รายชื่อนศ.
รายวิชา203401 : CHINESE I
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6119454 นางสาวจณิสตา เจียวิทยนันท์  Chemistry10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2 B6123741 นางสาวณัฐยา เขาโคกกรวด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
3 B6123796 นางสาวกัณฑการ์ ห่วงกลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
4 B6133993 นางสาวภานุมาส โนนทิง  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
5 B6200671 นางสาวนันทนัช สมพาน  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
6 B6200756 นางสาวอรอนงค์ สร้อยเลยะสกุล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
7 B6200763 นางสาวกัลยารัตน์ ชัยชาญ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
8 B6207663 นางสาวดุสิตา ยังกลาง  FOOD TECHNOLOGY10
9 B6207830 นางสาวอาภาสิริ บัวสอน  FOOD TECHNOLOGY10
10 B6231323 นางสาวทิพภยา เอี่ยมจันทร์  FOOD TECHNOLOGY10
11 B6231347 นางสาวลลิตา วรรณสา  FOOD TECHNOLOGY10
12 B6231354 นางสาวธิชา ชำนาญหมอ  FOOD TECHNOLOGY10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
13 B6014131 นายพรหมพิสิฐ แดงพยัคฆ์  IE10
14 B6105150 นายธราดล จำปาทอง  CERAMIC ENGINEERING10
15 B6107628 นายศักดิ์สิทธิ์ ทิมูลนีย์  ME10
16 B6108069 นายณัชพล น้อยอามาตย์  Electronic Engineering10
17 B6108533 นางสาวจุฑามาศ เนตรพรม  Environmental Engineering10
18 B6109905 นายกิตติพศ ปิติกะวงษ์  ME10
19 B6110499 นางสาวณัฎฐนันท์ พรมสากล  Environmental Engineering10
20 B6111571 นางสาวมินตรา เพียเอีย  Agricultural and Food Engineering10
21 B6111625 นางสาวเจนจิรา โพธิจักร์  Agricultural and Food Engineering10
22 B6114565 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีสุโพธิ์  Environmental Engineering10
23 B6201999 นางสาวปานชนก พรมชา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
24 B6202255 นายอิสเรศ อุดมวรรณภา  Transportation And Logistics Engineering10
25 B6202538 นายกิตติภัค มีเพียร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
26 B6202545 นางสาวพิมพ์รดา สิงคลีบับภา  Electronic Engineering10
27 B6214104 นางสาวศิริลักษณ์ ต้องกระโทก  Environmental Engineering10
28 B6215248 นางสาวสุดารัตน์ สนปรุ  Transportation And Logistics Engineering10
29 B6216269 นายปรัชญา กาจหาญ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
30 B6216641 นายธีรภัทร พลดงนอก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
31 B6217044 นายสวราชย์ ชะวางกลาง  ME10
32 B6218997 นางสาวรัชดาภรณ์ เชื้อสูงเนิน  Environmental Engineering10
33 B6219574 นายอัษฎาวุฒิ สุธรรมมา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
34 B6219826 นายสิทธิชัย วงค์สามารถ  Environmental Engineering10
35 B6221003 นางสาวสุดารัตน์ บุญปก  Transportation And Logistics Engineering10
36 B6221164 นายพิทวัส เพ็ชรพรรณ  Transportation And Logistics Engineering10
37 B6221874 นางสาวศิริรัตน์ คูณขุนทด  IE10
38 B6223366 นางสาวประทุมทอง อินทร์สุระ  Environmental Engineering10
39 B6224653 นางสาวพัชฌาภา ทองไพโรจน์  IE10
40 B6225117 นางสาวยูงทอง เชาวรัตน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
41 B6226961 นางสาวกิ่งกาญจน์ ภูพิษ  PRECISION ENGINEERING10
42 B6234454 Mr.Nguon Makara  Civil Engineering10
43 B6237417 นางสาวอริษรา โตกราน  PRECISION ENGINEERING10
44 B6303587 นางสาวตรีสุคนธ์ จำปาหอม  CE10
45 B6328399 นางสาวพัชรี ชุ่มเจริญ  Geological Engineering10
46 B6332976 นางสาววรดา ตะเย๊าะ  Geological Engineering10
47 B6333393 นายอัครชัย ใจกาศ  Geological Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.