รายชื่อนศ.
รายวิชา551153 : ENGINEERING MATHEMATICS I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 0
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6403560 นางสาวธัญชนก กิมาวะหา  N/A10
2 B6405519 นางสาวโสภาภรณ์ ป้อต๊ะมา  N/A10
3 B6405526 นายทัตธน สังขจร  N/A10
4 B6407100 นายภาณุพงศ์ ศรีไทย  N/A10
5 B6408626 นายสิงห์สรศักดิ์ ชัยสุวรรณ  N/A10
6 B6409197 นางสาวพรรวษา เจียมประเสริฐ  N/A10
7 B6411565 นางสาวฐิตาภา แต่งทรัพย์  N/A10
8 B6412173 นางสาวศราสิณี ป้อมลอย  N/A10
9 B6415846 นายคนาธิศ ฤทธิพิษ  Mechatronics Engineering10
10 B6415891 นางสาวบุญพิทักษ์ อุปคิ  Mechatronics Engineering10
11 B6415952 นายนิมิตร ภิญโญยิ่ง  Mechatronics Engineering10
12 B6416317 นางสาวจันทิมา จันโท  Mechatronics Engineering10
13 B6416331 นายพีรพันธ์ ชิตตันสกุล  Mechatronics Engineering10
14 B6416409 นางสาวสุภาพร แก้วดี  Mechatronics Engineering10
15 B6416447 นางสาวเนตรดาว เรียบเรียง  Mechatronics Engineering10
16 B6416560 นายคณาธิป กรสันเทียะ  Mechatronics Engineering10
17 B6416614 นายชัยณภัทร แนมขุนทด  PRECISION ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.