6334321 นางสาวพรรณษร ช่วยเลื่อม  Metallurgical Engineering10
44 B6335007 นายอามีร สาและ  Metallurgical Engineering10
45 B6335755 นางสาวอชิรญา ไชยรัตน์  Metallurgical Engineering10
46 B6336035 นางสาวน้ำทิพย์ ศรีสุข  Metallurgical Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.