รายชื่อนศ.
รายวิชา105101 : PHYSICS I
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 0
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6400217 นางสาวธารินี ก้านค้างพลู  N/A10
2 B6400224 นางสาวศิริลักษณ์ ปานสันเทียะ  N/A10
3 B6400255 นางสาวปพิชญา โดดจันทึก  N/A10
4 B6400279 นางสาวกรวิภา สังกะสี  N/A10
5 B6400439 นางสาวสุรีย์พร โพละกุ  N/A10
6 B6400576 นางสาวกรรณิกา สรรพสาร  N/A10
7 B6401856 นางสาวสุพรรษา พูนมะเริง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
8 B6402020 นางสาวสุพิชฌาย์ อัครกวีเมธายศ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
9 B6402037 นางสาวธันว์ธมนต์ ศุกรีเขตร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
10 B6402983 นางสาวภรณิศา นิลพงษ์  N/A10
11 B6402990 นางสาวศศิกานต์ บุญเสริม  N/A10
12 B6403140 นายสิทธิโชค ทันสมัย  N/A10
13 B6403379 นางสาวฉัตรกมล แลบัว  N/A10
14 B6403553 นายวีรวัตร สัตย์ซ้ำ  N/A10
15 B6404031 นายอลงกรณ์ จันทร์โพธิ์  N/A10
16 B6404055 นางสาวศิรินญา ศรีสวรรค์  N/A10
17 B6404123 นายพันธกานต์ ศิลปธิวัฒน์  N/A10
18 B6404215 นางสาวณัฐชา เทพดวง  N/A10
19 B6404222 นางสาวพิชญาภัค เชาว์กลาง  N/A10
20 B6404369 นางสาวอภิญญา สูงพิมาย  N/A10
21 B6404581 นางสาวชลลดา สายทอง  N/A10
22 B6404604 นางสาวจิราวรรณ ศรีพลลา  N/A10
23 B6404642 นายณัฐนันท์ เพชรพูล  N/A10
24 B6404901 นายเอมัสกี ละงู  N/A10
25 B6404918 นายสุธิพงศ์ สีนาค  N/A10
26 B6405038 นางสาวชนิดา นิ่มพันธ์  N/A10
27 B6405366 นางสาวจริยาภรณ์ จันทร์ประทีป  N/A10
28 B6405472 นางสาวณัฎฐณิชา ตาไธสง  N/A10
29 B6405564 นายปรมินทร์ เทียนปรุ  N/A10
30 B6405755 นางสาวปราณปริยา ศรีจำนงค์  N/A10
31 B6406127 นายทัตสรวง วิเชียรศิลป์  N/A10
32 B6406172 นางสาวมยุริญ ประวัน  N/A10
33 B6406233 นางสาวณิชนาฏ ดีมูล  N/A10
34 B6406332 นางสาวรุจิรัตน์ สุขศาสต์  N/A10
35 B6406387 นางสาวพิจิตตรา อินทโคตร  N/A10
36 B6406455 นายวรพงศ์ พงศ์พฤทธิวัฒน์  N/A10
37 B6406486 นางสาวเปรมสิณี เปาอินทร์  N/A10
38 B6406592 นายภูธิปต์ งดงาม  N/A10
39 B6406851 นางสาวนารีรัตน์ สีสืบมา  N/A10
40 B6406929 นางสาวอมิตดา กลิ่นฟุ้ง  N/A10
41 B6407193 นางสาวฐิติชญา นวลฉวี  N/A10
42 B6407216 นายคณิศร เฮียงคำซาว  N/A10
43 B6407254 นายจิตติพงษ์ รักษาสิทธิ์  N/A10
44 B6407285 นายฐิติพันธ์ พิริยะสกุลรัตน์  N/A10
45 B6407315 นางสาวกัลยารัตน์ กรมแสง  N/A10
46 B6407353 นายอิทธิพล สุขนัส  N/A10
47 B6407391 นายภูวิส ปิ่นวงษ์  N/A10
48 B6407605 นายกฤษดา กระเเสกุล  N/A10
49 B6407865 นางสาวอิสรียา สมมุติรัมย์  N/A10
50 B6407940 นายอติชาติ นะสาโร  N/A10
51 B6408022 นางสาวพัฒนพิมพ์ สหะชาติ  N/A10
52 B6408091 นายชนาพัฒน์ อายุวัฒน์  N/A10
53 B6408183 นางสาวพิชญ์สินี วงศ์งาม  N/A10
54 B6408213 นายนวพล ศิริวงศ์  N/A10
55 B6408343 นายโชคทวี วงคำเหลา  N/A10
56 B6408985 นายวรนันท์ ชอลี  N/A10
57 B6409241 นายธรณินทร์ จันทวงศรี  N/A10
58 B6409265 นายพันธวิศ กฤตย์พานทอง  N/A10
59 B6409333 นายชัยชนะ ปลั่งกลาง  N/A10
60 B6409753 นายปธานิน กล้าหาญ  N/A10
61 B6409807 นางสาววนิดา ถำวาปี  N/A10
62 B6409876 นางสาวศรินรัตย์ เพชรวิสัย  N/A10
63 B6410001 นางสาวมัณฑิตา ท่าดีสม  N/A10
64 B6410094 นายณัฐภูมิ ชอบมิตร  N/A10
65 B6410131 นายณัฐวัฒน์ พลบัตร  N/A10
66 B6410476 นายวชิรกรณ์ แซ่ตั๊น  N/A10
67 B6410551 นางสาววราพร กันหาสี  N/A10
68 B6410759 นายสุรศักดิ์ คำเครื่อง  N/A10
69 B6410964 นางสาวนัสนันท์ คูณค้ำ  N/A10
70 B6411039 นางสาวแอนนา พันประสงค์  N/A10
71 B6411121 นางสาวพรรณฐิตา ดิษฐเจริญ  N/A10
72 B6411831 นางสาวยศวดี ตักศิลา  N/A10
73 B6411916 นางสาวกมลรัตน์ สนคำ  N/A10
74 B6411954 นางสาววัฒนพร โตวิจิตร์  N/A10
75 B6412098 นายภชร พวงสีเคน  N/A10
76 B6412128 นายภูมิตะวัน พิมพ์พรหม  N/A10
77 B6412487 นายกฤศกร แก้วศรีหาบุตร  N/A10
78 B6414306 นางสาวปนัดดา งามเลิศ  N/A10
79 B6414375 นางสาวธนพร กนกยุราพันธ์  N/A10
80 B6415464 นายคมสัน สิทธิโชติ  N/A10
81 B6415495 นายพลาพล จันทะราช  N/A10
82 B6415716 นายทินภัทร ค้ามี  N/A10
83 B6415723 นางสาวอรวรรยา มั่นกูล  N/A10
84 B6415730 นายณัฐภัทร อยู่ดี  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.