รายชื่อนศ.
รายวิชา203401 : CHINESE I
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6204839 นางสาวสุชาดา แก้วปลั่ง  INFORMATION SCIENCE10
2 B6204945 นายอิทธิพล สิงห์ประเสริฐ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
3 B6205003 นางสาวภาคินี รุ่งรังษี  INFORMATION SCIENCE10
4 B6205058 นางสาวจิณณพัต ขยันงาน  INFORMATION SCIENCE10
5 B6205249 นางสาวกัลยรัตน์ พร้อมจะบก  INFORMATION SCIENCE10
6 B6206444 นางสาวกนกวรรณ วรวงศ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
7 B6210977 นางสาวกันตยา มีกว้าน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
8 B6126155 นางสาวภัทราพร ตอแก้ว  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
9 B6206642 นางสาวกนกวรรณ ธรรมะลา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
10 B6207137 นางสาวกตัญญุตา กิ่งโคกกรวด  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
11 B6207335 นางสาวเบญจาภา ศุภพันธุ์มณี  FOOD TECHNOLOGY10
12 B6207434 นางสาวนัฐกานต์ จันทร์ทอง  FOOD TECHNOLOGY10
13 B6207588 นางสาวกรรณิการ์ ไชยสีทา  FOOD TECHNOLOGY10
14 B6207694 นางสาวสุทัตตา วงษ์สมัน  FOOD TECHNOLOGY10
15 B6207731 นางสาวสิริภาพร พันธุวาปี  FOOD TECHNOLOGY10
16 B6227500 นางสาวฐิติกานต์ กฤตยาเวทย์  FOOD TECHNOLOGY10
17 B6227524 นางสาวจุลเกศ งามเหมาะ  FOOD TECHNOLOGY10
18 B6231293 นางสาวณฐกมล คำด้วง  FOOD TECHNOLOGY10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
19 B6103101 นางสาวสุธาริณีย์ กำปู่  Agricultural and Food Engineering10
20 B6109493 นางสาวภริดา ประจิตต์  EE10
21 B6208714 นายจักรกฤษณ์ นวลแก้ว  Transportation And Logistics Engineering10
22 B6209018 นายชาญวิทย์ สุระถิตย์  Transportation And Logistics Engineering10
23 B6209650 นางสาวณิชา อำนาจ  Mechanical Engineering10
24 B6209667 นายเธียรพงศ์ เจริญวงศ์  Mechanical Engineering10
25 B6209674 นายณัฐนนท์ กล่ำมอญ  Civil Engineering10
26 B6209681 นายพชร สกุลอังครัต  Civil Engineering10
27 B6209803 นางสาวเวธกา เตียนพลกรัง  Mechanical Engineering10
28 B6214968 นางสาวพิมพิศา ทาปง  EE10
29 B6215279 นางสาวศิริวรรณวดี ยทธะแสน  Transportation And Logistics Engineering10
30 B6215897 นางสาวปิยธิดา โมกไธสง  Transportation And Logistics Engineering10
31 B6216627 นางสาวญาโณทัย บุญทิม  Transportation And Logistics Engineering10
32 B6217310 นางสาวนรภัทร ระหงษ์  Environmental Engineering10
33 B6218959 นางสาวณัฐวรา สังวาลย์ทอง  Transportation And Logistics Engineering10
34 B6219581 นางสาววราณี มีโชค  Transportation And Logistics Engineering10
35 B6221355 นางสาวพิมพ์สิรีย์ โยคณิตย์  Geological Engineering10
36 B6226190 นายธิติ ทองจำรูญ  Transportation And Logistics Engineering10
37 B6227074 นางสาวศิริญาพร วงค์ไชยา  Geological Engineering10
38 B6234423 Mr.Sisamone Phongthavongsa  Mechanical Engineering10
39 B6327408 นายณัฐพล ทีคำแก้ว  Geological Engineering10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
40 B6232535 นางสาวอมรรัตน์ พิพุธ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
41 B6232610 นางสาวอรสา เป็นรัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.