รายชื่อนศ.
รายวิชา524481 : CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5902118 นายกิตติพงศ์ วงศ์สมานมิตร  ChemE10
2 B5913749 นางสาวปราวีณา บางยิ้ม  ChemE10
3 B5916573 นางสาวสุปภาดา ชินานุปกรณ์  ChemE10
4 B5921447 นายสหภูมิ คำด้วง  ChemE10
5 B5923489 นางสาวปวีณ์นุช นาคดี  ChemE10
6 B5926114 นายชาญวิทย์ ตุ้มขันธ์  ChemE10
7 B6012847 นางสาวธัญญากร สังอ่อนดี  ChemE10
8 B6022082 นางสาวธวัลหทัย ยางธิสาร  ChemE10
9 B6025625 นายณัฐวัฒน์ ยานศิริ  ChemE10
10 B6100087 นางสาวเพ็ญภักดิ์ ประยุตเต  ChemE10
11 B6102944 นางสาวทอฝัน กองอ่อน  ChemE10
12 B6107772 นางสาวบุษบา เทศสวัสดิ์  ChemE10
13 B6109103 นางสาวกัลยารัตน์ บุญส่ง  ChemE10
14 B6110987 นายชนกันต์ พันธุ์โยศรี  ChemE10
15 B6111540 นางสาวรวิภาส เพียรการ  ChemE10
16 B6112660 นายธนาวุฒิ ยาไธสง  ChemE10
17 B6112783 นางสาวปภาดา รดแดงนอก  ChemE10
18 B6112844 นายกัณฑศร รอดโต  ChemE10
19 B6113575 นางสาวสุชญา วงเวียน  ChemE10
20 B6115883 นางสาวณัฎฐนิตย์ สุทธิ  ChemE10
21 B6116200 นายวันชนะ เสกรัมย์  ChemE10
22 B6116811 นางสาวณัฏฐณิชา หลวงเทพ  ChemE10
23 B6117337 นางสาวปานรวี อ้วนคำ  ChemE10
24 B6131180 นางสาวสุทธิดา ป้อมศรี  ChemE10
25 B6131630 นางสาวพิชชานันท์ ศรีอุทัย  ChemE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.