รายชื่อนศ.
รายวิชา1101011 : DIGITAL TECHNOLOGY FOUNDATION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 0
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1 B6400811 นางสาวประภาพร กุนอก  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
2 B6400835 นายกฤษณพงศ์ เจริญจรรย์พร  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
3 B6400842 นางสาวภัทริกา ลับดีพะเนาว์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
4 B6400897 นายเจษฎาภรณ์ ปลักกระโทก  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
5 B6400910 นางสาวเบญญาภา เอี่ยมภิญโญ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
6 B6400996 นายนนณภัทร ช่วยศิริ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
7 B6401023 นายอนันท์ทวีป ศิริชัยวงศ์สกุล  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
8 B6401030 นายชนกันต์ ทวีศักดิ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
9 B6401078 นายเมธี สู่สุข  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
10 B6401085 นางสาวน้ำหนึ่ง สุวรรณ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
11 B6401092 นายเขมชาติ เตชะวนกิจ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
12 B6401108 นางสาวเบญญทิพย์ องอาจ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
13 B6401115 นางสาวรัตติยา บุญมา  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
14 B6401139 นายชโยดม สุขสุพืช  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
15 B6401153 นายชลสิทธิ์ สัมมาชิต  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
16 B6401160 นางสาวพรรพษา สายทอง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
17 B6401177 นายอัครพล ผิวจันทร์เลิศ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
18 B6401191 นางสาวชญานิน มารัตน์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
19 B6401214 นายวรกานต์ ปานกลาง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
20 B6401238 นางสาวพรพรรษา พัดเกาะ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
21 B6401245 นางสาววรพิชชา แปลงดี  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
22 B6401252 นายกัฏฏ์ภักดี ประจักษ์สูตร์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
23 B6401269 นางสาวชลิตา หาญขุนทด  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
24 B6401306 นางสาวจุฑามาศ สุขสำราญ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
25 B6401320 นางสาวชญานิน น้อยปลา  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
26 B6401344 นายปรัตถกร จันทน์หอม  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
27 B6401412 นายธนกร เหง่าทองหลาง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
28 B6401429 นายวริทธิ์นันท์ ตันประเสริฐ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
29 B6401436 นายธีรภัทร ภาวะโคตร  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
30 B6401481 นายกิตติศักดิ์ เพี้ยวสำอางค์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
31 B6401498 นายปฏิภาณ ปานถม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
32 B6401504 นางสาวกานต์พิชชา ปัดถาพงษ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
33 B6401511 นางสาวเปี่ยมพร บูชาพันธ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
34 B6401542 นายธนกฤต พิมพ์ปรุ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
35 B6401559 นางสาวณัฐณิชา อินทร์พิทักษ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
36 B6401566 นางสาวอันธิกา หมวกสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
37 B6401597 นางสาวกุลจิรา ภาโสม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
38 B6401610 นายพุฒิกฤษฏิ์ พลเดช  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
39 B6401627 นางสาวณิชาภัทร แอบจันทึก  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
40 B6401665 นางสาวภัทรวดี อมรศิริการกุล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
41 B6401696 นางสาวณิชานันท์ แสนตรง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
42 B6401726 นางสาวสุกัญญา มากบุญ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
43 B6401740 นายศรายุทธ ศรีเมือง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
44 B6415600 นายรวิช พิทักษ์คุณสิริ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.