รายชื่อนศ.
รายวิชา203401 : CHINESE I
กลุ่ม6
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6122614 นางสาวปณิตา คืนชัยภูมิ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
2 B6122980 นางสาวกันยารัตน์ ฉุยฉาย  INFORMATION SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
3 B6123765 นางสาวรุ่งกาญดา แต้มพุดซา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
4 B6125745 นางสาวฐาณิญา เอมจรรยากุล  FOOD TECHNOLOGY10
5 B6133719 นางสาวอรวรรณ พรประกฤต  FOOD TECHNOLOGY10
 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
6 B6424947 นางสาวกมลลักษณ์ สุพรรณ์  DOCTOR OF MEDICINE10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
7 B5902866 นางสาวเกษรินทร์ ทับหมื่นไวย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
8 B5916177 นายชาญชัย คงขาว  CPE10
9 B6008468 นางสาวศุภานัน ฐานิสสกุล  Metallurgical Engineering10
10 B6012915 นางสาวปณิชา สิทธิจันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
11 B6102784 นางสาวเอมมิกา กลอนกลาง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
12 B6102852 นายฤชากร กลิ่นศรีสุข  CPE10
13 B6102944 นางสาวทอฝัน กองอ่อน  ChemE10
14 B6103002 นางสาววรัญญา กันทอง  ChemE10
15 B6103132 นายธนกร กิ่งโพธิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
16 B6103286 นายจักรินทร์ เกตุมา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
17 B6103521 นางสาวสุนิชา แก้วนิสัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
18 B6104030 นางสาวมัญชุพร คงเหล็ก  ChemE10
19 B6104702 นางสาวสุนิสา จรจรัญ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
20 B6105730 นายชาคริต ชอบสว่าง  TCE10
21 B6106126 นางสาวธนัชชา ชูช่วย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
22 B6106362 นางสาวภัคจิรา ไชยดำ  Metallurgical Engineering10
23 B6106515 นายธนพล แซ่ลิ้ม  Metallurgical Engineering10
24 B6106645 นางสาวปัญญาพร ด่านสูงเนิน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
25 B6107109 นางสาวหรรษลักษณ์ ถาศักดิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
26 B6107376 นายพิทักษ์ ทองรอด  ME10
27 B6107550 นายวิชชานนท์ ทิฆะสุข  ME10
28 B6108502 นางสาวลลิตา นุกาศรัมย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
29 B6108809 นางสาวชุติมา บุญกล้า  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
30 B6109189 นางสาวสุภาพร บุญอินทร์  CPE10
31 B6109615 นายจิรวงศ์ ปราบประจิตร์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
32 B6110802 นายนัฐพงษ์ พวงมาลี  ME10
33 B6110932 นางสาวจาสิรินทร์ พันธ์อินากูล  ME10
34 B6111489 นางสาวนิลาวัลย์ เพลงสระเกษ  PE10
35 B6111540 นางสาวรวิภาส เพียรการ  ChemE10
36 B6112226 นางสาวภัทรวดี มาตา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
37 B6113575 นางสาวสุชญา วงเวียน  ChemE10
38 B6113827 นางสาวธัญชนก วรุณธรรม  Agricultural and Food Engineering10
39 B6115678 นางสาววิไลพร สีหัวโทน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
40 B6116811 นางสาวณัฏฐณิชา หลวงเทพ  ChemE10
41 B6135720 นายภูรินทร์ อัฐนาค  Mechatronics Engineering10
42 B6201425 นางสาวเกวลิน เล็กใจซื่อ  IE10
43 B6201616 นางสาวพลอย สุพพัตกุล  IE10
44 B6213749 นางสาวกรชวัล อรัญปาน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
45 B6217617 นางสาวศิรันนิยา วัฒน์ธิยากรณ์  Environmental Engineering10
46 B6219963 นางสาวชลิตา ทิพวรรณ์  IE10
47 B6337001 นายวริชญ์ พิชัยพงค์  N/A10
48 B6337087 นายคมสรรค์ ชนไธสง  PRECISION ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.