รายชื่อนศ.
รายวิชา523201 : COMPUTER PROGRAMMING II
กลุ่ม7
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6136116 นายวรัชนน ดาผา  PE10
2 B6201531 นางสาวกิ่งกาญจน์ แก้วเจนกล  Environmental Engineering10
3 B6208677 นางสาวกัลยาวรรณ เพชรดี  Metallurgical Engineering10
4 B6213237 นางสาวณัฐณิชา สังข์งาม  Environmental Engineering10
5 B6215842 นางสาวสุชัญญา สำราญใจ  Metallurgical Engineering10
6 B6215965 นายยุทธศักดิ์ วังบุญ  Metallurgical Engineering10
7 B6216863 นางสาวศศิภา ธนวัฒนไพศาล  Metallurgical Engineering10
8 B6217778 นายภานุพงศ์ สังพงษ์  Metallurgical Engineering10
9 B6222727 นางสาวประณีกานต์ ยีรัมย์  Metallurgical Engineering10
10 B6225124 นายชวัลวิทย์ จำปาจีน  Environmental Engineering10
11 B6225674 นางสาวนุสรา ขำเขว้า  PE10
12 B6226220 นางสาวทักษพร ปอยมะเริง  Metallurgical Engineering10
13 B6226862 นายธนพล เรไร  Environmental Engineering10
14 B6226985 นางสาวพัชราพร มั่งเรือง  Environmental Engineering10
15 B6238230 นายเนติธร ฟักกระโทก  Environmental Engineering10
16 B6300746 นางสาวพนิดา พันกูล  Environmental Engineering10
17 B6304690 นางสาวสิตานัน ถาทุมมา  Environmental Engineering10
18 B6305437 นางสาวฐานมาส ชื่นฤดี  Environmental Engineering10
19 B6305468 นายจิรายุ ดานขุนทด  Metallurgical Engineering10
20 B6306397 นายธีรภัทร นังตะลา  Environmental Engineering10
21 B6306410 นางสาวนภเกตน์ เพียรไธสง  Metallurgical Engineering10
22 B6307561 นางสาวรัตติกาล จาตุมา  Environmental Engineering10
23 B6308759 นายวีรภัทร ศรีจิตรานันท์  PE10
24 B6309640 นางสาวกานดา ปูนาศรี  Metallurgical Engineering10
25 B6310271 นายพิสิฐ ขวัญดี  Metallurgical Engineering10
26 B6310417 นายรัฐภัทร ขอดทอง  Metallurgical Engineering10
27 B6310455 นางสาวศศิกานต์ รุ่งรัตน์  Environmental Engineering10
28 B6311803 นางสาวสุนิสา โปทาหนัก  Environmental Engineering10
29 B6316983 นายชานนท์ วงศ์กล้า  Metallurgical Engineering10
30 B6316990 นายอัษฎา วะรามิตร  Environmental Engineering10
31 B6317614 นายอานนท์ ประธาน  Metallurgical Engineering10
32 B6318239 นายณัฐภัทร อุ่นเรือน  Environmental Engineering10
33 B6320041 นายณัฐพงษ์ สมร่าง  Metallurgical Engineering10
34 B6322243 นายพงศ์ทรัพย์ ศรีตะสังข์  Metallurgical Engineering10
35 B6323073 นายเฉลิมเกียรติ บุญดา  Metallurgical Engineering10
36 B6323769 นางสาวนิสากุล จุติชัย  Metallurgical Engineering10
37 B6331740 นางสาวขนิษฐา วันนิจ  Environmental Engineering10
38 B6333157 นายศิวดิศ เคนแสนโคตร  Metallurgical Engineering10
39 B6333324 นางสาวอนันยา เลื่อนลอย  Environmental Engineering10
40 B6336073 นายอลงกรณ์ สดศรีประเวศ  Metallurgical Engineering10
41 B6336097 นางสาวเฟื่องรดา สีโสดา  Environmental Engineering10
42 B6336141 นายพงศกร หีบแก้ว  Environmental Engineering10
43 B6336172 นายพีระชัย ฮวบขุนทด  Environmental Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.