รายชื่อนศ.
รายวิชา524381 : CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5908301 นางสาวโยษิตา อ่องพิมาย  ChemE10
2 B5908349 นายสุรเชษฐ์ ยลถวิล  ChemE10
3 B5909926 นายชัชวงศ์ แก้วกาญจน์  ChemE10
4 B6002640 นางสาวธัญลักษณ์ นามท้าว  ChemE10
5 B6005658 นายอัษฎาวุธ ชันขุนทด  ChemE10
6 B6008093 นายปรีชา บัวทอง  ChemE10
7 B6103002 นางสาววรัญญา กันทอง  ChemE10
8 B6130619 นายวุฒิชัย ไกรนอก  ChemE10
9 B6131241 นางสาวธิติพร คำลือ  ChemE10
10 B6201135 นางสาวบุษยมาศ ชื่นชุมทรัพย์  ChemE10
11 B6201555 นางสาวพัสตราภรณ์ เสนพิมาย  ChemE10
12 B6201678 นางสาวสุกัญญา สุขศรีวงษ์  ChemE10
13 B6201821 นางสาวภัคจิรา คือประโคน  ChemE10
14 B6202330 นางสาวหัตยา ชัยหานิตย์  ChemE10
15 B6202699 นางสาวนรารัตน์ นุริศักดิ์  ChemE10
16 B6203399 นายศิระโยธิน จันละบุตร  ChemE10
17 B6210311 นางสาวสุนิตา วิชาชาติ  ChemE10
18 B6210601 นางสาวณัฐนันท์ รักอาชา  ChemE10
19 B6214357 นายจตุรพิชญ์ คุณันญพุฒินนท์  ChemE10
20 B6215446 นายภูเบศร พุกรัตน์  ChemE10
21 B6215552 นางสาวนันธมน เหลาเมืองเพีย  ChemE10
22 B6215866 นางสาวอภิญญา แนบทางดี  ChemE10
23 B6216511 นางสาวปนัดดา ทิพย์สุข  ChemE10
24 B6216610 นางสาวศิริลักษณ์ เฉื่อยกลาง  ChemE10
25 B6217242 นางสาวชลทิชา แหยมประสงค์  ChemE10
26 B6217662 นางสาวณฐพร ธรรมวิชัย  ChemE10
27 B6217938 นางสาวนารีรัตน์ สาคร  ChemE10
28 B6219499 นายพงศธร อดกลั้น  ChemE10
29 B6220150 นางสาวศิริลักษณ์ แพวขุนทด  ChemE10
30 B6220747 นายวรรณวัฒน์ ปวีณาภรณ์  ChemE10
31 B6221362 นายรัตนสินทร์ คงพินิจ  ChemE10
32 B6222031 นางสาวกรปณต ราษีมิน  ChemE10
33 B6224554 นางสาวสุภาวรรณ์ พลเดชา  ChemE10
34 B6224684 นางสาวกัญญารัตน์ ทุมทอง  ChemE10
35 B6225193 นางสาวอัฐภิญญา ลภัสรดาศานต์  ChemE10
36 B6225629 นายสิรวิชญ์ บรรจงจิตร  ChemE10
37 B6230142 นายนพรุจ พิบูลย์  ChemE10
38 B6230289 นายเขมชาต ศาลางาม  ChemE10
39 B6230340 นางสาวฐิติมา วงษ์นิล  ChemE10
40 B6230357 นางสาวทัศนันท์ ถินนอก  ChemE10
41 B6230418 นางสาวลลิตา ตรงด่านกลาง  ChemE10
42 B6230494 นางสาวฐิติกานต์ รัศมีจิรโชติ  ChemE10
43 B6230548 นายกฤษรายุ อินรินทร์  ChemE10
44 B6236007 นางสาวณัฐธิดา ชนทองหลาง  ChemE10
45 B6236397 นางสาววรธิดา พงษ์เพชร  ChemE10
46 B6336196 นายเอกสิทธิ์ คงรอด  ChemE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.