รายชื่อนศ.
รายวิชา105105 : PHYSICS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 0
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1 B6414481 นางสาวธนัญชนก ปัญญาดี  DOCTOR OF MEDICINE10
2 B6414498 นางสาวพิมพ์มาดา วิโรจน์ศิรศักดิ์  DOCTOR OF MEDICINE10
3 B6414504 นางสาวนัทธมน จินตนสถิตย์  DOCTOR OF MEDICINE10
4 B6414511 นางสาวอาทิตยา จิตต์ไชยวัฒน์  DOCTOR OF MEDICINE10
5 B6414528 นางสาวลักษิกา โพยนอก  DOCTOR OF MEDICINE10
6 B6414535 นายปัณณวัฒน์ ศิลป์ประเสริฐ  DOCTOR OF MEDICINE10
7 B6414542 นางสาวกนกวรรณ จันทศร  DOCTOR OF MEDICINE10
8 B6414559 นายกันติทัต แสนทวีสุข  DOCTOR OF MEDICINE10
9 B6414566 นายธนาธิษณ์ รัตนาถาวร  DOCTOR OF MEDICINE10
10 B6414573 นางสาวพจณียา ใจภักดี  DOCTOR OF MEDICINE10
11 B6414580 นางสาวกมลพรรณ หลอมประโคน  DOCTOR OF MEDICINE10
12 B6414597 นางสาวกมลพรรณ เติมสุข  DOCTOR OF MEDICINE10
13 B6414603 นายภูมิอนันต์ ศรีเสรีนุวัฒน์  DOCTOR OF MEDICINE10
14 B6414627 นายอิศราวุฒิ พุฒป้อง  DOCTOR OF MEDICINE10
15 B6414634 นางสาวสุทธิกานต์ วรรณโกษิตย์  DOCTOR OF MEDICINE10
16 B6414641 นางสาวรุ่งนภา ครบปรัชญา  DOCTOR OF MEDICINE10
17 B6414658 นางสาวศิษฏ์สกานต์ มีธรรม  DOCTOR OF MEDICINE10
18 B6414665 นางสาวเจริญศรี โสรกนิษฐ์  DOCTOR OF MEDICINE10
19 B6414672 นายอนพัช เกรียงเกษม  DOCTOR OF MEDICINE10
20 B6414689 นางสาวรสิตา กันสุมาโส  DOCTOR OF MEDICINE10
21 B6414702 นางสาวร่มตะวัน มีเวที  DOCTOR OF MEDICINE10
22 B6414719 นางสาวจุฑามาศ ห้ามกลาง  DOCTOR OF MEDICINE10
23 B6414726 นางสาวบุญญรัตน์ แสงอังคนาวิน  DOCTOR OF MEDICINE10
24 B6414733 นางสาวเบญจรัตน์ แสงอังคนาวิน  DOCTOR OF MEDICINE10
25 B6414740 นางสาวสุพิชญา จ่าภา  DOCTOR OF MEDICINE10
26 B6414757 นางสาวชฎาวีร์ ทองคำ  DOCTOR OF MEDICINE10
27 B6414771 นายอธิวัฒน์ ประยูรหาญ  DOCTOR OF MEDICINE10
28 B6414788 นางสาวฐาปนี สำราญดี  DOCTOR OF MEDICINE10
29 B6414795 นางสาวธัญพิชชา ร่างเจริญ  DOCTOR OF MEDICINE10
30 B6414801 นางสาวพรไพลิน พิมพ์กรรณ์  DOCTOR OF MEDICINE10
31 B6414818 นายวชิรวิทย์ จักสูงเนิน  DOCTOR OF MEDICINE10
32 B6414825 นายชิณณวรรธน์ โลหณุต  DOCTOR OF MEDICINE10
33 B6414832 นางสาวนันท์นภัส สามใจ  DOCTOR OF MEDICINE10
34 B6414849 นางสาวธนวันย์ ปัญญาบุญ  DOCTOR OF MEDICINE10
35 B6414856 นายยศพัทธ์ กลีบอุบล  DOCTOR OF MEDICINE10
36 B6414863 นางสาวภริตพร ธนอนันตกูล  DOCTOR OF MEDICINE10
37 B6414870 นายณัฐภัทร แสงสว่าง  DOCTOR OF MEDICINE10
38 B6414887 นายปณวัฒน์ คูณมา  DOCTOR OF MEDICINE10
39 B6414894 นางสาวพิชามญชุ์ อิ่มอรุณรักษ์  DOCTOR OF MEDICINE10
40 B6414900 นายสาริศ กุยราพเนาว์  DOCTOR OF MEDICINE10
41 B6414917 นางสาวหทัยภัทร จิระจิตต์มีชัย  DOCTOR OF MEDICINE10
 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
42 B6400057 นางสาวสุธิตา ปุนจันตัง  B.N.S.10
43 B6400071 นางสาวณัฐกานต์ เกื้อทาน  B.N.S.10
44 B6400620 นางสาวรมิตา ชัยจันทร์  B.N.S.10
45 B6414924 นางสาวพัสตราภรณ์ สำแดงชัย  B.N.S.10
46 B6414931 นางสาวศศิวรรณ พรมสอน  B.N.S.10
47 B6414948 นางสาวธนัชชา เดชเรืองงาม  B.N.S.10
48 B6414955 นางสาวชุณหกาญจน์ อ่อนสกุล  B.N.S.10
49 B6414962 นางสาวพรนิภา นิรอรัมย์  B.N.S.10
50 B6414986 นางสาวปริตา ปะนะโท  B.N.S.10
51 B6414993 นางสาวศิริรัตน์ เพชรฤทธิ์  B.N.S.10
52 B6415006 นางสาวรัญชิดา ถิ่นเขาชี  B.N.S.10
53 B6415013 นางสาวพิรญาณ์ กะจะวงษ์  B.N.S.10
54 B6415020 นางสาวบุศรินทร์ แสนศรี  B.N.S.10
55 B6415037 นายภานุพงศ์ สัมมาแก้ว  B.N.S.10
56 B6415044 นางสาวธนพร เจียรวาปี  B.N.S.10
57 B6415051 นางสาวชลธิชา เบ็ญจวงษ์  B.N.S.10
58 B6415068 นางสาวนุชจลี คำแสงดี  B.N.S.10
59 B6415075 นางสาวชัญญณัท ทุมกระโทก  B.N.S.10
60 B6415082 นางสาวธัญวรัตน์ ทนงยิ่ง  B.N.S.10
61 B6415099 นางสาวรัตนาภรณ์ พัฒวี  B.N.S.10
62 B6415105 นางสาววัชราภรณ์ เนื้ออ่อน  B.N.S.10
63 B6415129 นายธีรพัตร ขันขาว  B.N.S.10
64 B6415136 นางสาวภัทรพร แก้วพินึก  B.N.S.10
65 B6415143 นายนันทยศ คำมุงคุณ  B.N.S.10
66 B6415150 นางสาวศิริลักษณ์ คำศรี  B.N.S.10
67 B6415167 นายศักดิ์สิทธิ์ หวายสันเทียะ  B.N.S.10
68 B6415198 นางสาวชุติกาญณ์ ชมโง  B.N.S.10
69 B6415204 นางสาวพรนิภา ขอสืบ  B.N.S.10
70 B6415211 นางสาวอาทิตยา คำพันธ์  B.N.S.10
71 B6415235 นางสาวพิมพ์ลดา สุขนึก  B.N.S.10
72 B6415259 นางสาวธีรณัฐ ยอโง้ง  B.N.S.10
73 B6415266 นางสาวเกร็ดไพลิน เกือยรัมย์  B.N.S.10
74 B6415273 นางสาวภัทรลดา สอนนาค  B.N.S.10
75 B6415297 นางสาวชลธิชา เพ็ชรรัมย์  B.N.S.10
76 B6415303 นางสาวฑิตฐิตา จำเริญใจ  B.N.S.10
77 B6415327 นางสาววิกานดา ขึ้นสันเทียะ  B.N.S.10
78 B6415334 นางสาวรัชดาพร เหยียดรัมย์  B.N.S.10
79 B6415341 นางสาววิริยา สีสันงาม  B.N.S.10
80 B6415358 นางสาวปาริชาต จันตรี  B.N.S.10
81 B6415365 นางสาวเบญจรัตน์ คำผาย  B.N.S.10
82 B6415372 นางสาวจีระนันท์ โสนนอก  B.N.S.10
83 B6415396 นางสาววิชญาดา สระมณี  B.N.S.10
84 B6415402 นางสาวจิราภรณ์ พรมผัน  B.N.S.10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.