รายชื่อนศ.
รายวิชา523201 : COMPUTER PROGRAMMING II
กลุ่ม14
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5714001 นางสาวจิรัชยา ชาญณรงค์  ChemE10
2 B5802777 นางสาวกรรณิกา เกตุแก้ว  IE10
3 B5807062 นายวิทยา ก่อมขุนทด  MAE10
4 B5901418 นายศารทูล นามปัน  CPE10
5 B5909933 นายบุญญเกียรติ ชาวนา  PE10
6 B5911523 นางสาวศรุตา วงศ์ชู  PE10
7 B5913398 นายปฏิภาณ ชื่นตา  PE10
8 B6002275 นายณัฐพันธุ์ ศิริไพบูลย์  Metallurgical Engineering10
9 B6003456 นางสาววลัยลักษณ์ ชินบุตร  Metallurgical Engineering10
10 B6003838 นายเกียรติพล หวังแลกลาง  Environmental Engineering10
11 B6005450 นายณัฐพล ระดมสุข  Metallurgical Engineering10
12 B6006020 นางสาวปาจรีย์ สุขดี  Metallurgical Engineering10
13 B6007539 นางสาวศรินทิพย์ กมลรัตน์  Metallurgical Engineering10
14 B6012601 นางสาวแชร์รี่ สมิสตี้  Metallurgical Engineering10
15 B6017132 นางสาวศุภลักษณ์ พันนาเหนือ  Metallurgical Engineering10
16 B6018900 นางสาววรัญญา นิลรัตน์  Metallurgical Engineering10
17 B6019501 นายศตวรรษ เพ็ชรดิษฐ์  IE10
18 B6020842 นางสาวสุชาณี ศรีรอด  Metallurgical Engineering10
19 B6021689 นายดำรงฤทธิ์ แสงจันทร์  Environmental Engineering10
20 B6024277 นายปวเรศ องค์ลอย  Environmental Engineering10
21 B6025618 นายปฐมฤกษ์ เพ็ญกรานต์  Environmental Engineering10
22 B6028992 นางสาวพรธิดา พันเนียม  Metallurgical Engineering10
23 B6050573 นางสาวปานชีวา กิ้วภาวัน  TCE10
24 B6103484 นายนครินทร์ แก้วจันทร์  Metallurgical Engineering10
25 B6103941 นายณัฐวัฒน์ กุลสุวรรณ์  TCE10
26 B6104955 นางสาวกิตติยา จันทร์แสง  TCE10
27 B6107420 นายณรงค์ฤทธิ์ ทองเสม  TCE10
28 B6108069 นายณัชพล น้อยอามาตย์  Electronic Engineering10
29 B6108823 นายธนาวุฒิ บุญเขื่อง  PE10
30 B6108922 นายพงศ์ภัค บุญณรงค์  TCE10
31 B6109547 นางสาววรัญญา ประเทืองไทย  TCE10
32 B6112134 นายวรภัทร มัตตะพงศ์  Metallurgical Engineering10
33 B6112837 นายวายุ รอญศึก  Metallurgical Engineering10
34 B6113124 นายพงษ์สิทธิ์ ริมสกุล  Environmental Engineering10
35 B6113926 นางสาวณัฐรินีย์ วัดสำโรง  Environmental Engineering10
36 B6114053 นางสาวจิราพร วิบูลย์  TCE10
37 B6114244 นางสาวชนากานต์ ศรีจันทร์  Metallurgical Engineering10
38 B6114589 นางสาวณัฐวดี ศรีโสภา  TCE10
39 B6115340 นางสาวทอฝัน สารกาญณ์  PE10
40 B6115357 นางสาวจิตรัตน์ดา สารครศรี  Metallurgical Engineering10
41 B6131920 นายสรวิชญ์ สิทธิศรีจันทร์  ChemE10
42 B6136468 นายกฤตพจน์ บุษมงคล  Electronic Engineering10
43 B6136642 นางสาวศิริวัฒนา มากชุมแสง  Environmental Engineering10
44 B6238179 นางสาวกรองกาญจน์ ชัยกิตติพร  PE10
45 B6335830 นางสาวณัฐธิดา บุญจูง  Electronic Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.