รายชื่อนศ.
รายวิชา531344 : METALLURGY IN JEWELRY MANUFACTURING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6006020 นางสาวปาจรีย์ สุขดี  Metallurgical Engineering10
2 B6008468 นางสาวศุภานัน ฐานิสสกุล  Metallurgical Engineering10
3 B6009229 นายวัชรพล สายบุญสา  Metallurgical Engineering10
4 B6017149 นายภิญโญ เอี่ยมหุ่น  Metallurgical Engineering10
5 B6018900 นางสาววรัญญา นิลรัตน์  Metallurgical Engineering10
6 B6019020 นางสาวอมฤตตา นิยมนา  Metallurgical Engineering10
7 B6020842 นางสาวสุชาณี ศรีรอด  Metallurgical Engineering10
8 B6026707 นางสาวพัชริดา หิรัญอุทก  Metallurgical Engineering10
9 B6104627 นายศราณุวัตร งิ้วไธสง  Metallurgical Engineering10
10 B6106515 นายธนพล แซ่ลิ้ม  Metallurgical Engineering10
11 B6107055 นางสาวอภิษฎา ไตรณรงค์  Metallurgical Engineering10
12 B6107680 นายธีระสิทธิ ทุมทา  Metallurgical Engineering10
13 B6108991 นายพิชัยรัตน์ บุญเที่ยง  Metallurgical Engineering10
14 B6109899 นายวิศรุต ปานรักษา  Metallurgical Engineering10
15 B6112097 นางสาวณภัทร มหิวรรณ  Metallurgical Engineering10
16 B6115029 นายประชา สรวงศิริ  Metallurgical Engineering10
17 B6115357 นางสาวจิตรัตน์ดา สารครศรี  Metallurgical Engineering10
18 B6115401 นายสนั่น สำเภาทอง  Metallurgical Engineering10
19 B6115746 นายวัชรินทร์ สุขพิทักษ์  Metallurgical Engineering10
20 B6118501 นายปฐวี ไชยบุศย์  Metallurgical Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.