รายชื่อนศ.
รายวิชา203401 : CHINESE I
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6073282 นางสาวฐิติมา สังฆมะณี  INFORMATION SCIENCE10
2 B6205027 นายญาณภัทร เคนวิเศษ  INFORMATION SCIENCE10
3 B6227722 นายธีรภัทร ฤทธิ์กำลัง  INFORMATION SCIENCE10
4 B6227791 นายศุภกร ขุนทอง  INFORMATION SCIENCE10
5 B6227838 นายจิรานุวัฒน์ สุขใจ  INFORMATION SCIENCE10
6 B6231729 นายธน บุญสร้าง  INFORMATION SCIENCE10
7 B6231835 นางสาวชนัญชิดา ปานสุข  INFORMATION SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
8 B6123710 นางสาวศุภสุตา ทิศกระโทก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
9 B6125561 นางสาวสราริณี ชุ่มขุนทด  FOOD TECHNOLOGY10
10 B6125585 นางสาวอรทัย แสงสุริยา  FOOD TECHNOLOGY10
11 B6125653 นางสาวพัชรินทร์ กุลนาฝาย  FOOD TECHNOLOGY10
12 B6200442 นางสาวสุชาดา สานคล่อง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
13 B5901258 นางสาวจีนิณีย์ คุปตวุฒินันท์  CPE10
14 B6027285 นายกองทัพ ชัยยศ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
15 B6103620 นางสาวจุฑามาศ แก้วศรีทัด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
16 B6113650 นางสาวสิรภัทร วงษ์มิตรแท้  Transportation And Logistics Engineering10
17 B6114015 นายคมสัน วารีศรี  IE10
18 B6201333 นางสาวสิริกัญญา แก้วหนองแสง  Transportation And Logistics Engineering10
19 B6201685 นายชิษณุพงศ์ โมซา  CERAMIC ENGINEERING10
20 B6201777 นางสาวสุชานาถ คุยสูงเนิน  IE10
21 B6202439 นายณัฐภัทร สุทธิพงษ์  IE10
22 B6203009 นางสาวณัฐชยา ทรัพย์สิน  Transportation And Logistics Engineering10
23 B6209049 นายเอกลักษณ์ ประโพเทติ  Automotive Engineering10
24 B6210403 นายมนัสวี พบบุญ  Transportation And Logistics Engineering10
25 B6211868 นางสาววิลาสินี กิตชัย  Mechatronics Engineering10
26 B6212551 นายธนัยโชติ กายประเสริฐ  Mechatronics Engineering10
27 B6213657 นางสาวภัครามิล อุ่นตาล  Transportation And Logistics Engineering10
28 B6213725 นางสาวชนิดาภา นิลสุข  IE10
29 B6214319 นางสาวกาญจนา เจนขบวน  IE10
30 B6215019 นายชลเมษ เนตรศรี  Transportation And Logistics Engineering10
31 B6215798 นางสาวอัญชลีพร สายเจริญ  Transportation And Logistics Engineering10
32 B6216146 นายอิทธิพัทธ์ บัวละคร  Automotive Engineering10
33 B6217150 นายภาณุพงศ์ รักษาชนม์  Transportation And Logistics Engineering10
34 B6217303 นางสาวสุกัญญา พาขุนทด  Transportation And Logistics Engineering10
35 B6218102 นางสาวธัญชนก สีเคน  IE10
36 B6219864 นางสาวบุษกร ชนะพจน์  IE10
37 B6220037 นายภูษณ ชาตาดี  Transportation And Logistics Engineering10
38 B6222093 นางสาวภัทรกันย์ บุญเรือง  Transportation And Logistics Engineering10
39 B6222215 นางสาวนริศรา ทองจันทร์แก้ว  IE10
40 B6222574 นางสาวกัญญารัตน์ บุระวงค์  Transportation And Logistics Engineering10
41 B6223021 นางสาวประภาพร โพธิ์ทอง  Transportation And Logistics Engineering10
42 B6223083 นางสาวอภิสรา นันทะวงค์  IE10
43 B6223533 นายกรวิชญ์ ผดุงกาย  Automotive Engineering10
44 B6224172 นายนันฐวุฒ ชูรัตน์  Transportation And Logistics Engineering10
45 B6224226 นางสาวปริญญา สีเมืองเพีย  IE10
46 B6225179 นายธนาธิป ตับกลาง  Transportation And Logistics Engineering10
47 B6226800 นางสาวปริยาภัทร เมืองโคตร  PE10
48 B6226893 นางสาวปนัดดา คำฤาชัย  Environmental Engineering10
49 B6227029 นายณรงเดช คำมูล  IE10
50 B6230388 นางสาวเขมิกา คนเพียร  Transportation And Logistics Engineering10
51 B6230487 นางสาวทิตา เฉลยรส  Transportation And Logistics Engineering10
52 B6238438 นายสรศักดิ์ โสภณ  PE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.