รายชื่อนศ.
รายวิชา203411 : JAPANESE I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6319762 นายนนทน์ ก่อเกียรติสกุล  MATHEMATICS10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
2 B6205850 นางสาวกาญจนา ก่อแก้ว  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
3 B6206215 นางสาวพิชญ์ธัญญา ยาวโนภาส  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
4 B6206222 นายเฉลิมพงษ์ ขจัดมลทิน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
5 B6206376 นายทินกฤต เคยพุดซา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
6 B6422271 นางสาวทฤฒมน สิงห์ทอง  DOCTOR OF MEDICINE10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
7 B6009373 นางสาวศรัณยา ซองกิ่ง  Electronic Engineering10
8 B6019655 นายภูริชกานต์ สงขุนทด  Electronic Engineering10
9 B6113360 นางสาวณุกานดา ลิ้มสุวัฒน์  CPE10
10 B6209605 นางสาวพิมพาวรรณ หมั้นทรัพย์  Civil Engineering10
11 B6209612 นางสาวนาแดช โมนิก ชิปโปซ์  Mechanical Engineering10
12 B6219703 นางสาวโยธิกา แซงบุญนาง  IE10
13 B6306663 นายเทพฤทธิ์ วงศ์กนก  CPE10
14 B6306779 นายสุทธิศักดิ์ พนิรัมย์  CE10
15 B6308599 นางสาวนิติยา ประคองสุข  Automotive Engineering10
16 B6328207 นายเกริกเกียรติ ปราบมนตรี  CPE10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
17 B6208271 นางสาวกุลธิดา อุ่นทะยา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
18 B6210168 นางสาวธมลวรรณ อุ่นผาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.