รายชื่อนศ.
รายวิชา523201 : COMPUTER PROGRAMMING II
กลุ่ม12
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6300616 นายรัฐธรรมนูญ ทองศรี  IE10
2 B6300937 นายกรวุฒิ โชติพนัส  IE10
3 B6302351 นางสาววรรณพร บุญมาก  IE10
4 B6303235 นางสาวศราวรี ขอใหญ่กลาง  IE10
5 B6303761 นางสาววรพรรณ โตสวัสดิ์  IE10
6 B6303877 นางสาวจิรารัตน์ ผ่องทอง  IE10
7 B6304355 นางสาวพิมรพัทธ์ สมนาม  IE10
8 B6304362 นางสาวชลธิชา สำราญรื่น  IE10
9 B6304539 นายภูมิพัฒน์ ชวนินทวิสุทธิ์  IE10
10 B6304713 นางสาวเกศแก้ว ผลจำปา  IE10
11 B6304980 นางสาวนิโลบล พลศรีราช  IE10
12 B6305857 นางสาวนริศรา สืบมา  IE10
13 B6306199 นางสาวสุนิษา สีหราช  IE10
14 B6307066 นายศุภศักดิ์ เอี่ยมสะอาด  IE10
15 B6307103 นายพีรวัส มีแก้ว  IE10
16 B6307301 นายนวพล ต้นบุญ  IE10
17 B6307806 นางสาวณีรนุช ภากุล  IE10
18 B6307899 นายอินทรชิต วงศ์แก้ว  IE10
19 B6308001 นางสาวณัฐชา คำเมือง  IE10
20 B6308070 นางสาวหทัยชนก ปิ่นสุข  IE10
21 B6308117 นางสาวชลธิชา ชาวนา  IE10
22 B6308285 นางสาวสุภาพร เพชรแท้  IE10
23 B6308391 นางสาววิภาวรรณ คชวรรณ์  IE10
24 B6309756 นางสาวศิวพร ทรัพย์ถาวร  IE10
25 B6309886 นายพีรพงษ์ จิตรวุฒิโชติ  CPE10
26 B6310790 นายศุภกร หารศึกษา  IE10
27 B6311209 นายธีรพัฒน์ สมนันท์  IE10
28 B6311346 นายเมธาสิทธิ์ บุญลี  IE10
29 B6311544 นายวิศิษฏ์ปกรณ์ อมรศักดิ์สิริ  IE10
30 B6312008 นางสาวลลิดา ชัยจันทึก  IE10
31 B6312015 นางสาวอัจฉรียา เกษมศิลป์  IE10
32 B6314811 นางสาวแคทรีญา พวงมาลัย  IE10
33 B6317126 นางสาวเจนจิรา ภู่เรือน  IE10
34 B6317621 นางสาวอภิญญา พิสัยพันธ์  IE10
35 B6318260 นายธัชนนท์ ลาภมูล  IE10
36 B6318741 นางสาวพรทิวา รุ่งสุวรรณเดช  IE10
37 B6321154 นางสาวรวิพร เพชรบุตร  IE10
38 B6322151 นางสาวธมนวรรณ ลี้นิธิปัญญากุล  IE10
39 B6322731 นางสาวเบญจมาศ พวงทวาย  IE10
40 B6325633 นายธีรภัทร์ หิรัญยะนันท์  IE10
41 B6326432 นางสาวรัตนธิดา บุญไทย  IE10
42 B6327064 นางสาวพิมพ์ชนก คุ้มจันอัด  IE10
43 B6332563 นางสาวปริมประภา ต้นพุดซา  IE10
44 B6333348 นางสาวอภิญญา ชาวโนนงิ้ว  IE10
45 B6334482 นางสาวจุฑามาศ กองศิริ  IE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.