รายชื่อนศ.
รายวิชา523201 : COMPUTER PROGRAMMING II
กลุ่ม9
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6201265 นางสาวธนาภรณ์ ฉลวยศรี  PE10
2 B6223137 นางสาวมนฑาทิพย์ ลิภา  Electronic Engineering10
3 B6224950 นายกุญชร จันทร์รัตนประภา  Environmental Engineering10
4 B6225322 นายเกรียงไกร บุญสินชัย  Environmental Engineering10
5 B6236366 นางสาวกนิษฐา สุขรี  PE10
6 B6303051 นางสาวสุดารัตน์ มุลกะกุล  CPE10
7 B6303464 นางสาวเพชรมณี สีเหลือง  IE10
8 B6303679 นางสาวปัทมาพร มีบุตร  Metallurgical Engineering10
9 B6303686 นางสาวจุฑากร กุลเกียรติประเสริฐ  Metallurgical Engineering10
10 B6303945 นางสาวศิริลักษณ์ ชัยศิริ  Metallurgical Engineering10
11 B6304003 นางสาวเกวลิน เทือกเทียน  Metallurgical Engineering10
12 B6304317 นางสาวภรัณยา พลอินทร์  IE10
13 B6304942 นายศุภกร สวามีชัย  Metallurgical Engineering10
14 B6305291 นางสาวปวีณา ทมกระโทก  IE10
15 B6305819 นางสาวพัณณิตา ศรีพรรณาราย  IE10
16 B6305925 นายพีรพัฒน์ เสโนฤทธิ์  IE10
17 B6306168 นางสาวกันตยา ทุมลี  CPE10
18 B6306762 นางสาวศิรินยา อุดมดัน  Metallurgical Engineering10
19 B6306854 นางสาวปวีณา ศรีเตชะ  Metallurgical Engineering10
20 B6306922 นายจีรศักดิ์ ภูเฮืองแก้ว  Metallurgical Engineering10
21 B6307905 นายปภาวิน มหาบารมีสกุล  Metallurgical Engineering10
22 B6308018 นางสาวพันดาว กำไรทอง  IE10
23 B6308254 นายธีรเดช นามรม  Metallurgical Engineering10
24 B6309084 นางสาวพิยดา ตาดี  Metallurgical Engineering10
25 B6309732 นางสาวจันทรัสม์ ช่างบุ  IE10
26 B6310042 นายกิตติศักดิ์ ขุนทอง  Metallurgical Engineering10
27 B6311896 นางสาวยลดา หารโสด  Environmental Engineering10
28 B6311971 นางสาวพนาวรรณ์ จันทา  IE10
29 B6311988 นางสาวกชพร ศรีทอง  IE10
30 B6311995 นางสาวชญาดา ชาติอิ่ม  IE10
31 B6316853 นายนิติธร ต่อชีพ  Metallurgical Engineering10
32 B6317072 นายกรณ์ดนัย สำเนียงล้ำ  Metallurgical Engineering10
33 B6317324 นายธนโชติ ชมนาวัง  Metallurgical Engineering10
34 B6317423 นายณัฐดนัย เกกาคำ  IE10
35 B6318475 นางสาวศรุตา พรหมน้อย  CERAMIC ENGINEERING10
36 B6321383 นายธนวัฒน์ ชะฎาทอง  Metallurgical Engineering10
37 B6322250 นางสาวสุวรรณี บุญจูง  IE10
38 B6322441 นายพนมพร รักษ์คิด  Transportation And Logistics Engineering10
39 B6322816 นายสาโรช นิ่มตระกูล  Metallurgical Engineering10
40 B6325664 นางสาวอิสริยา สมไชย  Metallurgical Engineering10
41 B6326388 นายวีรวัฒน์ พลับยินดี  Metallurgical Engineering10
42 B6328344 นายชาญณรงค์ วิใจยา  IE10
43 B6328627 นางสาววรัมพร นุชนงค์  Metallurgical Engineering10
44 B6332938 นางสาวลภัสสิรี วรรณวิจิตร์  IE10
45 B6333232 นายสิทธิพงษ์ วิชัยศร  Metallurgical Engineering10
46 B6334963 นายสันต์ภพ มณีเนตร  Metallurgical Engineering60
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.