รายชื่อนศ.
รายวิชา523201 : COMPUTER PROGRAMMING II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5912599 นางสาวสุภาวิณี ลีปลา  Metallurgical Engineering40
2 B6009540 นายณัฐพงษ์ ตันสอน  Electronic Engineering10
3 B6019655 นายภูริชกานต์ สงขุนทด  Electronic Engineering10
4 B6024482 นายณัฐดนัย เตี่ยบัวแก้ว  Electronic Engineering10
5 B6105426 นายนวภพ เจริญสุข  PE10
6 B6112431 นางสาวศศิกุล มูลมณี  PE10
7 B6113773 นางสาวณัฐฐาพร วรรณสิงห์  PE10
8 B6114756 นางสาวอริษา ศุภมาตย์  PE10
9 B6215767 นางสาวขัตติยา แก้วศรีสุข  Environmental Engineering10
10 B6216573 นางสาวสมฤทัย ทรายงาม  Environmental Engineering10
11 B6223953 นายศิระ ดุลวิทย์  Electronic Engineering10
12 B6230180 นายเกียรติศักดิ์ ศรีชู  PE10
13 B6300555 นายเติมศักดิ์ เครือพิมาย  Electronic Engineering10
14 B6300593 นายธนบดี นามมุงคุณ  Electronic Engineering10
15 B6303921 นางสาวอนุชจิรา ล้ำเลิศ  Electronic Engineering10
16 B6304058 นายกิตติกานต์ วงษ์วิลาศ  Electronic Engineering10
17 B6304386 นางสาวรัชนก นุชัย  Electronic Engineering10
18 B6304645 นางสาวชนิดาพร เสมอทรัพย์  Electronic Engineering10
19 B6305130 นางสาวกวิสรา ไชยบูรณ์  Electronic Engineering10
20 B6305222 นางสาวผ่องนภา ยงยืน  Electronic Engineering10
21 B6305246 นางสาวกริษฐา หมั้นเยือน  Electronic Engineering10
22 B6306205 นายวรวัฒน์ ทรัพย์ยุทธ์  Electronic Engineering10
23 B6306311 นายฐาปกรณ์ เศษสูงเนิน  Electronic Engineering10
24 B6306793 นางสาวอภิชญา เลี่ยมคำ  Electronic Engineering10
25 B6306809 นายศุภชัย เจริญ  CPE10
26 B6307837 นางสาวศุภนิดา โพธิ์เงิน  Electronic Engineering10
27 B6308124 นายภูเบศวร์ วิสูตรตระการ  Electronic Engineering10
28 B6309237 นายอนุวัฒน์ ปัสสาพันธ์  CPE10
29 B6310073 นายเทพประทาน ภูกระโทก  Electronic Engineering10
30 B6310974 นายบัณฑร ฉิมงาม  Electronic Engineering10
31 B6311919 นายสิรวิชญ์ บุญสูงเนิน  Electronic Engineering10
32 B6318468 นายสุภัคณัฐ ภักดี  Electronic Engineering10
33 B6319151 นายกิตติศักดิ์ มุ่งชัยสงค์  Electronic Engineering10
34 B6321277 นางสาวภัทรานิษฐ์ ศรีสมบูรณ์  Electronic Engineering10
35 B6321482 นายจิรธาดา สมัยคำ  Electronic Engineering10
36 B6322564 นายธีรดนย์ ชุมภูทอง  Electronic Engineering10
37 B6323127 นายพรประเสริฐ โสภาวรรณรัตนะ  Electronic Engineering10
38 B6326784 นางสาวอติกานต์ พิจิตร์  Electronic Engineering10
39 B6327941 นายพีรภัทร พงษ์ศิริสุนทร  Electronic Engineering10
40 B6328528 นายธรรมสรณ์ เปี่ยมธราสิทธิ์  Electronic Engineering10
41 B6332778 นายเพชรนรินทร์ มุขขุนทด  Electronic Engineering10
42 B6332921 นายแรกพฤกษ์ โรจนสุขสมบูรณ์  Electronic Engineering10
43 B6333300 นายสุรเสกข์ มีทะโจน  Electronic Engineering10
44 B6335786 นางสาวปริญญา แตงทอง  Electronic Engineering10
45 B6336011 นายปฐมพร วินัยพานิช  Electronic Engineering10
46 B6336158 นางสาวสิตานัน อรัญโชติ  Electronic Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.