รายชื่อนศ.
รายวิชา523201 : COMPUTER PROGRAMMING II
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6300104 นางสาวรจนา วันทายุทธ์  CPE10
2 B6301941 นายพชรพล วรสุนทร  CPE10
3 B6302245 นายธนาวุฒิ ท่วมประจักษ์  CPE10
4 B6303044 นายชูเกียรติ ก๋าอินตา  CPE10
5 B6304249 นายธนกฤต น้ำนวล  CPE10
6 B6304416 นายณัฐพล จงเกษกรรม  CPE10
7 B6304508 นายนภัสกร กันทะ  CPE10
8 B6304577 นายภานุพงศ์ แคนอินทร์  CPE10
9 B6306304 นางสาววนัสนันท์ จันทร์มล  CPE10
10 B6307554 นายณัฐดนัย เบ้าทอง  CPE10
11 B6308636 นายณัฐวุฒิ รอดทอง  CPE10
12 B6309343 นายธนโชติ ศักดิ์ธรรมเจริญ  CPE10
13 B6309572 นายพุฒิพงษ์ ผานัดถ์  CPE10
14 B6309985 นายพีรพล นนทคำจันทร์  CPE10
15 B6310158 นายณัฐพงศ์ โต๊ะแอ  CPE10
16 B6310226 นางสาวนันทัชพร ผาอิดดี  CPE10
17 B6310288 นางสาวจีราพัชร กางสาร  CPE10
18 B6310585 นายณัฐวุฒิ กลางยศ  CPE10
19 B6310851 นายอาชวัฒก์ ทองโรย  CPE10
20 B6311032 นายภัทรพล การวิชา  CPE10
21 B6311117 นายนาถวัฒน์ สลางสิงห์  CPE10
22 B6311223 นายศิวกร แก้วมาลา  CPE10
23 B6311391 นายศุภกานต์ แสงจันทร์  CPE10
24 B6311506 นายกันตพงศ์ เดชาเกียรติไกร  CPE10
25 B6311551 นายธนเดช เชิดในเมือง  CPE10
26 B6318215 นายณัฐพงศ์ จงจุลกลาง  CPE10
27 B6321437 นางสาวชุตินันท์ เจริญครบุรี  CPE10
28 B6321451 นางสาวขวัญจิรา พันธุเกตุ  CPE10
29 B6322113 นางสาวปรารถนา บุตรโท  CPE10
30 B6323059 นายปราชญา ธนพิบูลผล  CPE10
31 B6325855 นายพิริยกร ขันโอ  CPE10
32 B6326357 นายดนุเดช ชัยพลเดช  CPE10
33 B6326463 นายคงศักดิ์ดา นฤภัย  Mechatronics Engineering12
34 B6326500 นางสาวสิรินยา โคตรปัญญา  CPE10
35 B6327552 นางสาวจรรยากรณ์ หมื่นหาวงค์  CPE10
36 B6328702 นางสาวสไบทิพย์ เชิงดี  CPE10
37 B6331801 นายจิรวัฒน์ รักเจริญพร  CPE10
38 B6331931 นายชัยกมล ปัญญาสมบัติ  Geological Engineering10
39 B6332143 นายทวีชัย โพธิ์ดี  CPE10
40 B6332426 นางสาวนฤมน เกษรบัว  CPE10
41 B6332686 นางสาวพรนภา แสนต่างใจ  CPE10
42 B6332877 นายเมธัส ภาคภูมิพงศ์  CPE10
43 B6332907 นายรัชชานนท์ คุระจอก  CPE10
44 B6333034 นายวัชรพล จันทะแจ่ม  CPE10
45 B6333164 นายศุภวิชญ์ พานทอง  CPE10
46 B6334161 นายศักดิพัฒน์ มุจรินทร์  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.