รายชื่อนศ.
รายวิชา105103 : GENERAL PHYSICS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 0
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B6400606 นางสาวจีรนันท์ ทวีพุดซา  ยังไม่สังกัดสาขา 10
2 B6402181 นางสาวนนท์น้อง ก่อเกียรติสกุล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
3 B6412500 นางสาวสใบทิพย์ มุงคุณคำชาว  ยังไม่สังกัดสาขา 10
4 B6412517 นางสาวอมรลักขณา อักษรทะเบียน  ยังไม่สังกัดสาขา 10
5 B6412593 นางสาวแพรวพรรณรายณ์ พุ่มขุนทด  ยังไม่สังกัดสาขา 10
6 B6412654 นางสาวกวินทิพย์ เหมือนดี  ยังไม่สังกัดสาขา 10
7 B6412715 นางสาวธมนวรรณ ชินตะขบ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
8 B6412753 นางสาวณัฐชยา สำราญจริง  ยังไม่สังกัดสาขา 10
9 B6412760 นางสาวอฑิติยา ปิติรัตนโยธิน  ยังไม่สังกัดสาขา 10
10 B6412807 นางสาวเปรมศิริ จันทร์ประเสริฐ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
11 B6412883 นางสาวจุไรลักษณ์ เพียรชนะ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
12 B6412906 นางสาวอรนิภา อินทร์ลี  ยังไม่สังกัดสาขา 10
13 B6413026 นายณภัทร วงค์ปัญญา  ยังไม่สังกัดสาขา 10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.