รายชื่อนศ.
รายวิชา523201 : COMPUTER PROGRAMMING II
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6209230 นายภาณุวิชญ์ บุญแดง  Environmental Engineering10
2 B6215613 นายดนุพร บุญแสน  Environmental Engineering10
3 B6217617 นางสาวศิรันนิยา วัฒน์ธิยากรณ์  Environmental Engineering10
4 B6217884 นายธนกฤต สุนันทนาม  Environmental Engineering10
5 B6221096 นางสาวขนิษฐา สุขอยู่  Environmental Engineering10
6 B6222529 นางสาวมณฑา ศรีแก้ว  Environmental Engineering10
7 B6223311 นางสาวรัษฎากร เลไธสง  Environmental Engineering10
8 B6225438 นายหรรษวัต ช่างการ  Environmental Engineering10
9 B6236090 นางสาวศิรประภา บอกขุนทด  Environmental Engineering10
10 B6300715 นางสาวสุกุลยา ยศรุ่งเรือง  Environmental Engineering10
11 B6302399 นางสาวบุษราคัม สีเกาะ  CPE10
12 B6304065 นางสาวชลธิชา แสนโคตร  Environmental Engineering10
13 B6305147 นางสาวนันท์นภัส มนุษย์ชาติ  CPE10
14 B6305215 นายอนุชา เกลียวทอง  CPE10
15 B6306083 นางสาวกรพิน เขตคำ  Environmental Engineering10
16 B6307684 นางสาวมิรันตรี บุตรทองดี  Environmental Engineering10
17 B6308308 นายจิรวัฒน์ เทียนทองคำ  CPE10
18 B6308629 นางสาวศศิประภา เกตศิลา  CPE10
19 B6309428 นางสาวอรอนงค์ วงษ์วิศิษฐ์  Environmental Engineering10
20 B6310264 นายณัฎฐพล กันทะถ้ำ  CPE10
21 B6311124 นางสาวจิราพร สัญญาปลื้ม  Environmental Engineering10
22 B6311131 นายณัฐวุฒ คุยบุตร  Environmental Engineering10
23 B6311155 นางสาวณิชาพัชร์ ทุมแก้ว  Environmental Engineering10
24 B6311186 นายปฏิภัทร เที่ยงตรง  Environmental Engineering10
25 B6317485 นางสาวดวงฤทัย นวรัตนากร  Environmental Engineering10
26 B6318284 นายนภัสรพี ผิวคำสิงห์  Environmental Engineering10
27 B6318383 นางสาวอรปรียา สมมะวัง  Environmental Engineering10
28 B6318604 นายปฏิพัทธ์ พันชาด  CPE10
29 B6319083 นายหัสนัย เกตุช้าง  Environmental Engineering10
30 B6321031 นายธีรวัฒน์ กูดกิ่ง  CPE10
31 B6321499 นายกิตติมศักดิ์ บัณฑิต  CERAMIC ENGINEERING10
32 B6321543 นายวสุธา เศรษฐบุตร  CPE10
33 B6323721 นายมาวิน เล้าวิชัย  Environmental Engineering10
34 B6325862 นายพีรพัฒน์ ผมขุนทด  Environmental Engineering10
35 B6327682 นายอภิสิทธิ์ วงศ์วิศิษฐ์  CPE10
36 B6327934 นางสาววิลาสินี เงื่อนกลาง  Environmental Engineering10
37 B6328207 นายเกริกเกียรติ ปราบมนตรี  CPE10
38 B6331689 นางสาวกวินธิดา ล.พัฒนพงศ์  CPE10
39 B6331702 นางสาวกัญญารัตน์ เขียนโทสาร  Environmental Engineering10
40 B6332457 นายนัทวุฒิ คูพิมาย  CPE10
41 B6332570 นายปรีชาพัฒน์ อันประนิตย์  CPE10
42 B6334352 นายพิศิษฐ์ ศิริเพชรอรุณ  CPE10
43 B6336967 นายนันทวัฒน์ จันทาทิพย์  CPE10
44 B6336981 นางสาวกมลชนก ถาวร  Environmental Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.