รายชื่อนศ.
รายวิชา533021 : INDUSTRIAL MANAGEMENT
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5900312 นางสาวอนุสรา มัณยานนท์  CME10
2 B6004163 นางสาวธนาพร ลาภทวี  ChemE10
3 B6006587 นายวัชรชัย บัวใหญ่  ChemE10
4 B6018511 นางสาวจรียา มีเอนก  ChemE10
5 B6024307 นางสาวจินต์จุฑา ภาพเจริญ  ChemE10
6 B6026448 นางสาวนิภากรณ์ หาระดี  ChemE10
7 B6026967 นางสาวศรัณย์พร แสงสว่าง  ChemE10
8 B6029005 นายพัชรพล เชาว์สันเทียะ  IE10
9 B6103477 นางสาวอชิรญา แก้วคูณ  CERAMIC ENGINEERING10
10 B6106300 นางสาวธิดารัตน์ แช่มรัมย์  ChemE10
11 B6106584 นายธนพล ดงทอง  ME10
12 B6107741 นางสาวกัญญาณัฐ เทพสันทัด  CERAMIC ENGINEERING10
13 B6108830 นางสาวฐานิกา บุญคุ้ม  ChemE10
14 B6111946 นางสาววิไลวรรณ โภคากุล  CERAMIC ENGINEERING10
15 B6112257 นายฐิติกร หมายตามกลาง  CERAMIC ENGINEERING10
16 B6112684 นางสาวพิชญา ยิ่งยง  ChemE10
17 B6114343 นายจีรัฐติกุล ศรีนันททัศ  CERAMIC ENGINEERING10
18 B6114985 นายชนาธิป สมสร้าง  ChemE10
19 B6115173 นายวราวัฒน์ สังข์เครืออยู่  ChemE10
20 B6115661 นางสาวพรชนก สีหะวงษ์  ChemE10
21 B6116064 นางสาววนิชชา สุวรรณชัย  ChemE10
22 B6117009 นายธนวัช หาญวรชัยกิจการ  ME10
23 B6131319 นายณัฐพล เพชรก้อน  ME10
24 B6131593 นายภาณุพงศ์ ไกรสุเน  ME10
25 B6132101 นายอนุสาร ทองสุข  CERAMIC ENGINEERING10
26 B6132415 นายอภิสิทธิ์ สุภาพ  CERAMIC ENGINEERING10
27 B6201111 นางสาวสุจิตรา ขาวแก้ว  CERAMIC ENGINEERING10
28 B6202811 นางสาวรัญชิตา ค้อชากุล  ChemE10
29 B6203405 นายNICHOLAS DRAGON  CERAMIC ENGINEERING10
30 B6209032 นายศุภโชค ศักดา  CERAMIC ENGINEERING10
31 B6213350 นางสาวรวินท์นิภา โสดสงค์  CERAMIC ENGINEERING10
32 B6213817 นางสาววัลลภา ถิระศิลป์  CERAMIC ENGINEERING10
33 B6213909 นางสาวกชกร บุญกลาง  CERAMIC ENGINEERING10
34 B6214166 นางสาวปณัสกาญจน์ ภูดินดง  CERAMIC ENGINEERING10
35 B6214180 นายเดชาธร เกล้าจะโป๊ะ  CERAMIC ENGINEERING10
36 B6214876 นางสาวรุจิรา จันชุรัตน์  CERAMIC ENGINEERING10
37 B6215064 นางสาวศิรประภา ชื่นจันทร์ดี  CERAMIC ENGINEERING10
38 B6215507 นางสาวพิมพ์ทอง ภูชมศรี  CERAMIC ENGINEERING10
39 B6215521 นางสาวบุษบา ทองดวง  CERAMIC ENGINEERING10
40 B6215538 นายนฤบดินทร์ เพิ่มเติมสิน  CERAMIC ENGINEERING10
41 B6215682 นางสาวชลดา หงษา  CERAMIC ENGINEERING10
42 B6215736 นายสุพจน์ คำตัน  CERAMIC ENGINEERING10
43 B6216160 นางสาววาริณี วรสาร  CERAMIC ENGINEERING10
44 B6216337 นางสาวณริสสา คงชาลี  CERAMIC ENGINEERING10
45 B6216412 นางสาวกัญญพัชร แก้วพูน  CERAMIC ENGINEERING10
46 B6216931 นางสาวสุวิชญา นามบุรี  CERAMIC ENGINEERING10
47 B6217273 นางสาวสิริมา สิตวงษ์  CERAMIC ENGINEERING10
48 B6217808 นางสาวลลิตา คำมุงคุณ  CERAMIC ENGINEERING10
49 B6217853 นางสาวณัฐลิณี เสสัจจา  CERAMIC ENGINEERING10
50 B6218027 นายรังสิมันต์ อ่อนขาว  CERAMIC ENGINEERING10
51 B6218546 นายคมกริช ห่อไธสง  CERAMIC ENGINEERING10
52 B6218638 นายพิพัฒน์ ยิ้มประเสริฐ  CERAMIC ENGINEERING10
53 B6219307 นางสาวสาวิตรี ช่างหล่อ  CERAMIC ENGINEERING10
54 B6219338 นายศุภชัย สิลลา  CERAMIC ENGINEERING10
55 B6219352 นายณัฐพล การะสิทธิ์  CERAMIC ENGINEERING10
56 B6219741 นางสาวสุกัญญา ประจันทัน  CERAMIC ENGINEERING10
57 B6219857 นางสาวอารียา พรมคำบุตร  CERAMIC ENGINEERING10
58 B6220099 นางสาวปีใหม่ พงษ์รอด  CERAMIC ENGINEERING10
59 B6220457 นายจักรภัทร ฉิมแย้ม  CERAMIC ENGINEERING10
60 B6220822 นายเจษฎา เกรียงมงคล  CERAMIC ENGINEERING10
61 B6220969 นายพีรพัฒน์ พลจันทึก  CERAMIC ENGINEERING10
62 B6220990 นางสาวทิพย์รัตน์ ชานนท์เมือง  CERAMIC ENGINEERING10
63 B6221577 นายนลธวัช นามบ้านค้อ  CERAMIC ENGINEERING10
64 B6222505 นางสาวเกศปริณโญ บุตรเพ็ง  CERAMIC ENGINEERING10
65 B6222710 นายธนาทร นาราษฎร์  CERAMIC ENGINEERING10
66 B6223007 นางสาววรัญญา ทัศมี  CERAMIC ENGINEERING10
67 B6224035 นายศรายุธ ตาลอ่อน  CERAMIC ENGINEERING10
68 B6224301 นางสาวปาณัสกาญจน์ ภูดินดง  CERAMIC ENGINEERING10
69 B6225513 นางสาวศรัญญา เกาะม่วงหมู่  CERAMIC ENGINEERING10
70 B6225841 นายศรัณย์ สุรินทะ  CERAMIC ENGINEERING10
71 B6225919 นางสาวสายสุดา พรมแดง  CERAMIC ENGINEERING10
72 B6226053 นางสาวนริสรา ฤทธิ์ไธสง  CERAMIC ENGINEERING10
73 B6226411 นางสาววนิดา คำมูลนา  CERAMIC ENGINEERING10
74 B6235697 นายวิชญา สิทธินนธชัย  CERAMIC ENGINEERING10
75 B6235758 นายปุลิน บุญมาพบ  CERAMIC ENGINEERING10
76 B6236113 นางสาวจันจิรา นาบำรุง  CERAMIC ENGINEERING10
77 B6237103 นางสาวศุภศิริ ศุภรตรีทิเพศ  CERAMIC ENGINEERING10
78 B6237820 นายกีรติ ศรีมงคล  CERAMIC ENGINEERING10
79 B6237875 นายชลราทิตย์ พิมพ์สงเคราะห์  CERAMIC ENGINEERING10
80 B6237929 นายชัดพล สายจันทร์  CERAMIC ENGINEERING10
81 B6237998 นายกิตติศักดิ์ พวงมาลา  CERAMIC ENGINEERING10
82 B6238155 นางสาวจรัสศรี เหลื่อนทองหลาง  CERAMIC ENGINEERING10
83 B6238278 นางสาวธัญชนก ด่านแก้ว  CERAMIC ENGINEERING10
84 B6238452 นายขจรยศ เจริญวงค์  CERAMIC ENGINEERING10
85 B6238698 นางสาวทัณธิกา เพียนอก  CERAMIC ENGINEERING10
86 B6238735 นายปฏิภาณ ชื่นชม  CERAMIC ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.