รายชื่อนศ.
รายวิชา203401 : CHINESE I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6119560 นางสาวภัทรพรรณ นามไธสง  Chemistry10
2 B6211172 นายธนภัทร สินสร้างบุญ  MATHEMATICS10
3 B6228255 นางสาวบุญช่วย หวังสระกลาง  MATHEMATICS10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
4 B6123437 นายพัชรพล สิงห์ป้อม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
5 B6231866 นายจิรวัฒน์ นิกรถา  INFORMATION SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
6 B6123727 นางสาวปุษยนัฐ จนโพธิ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
7 B6123956 นางสาวรมย์รุจี นิลหมื่นไวย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
8 B6206895 นางสาวกัญณัฏฐ์ ย้อมสี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
9 B6207298 นางสาวสุธิดา วิจบ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
10 B6210090 นางสาวธัญลักษณ์ เจียกกลาง  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
11 B6231200 นางสาวณัฏฐณิชา สังสกฤษณ์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
12 B6234683 นางสาวจิรัชญา เชื้อพหล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
13 B6234713 นายอนุวรรตน์ เนนเลิศ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
14 B5916115 นางสาววิภาวรรณ ชูกา  Electronic Engineering10
15 B6006792 นายณัฐภัทร เที่ยงทิศ  CPE10
16 B6012625 นางสาวเขมิกา ตวงสิน  Automotive Engineering10
17 B6028930 นางสาวจุฑามาศ เชิญกลาง นักศึกษาแจ้งจบ EE10
18 B6105419 นางสาวศศิธร เจริญศิริ  CPE10
19 B6106560 นายพิทักษ์พล ฐานหมั่น  Geological Engineering10
20 B6107857 นางสาวปุณยภา ไทยยิ่ง  EE10
21 B6111359 นายณัฐพงศ์ พูลเพิ่ม  IE10
22 B6112059 นายภากร มวมขุนทด  PE10
23 B6112851 นางสาวนารา รอดเทศ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
24 B6113704 นายเจตภาณุ วงษ์อินทร์จันทร์  PE10
25 B6115340 นางสาวทอฝัน สารกาญณ์  PE10
26 B6115906 นางสาวณัฐธิดา สุทธิรักษ์  ChemE10
27 B6115982 นางสาวภัทราพร สุภาพร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
28 B6130947 นายศิริพงษ์ อนุสรณ์  ChemE10
29 B6131623 นายปฐวี เศษไธสง  Transportation And Logistics Engineering10
30 B6136901 นายปฏิภาณ สิงห์โนนตาด  TCE10
31 B6202170 นายธีรภัทร ห้องแซง  Transportation And Logistics Engineering10
32 B6209940 นางสาวเบญจวรรณ จันทร์ทิพย์  IE10
33 B6210519 นางสาวกมลชนก พรมจันทร์  Transportation And Logistics Engineering10
34 B6216597 นางสาวน้ำทิพย์ เปตานัง  Transportation And Logistics Engineering10
35 B6216887 นายดนุชา แกมคำ  IE10
36 B6219017 นางสาววิภาดา รักษาสุข  Transportation And Logistics Engineering10
37 B6224783 นายปกรณ์ แก้วสุวรรณ์  IE10
38 B6225353 นางสาวน้ำฟ้า ทองสันเทียะ  Transportation And Logistics Engineering10
39 B6226572 นายปัณณวิชญ์ คล้ายวิเชียร  IE10
40 B6230616 นางสาวอารียา ชาชิโย  Transportation And Logistics Engineering10
41 B6230661 นายปฐมธรรม แท่นสะอาด  PE10
42 B6237363 นายจารุพงษ์ ราชบัวศรี  PRECISION ENGINEERING10
43 B6237530 นายธนพล บุตรสาลี  PRECISION ENGINEERING10
44 B6239299 นายนันทวัฒน์ ดีปะวี  PRECISION ENGINEERING10
45 B6309923 นายสรวิศ จักแก้ว  Electronic Engineering10
46 B6327019 นายรวิศวร์ เวทยะเวทิน  CE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.