รายชื่อนศ.
รายวิชา551614 : ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 M6401948 นางสาวกชมน แสงเพิ่ม  MECHATRONICS ENGINEERING10
2 M6401955 นายกวินท์ ศรีสมภาร  MECHATRONICS ENGINEERING10
3 M6401962 นายสุทธวีร์ ฉัตรพัฒนศิริ  MECHATRONICS ENGINEERING10
4 M6401979 นายสาคร ชูศรีสุข  MECHATRONICS ENGINEERING10
5 M6401986 นายวีรภัทร พงษ์จีน  MECHATRONICS ENGINEERING10
6 M6401993 นางสาวอริสา โสภาศุภวัตร  MECHATRONICS ENGINEERING10
7 M6402006 นายวุฒิศักดิ์ ชื่นวัฒนมงคล  MECHATRONICS ENGINEERING10
8 M6402013 นายรชตะ รองเลื่อน  MECHATRONICS ENGINEERING10
9 M6402020 นายธาดา ม่วงเขียว  MECHATRONICS ENGINEERING10
10 M6402037 นายสาธิพงษ์ อุทา  MECHATRONICS ENGINEERING10
11 M6402044 นายคีรีย์ ชำกูล  MECHATRONICS ENGINEERING10
12 M6402051 นายปวีณ หินเมืองเก่า  MECHATRONICS ENGINEERING60
13 M6402068 นายป้องกัน วารีกุล  MECHATRONICS ENGINEERING10
14 M6402075 นายปริญญวัฒน์ นันทเสนา  MECHATRONICS ENGINEERING10
15 M6402082 นายประดุง เชื้อสามารถ  MECHATRONICS ENGINEERING10
16 M6402099 นายเมธาวี โนนสระคู  MECHATRONICS ENGINEERING10
17 M6402105 นายวิทยา เอี่ยมสอาด  MECHATRONICS ENGINEERING10
18 M6402112 นายพงศักดิ์ สุวรรณรงค์  MECHATRONICS ENGINEERING10
19 M6402129 นายชัยธวัช เสมอถุง  MECHATRONICS ENGINEERING10
20 M6402136 นายภูกริช ก้องเศรษฐกุล  MECHATRONICS ENGINEERING10
21 M6402143 นายสถาพร ไชยเจริญ  MECHATRONICS ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.