รายชื่อนศ.
รายวิชา523201 : COMPUTER PROGRAMMING II
กลุ่ม6
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6237905 นายรังสรรค์ แก้วม่วง  Metallurgical Engineering10
2 B6300319 นางสาวสุมิตรา สาทิพจันทร์  Environmental Engineering10
3 B6300449 นายปิ่นเพชร บุตรดี  Environmental Engineering10
4 B6303907 นายวงศพัทธ์ ประดับวัน  Environmental Engineering10
5 B6304133 นางสาวกนกวรรณ แก่นยิ่ง  Environmental Engineering10
6 B6304232 นางสาวภัทรดา รักษาคดี  Environmental Engineering10
7 B6304867 นางสาวหนึ่งฤทัย ฉิมมาทอง  Environmental Engineering10
8 B6304997 นางสาวคณิศรา สุพรรณนอก  Environmental Engineering10
9 B6305093 นางสาวกัลยรัตน์ พลอนันต์  Environmental Engineering10
10 B6305727 นางสาวภัทรภร วงษ์ศรีแก้ว  Environmental Engineering10
11 B6305796 นายปฏิเวธ ศรีทอน  Environmental Engineering10
12 B6305826 นายพีระวัฒน์ แซ่เฮ็ง  Environmental Engineering10
13 B6306137 นางสาวจันทร์ประกาย สุนทรวัฒน์  Environmental Engineering10
14 B6306151 นางสาวอัจฉริยา บุญเสริมศักดิ์กุล  Environmental Engineering10
15 B6307240 นายณัฐวุฒิ ท้าวคูณ  Environmental Engineering10
16 B6307257 นางสาวอรณิชชา แก้วศิริ  Environmental Engineering10
17 B6307295 นายปฏิพล แสงสุข  Environmental Engineering10
18 B6307639 นายกิตติศักดิ์ ทองไพบูลย์  Environmental Engineering10
19 B6308483 นางสาวศิริกัลยา โตมร  Environmental Engineering10
20 B6309145 นางสาวทัศนนันท์ แต้มสันเทียะ  Environmental Engineering10
21 B6309374 นางสาวสุภชา ดวงใจ  PE10
22 B6310233 นางสาวมณีรัตน์ ฉลาด  Environmental Engineering10
23 B6311575 นางสาวเพ็ญนภา แพงแยง  Environmental Engineering10
24 B6311797 นางสาวเกวลิน เทียมพงษ์  Environmental Engineering10
25 B6311810 นางสาวกมลวรรณ ยศสูงเนิน  Environmental Engineering10
26 B6311841 นางสาวจริยา เสน่ห์ดี  Environmental Engineering10
27 B6311865 นางสาวพิมพ์วรีย์ อุดยะเขื่อน  Environmental Engineering10
28 B6311889 นางสาวสุภัสสร ถำวาปี  Environmental Engineering10
29 B6314804 นายณรงค์ศักดิ์ ชื่นชุมแสง  Environmental Engineering10
30 B6314842 นางสาวพฤกษา แสงสุวรรณ์  Environmental Engineering10
31 B6317218 นางสาวปรียากร แก้วประเสริฐ  Environmental Engineering10
32 B6317256 นางสาวฉัตรรวี ม่วงกลาง  Environmental Engineering10
33 B6321819 นางสาววาสินี มะลิทอง  Environmental Engineering10
34 B6322267 นายอนุศิษฏ์ เตยงูเหลือม  Environmental Engineering10
35 B6322496 นายสุทธิพงศ์ ขันทรี  Environmental Engineering10
36 B6325725 นางสาวธีร์จุฑา มณีจักร์  Environmental Engineering10
37 B6325824 นายภคิน อุณหไวทยะ  Environmental Engineering10
38 B6326494 นางสาวดลพร ศรีสอาด  Environmental Engineering10
39 B6326548 นายณัฐพงษ์ จินดามาต  Environmental Engineering10
40 B6326951 นางสาวพรหมพร สินขุนทด  Environmental Engineering10
41 B6327057 นายพชรพล ใจบุญ  Environmental Engineering10
42 B6327217 นายกิตติ สายจีน  Environmental Engineering10
43 B6328719 นายวีรวัฒน์ ทูเลียบ  Environmental Engineering10
44 B6332655 นายพงศ์เพชร พวงจันทร์  Environmental Engineering10
45 B6336134 นางสาวอริสา หลงน้อย  Environmental Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.