รายชื่อนศ.
รายวิชา523201 : COMPUTER PROGRAMMING II
กลุ่ม11
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6010829 นางสาวสมฤดี สวนเพชร  Environmental Engineering10
2 B6107581 นายธนโชติ ทิพย์พิมล  PE10
3 B6107871 นางสาวบุษบา ธงชัย  PE10
4 B6110468 นางสาวณัฏฐณิชา พรมมาพันธ์  PE10
5 B6111489 นางสาวนิลาวัลย์ เพลงสระเกษ  PE10
6 B6112349 นางสาวเพชรรัตน์ มิดสันเทียะ  PE10
7 B6116033 นายสามารถ สุลัยมาน  PE10
8 B6116507 นายธัญญารัตน์ แสนโพธิ์  PE10
9 B6116675 นายจันทรัช หงษ์เวียงจันทร์  PE10
10 B6117900 นางสาวรามาวดี ไอคอนรัมย์  PE10
11 B6133146 นางสาวรวิพร ชาวดอน  PE10
12 B6208943 นายวัชรพงษ์ ดุมภ์ใหม่  Environmental Engineering10
13 B6214746 นายพงศธร บุญเอก  Metallurgical Engineering10
14 B6216528 นางสาวสุทธิดา โสภาอดุลย์สิริ  PE10
15 B6219819 นางสาวทิพวรรณ์ รัชวงค์  PE10
16 B6220785 นางสาวลักษิกา คำดี  Environmental Engineering10
17 B6222185 นางสาววิลาวัณย์ นาสนไชย  Environmental Engineering10
18 B6222468 นางสาวณัฐณิชา หนูอ่อน  PE10
19 B6222772 นางสาวสุพิชชา เดชบุรีรัมย์  PE10
20 B6227135 นางสาวสุปรียา รอสูงเนิน  PE10
21 B6230531 นางสาวพิชญาภัค อัปการัตน์  PE10
22 B6238469 นายอนุตร หรั่งกรุ่น  PE10
23 B6300234 นางสาวนลินนิภา เหง้าโอสา  IE10
24 B6303198 นางสาวสุดารัตน์ พร้อมจิตต์  CPE10
25 B6303556 นางสาวพรนภา พานทอง  IE10
26 B6304447 นางสาวเข็มอักษร โพธิ์มาตร  IE10
27 B6305338 นางสาวปวีณา แจ่มดวง  IE10
28 B6306861 นางสาววิดาพร ขจรภพ  PE10
29 B6308926 นายธนวัฒน์ บุญเพ็ง  Transportation And Logistics Engineering10
30 B6309114 นายภูวนาถ ทองสลับ  Electronic Engineering10
31 B6309275 นายศักดา ละเมียดดี  IE10
32 B6310103 นางสาวชนัญธิดา ทองอินทร์  IE10
33 B6310547 นางสาวนลิน พัดสาริกิจ  IE10
34 B6311438 นางสาวสมสุดา สิริเจริญทรัพย์  IE10
35 B6317300 นางสาวอริสรา ภูศรี  PE10
36 B6317560 นางสาวเยาวลักษณ์ พายคง  IE10
37 B6318185 นางสาวกัญญาณัฐ วงศ์วรธรรม  Environmental Engineering10
38 B6318192 นางสาวพิมพิกา สีสัน  IE10
39 B6318758 นางสาวพันมณี อันศิริ  IE10
40 B6321468 นายชาติชาย คำแก้ว  IE10
41 B6322472 นางสาวรัศมี เล่เหลี่ยม  CPE60
42 B6322571 นางสาวอมิตตา เต๊าะกระโทก  IE10
43 B6327385 นายชิษณุพงศ์ พงศ์เพ็งธรรม  Electronic Engineering10
44 B6328139 นายวรินทร สิงห์ทองห้าว  IE10
45 B6333041 นางสาววาสนา สังคะหะ  IE10
46 B6335762 นายเกียรติศักดิ์ ณัฐสิน  Electronic Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.