รายชื่อนศ.
รายวิชา521423 : AGRICULTURAL SURVEY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6102968 นางสาวญดาพร กอบกระโทก  Agricultural and Food Engineering10
2 B6104351 นายวิศวะ คุณสมบัติ  Agricultural and Food Engineering10
3 B6104504 นางสาวนภาวัลย์ โคตรฮุย  Agricultural and Food Engineering10
4 B6105334 นายธนาวุฒิ เจนบ้านผือ  Agricultural and Food Engineering10
5 B6107352 นางสาวจารุวรรณ ทองมา  Agricultural and Food Engineering10
6 B6107390 นางสาวปนัดดา ทองรักษ์  Agricultural and Food Engineering10
7 B6107673 นายสุธนัย ทุมดี  Agricultural and Food Engineering10
8 B6109912 นายธันยบูรณ์ ปิ่นแก้ว  Agricultural and Food Engineering10
9 B6110291 นางสาวนิภาพร แฝงสูงเนิน  Agricultural and Food Engineering10
10 B6112141 นางสาวปาริชาต มั่นคง  Agricultural and Food Engineering10
11 B6113858 นายชัยณรงค์ วังกุ่ม  Agricultural and Food Engineering10
12 B6113957 นายอัษฎาวุธ วันทอง  Agricultural and Food Engineering10
13 B6114787 นายฐิติศักดิ์ เศษรักษา  Agricultural and Food Engineering10
14 B6115913 นายอุทัย สุนทรแต  Agricultural and Food Engineering10
15 B6115968 นางสาวสุภาภรณ์ สุพะกะ  Agricultural and Food Engineering10
16 B6116477 นางสาวชมพูนุช แสนนุภาพ  Agricultural and Food Engineering10
17 B6117511 นางสาวสุธาสินี อินทร์เตรียะ  Agricultural and Food Engineering10
18 B6118457 นายณัฐวุฒิ ขุมทอง  Agricultural and Food Engineering10
19 B6132798 นายภัทรพงศกรณ์ จรัสแสง  Agricultural and Food Engineering10
20 B6135928 นายชัยสิทธิ์ งามบุญช่วย  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.