รายชื่อนศ.
รายวิชา203401 : CHINESE I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6119478 นางสาวสุชาดา ชีระปฏิยุทธ  MATHEMATICS10
2 B6119744 นางสาวกัญญาณัฐ มากสูงเนิน  MATHEMATICS10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
3 B5952700 นางสาวพรพรรณ สวนกระโจม  FOOD TECHNOLOGY10
4 B6207762 นางสาวสุวิชาดา แสนทวีสุข  FOOD TECHNOLOGY10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
5 B6021016 นางสาวจุฑามาศ โชคปลอดเคราะห์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
6 B6025021 นางสาวพวงเพชร พะพงษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
7 B6102586 นางสาวธิญาดา ทูพันดุง  CERAMIC ENGINEERING10
8 B6104320 นายวุฒิศักดิ์ คุชิตา  CPE10
9 B6105488 นายวุฒิไกร ใจซื่อ  Transportation And Logistics Engineering10
10 B6109271 นางสาวศศิธร บุผาลา  CERAMIC ENGINEERING10
11 B6109745 นางสาวเบญจรัตน์ ป้อมสุวรรณ  Transportation And Logistics Engineering10
12 B6110109 นางสาวปภัสสวรรณ ผลนาค  EE10
13 B6112820 นางสาวปรียาพร รองศักดิ์  Electronic Engineering10
14 B6113681 นางสาวชลิตา วงษ์หนู  EE10
15 B6116194 นางสาวศิริวิมล สูญราช  CERAMIC ENGINEERING10
16 B6130275 นายพลาธิป นาคนชม  Transportation And Logistics Engineering10
17 B6131487 นางสาวกรองกาญจน์ โชติช่วง  CERAMIC ENGINEERING10
18 B6201258 นางสาวอนันตญา กาฬภักดี  IE10
19 B6201845 นางสาวเจนจิรา บุญแจ้ง  IE10
20 B6202163 นางสาวปนัดดา พันธ์ศรี  Transportation And Logistics Engineering10
21 B6210601 นางสาวณัฐนันท์ รักอาชา  ChemE10
22 B6214463 นายธีรพงศ์ เฉลยพจน์  Agricultural and Food Engineering10
23 B6214883 นางสาวสาวิตรี ชุมกลาง  Transportation And Logistics Engineering10
24 B6216368 นายอภิชาติ ฟองชัย  CERAMIC ENGINEERING10
25 B6218171 นางสาวอัจฉราพร ลี้สกุล  Transportation And Logistics Engineering10
26 B6218300 นางสาวกษมา ถินสถิตย์  Transportation And Logistics Engineering10
27 B6218652 นางสาวนิษฐเนตร์ จอมทิพย์  Transportation And Logistics Engineering10
28 B6219680 นางสาวพีรยา สุขารักษ์  IE10
29 B6219802 นายกุลพัทธ์ กัลปดี  Transportation And Logistics Engineering10
30 B6220075 นางสาวสุดารัตน์ พจนา  IE10
31 B6221126 นางสาวศิรินทิพย์ โคตรทิพย์  CPE10
32 B6222369 นางสาวนริศรา แสนตรี  IE10
33 B6223205 นางสาวณัฏฐณิชา เฉลิมศรี  ChemE10
34 B6223250 นายจิรพงษ์ ปุ๊กกระโทก  Agricultural and Food Engineering10
35 B6223304 นางสาววรัญญา หนุ่มแน่น  IE10
36 B6225865 นายธัญญ โพธิวงศ์  Transportation And Logistics Engineering10
37 B6226640 นางสาววิภาวี วิมลกลาง  Transportation And Logistics Engineering10
38 B6230340 นางสาวฐิติมา วงษ์นิล  ChemE10
39 B6230364 นางสาวกนกวรรณ ภู่เสภา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
40 B6230494 นางสาวฐิติกานต์ รัศมีจิรโชติ  ChemE10
41 B6230746 นางสาวชวาลินี คำธะนี  TCE10
42 B6235635 นางสาวภัณฑิรา เวียงสีมา  TCE10
43 B6332426 นางสาวนฤมน เกษรบัว  CPE10
44 B6332877 นายเมธัส ภาคภูมิพงศ์  CPE10
45 B6336158 นางสาวสิตานัน อรัญโชติ  Electronic Engineering10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
46 B6204068 นางสาวรุ่งรวี ปิ่นรัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.