รายชื่อนศ.
รายวิชา105101 : PHYSICS I
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 0
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6400217 นางสาวธารินี ก้านค้างพลู  IE10
2 B6400224 นางสาวศิริลักษณ์ ปานสันเทียะ  Geological Engineering10
3 B6400255 นางสาวปพิชญา โดดจันทึก  Chemical Engineering10
4 B6400279 นางสาวกรวิภา สังกะสี  N/A10
5 B6400439 นางสาวสุรีย์พร โพละกุ  N/A10
6 B6400576 นางสาวกรรณิกา สรรพสาร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
7 B6401856 นางสาวสุพรรษา พูนมะเริง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
8 B6402020 นางสาวสุพิชฌาย์ อัครกวีเมธายศ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
9 B6402037 นางสาวธันว์ธมนต์ ศุกรีเขตร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
10 B6402983 นางสาวภรณิศา นิลพงษ์  Environmental Engineering10
11 B6402990 นางสาวศศิกานต์ บุญเสริม  Electronic Engineering10
12 B6403140 นายสิทธิโชค ทันสมัย  N/A10
13 B6403379 นางสาวฉัตรกมล แลบัว  Mechanical Engineering10
14 B6403553 นายวีรวัตร สัตย์ซ้ำ  Transportation And Logistics Engineering10
15 B6404031 นายอลงกรณ์ จันทร์โพธิ์  EE10
16 B6404055 นางสาวศิรินญา ศรีสวรรค์  N/A10
17 B6404123 นายพันธกานต์ ศิลปธิวัฒน์  Electronic Engineering10
18 B6404215 นางสาวณัฐชา เทพดวง  Agricultural and Food Engineering10
19 B6404222 นางสาวพิชญาภัค เชาว์กลาง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
20 B6404369 นางสาวอภิญญา สูงพิมาย  TCE10
21 B6404581 นางสาวชลลดา สายทอง  N/A10
22 B6404604 นางสาวจิราวรรณ ศรีพลลา  IE10
23 B6404642 นายณัฐนันท์ เพชรพูล  Mechanical Engineering10
24 B6404901 นายเอมัสกี ละงู  EE10
25 B6404918 นายสุธิพงศ์ สีนาค  Metallurgical Engineering10
26 B6405038 นางสาวชนิดา นิ่มพันธ์  Electronic Engineering10
27 B6405366 นางสาวจริยาภรณ์ จันทร์ประทีป  N/A10
28 B6405472 นางสาวณัฎฐณิชา ตาไธสง  N/A10
29 B6405564 นายปรมินทร์ เทียนปรุ  N/A10
30 B6405755 นางสาวปราณปริยา ศรีจำนงค์  Chemical Engineering10
31 B6406127 นายทัตสรวง วิเชียรศิลป์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
32 B6406172 นางสาวมยุริญ ประวัน  CE10
33 B6406233 นางสาวณิชนาฏ ดีมูล  TCE10
34 B6406332 นางสาวรุจิรัตน์ สุขศาสต์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
35 B6406387 นางสาวพิจิตตรา อินทโคตร  Geological Engineering10
36 B6406455 นายวรพงศ์ พงศ์พฤทธิวัฒน์  CPE10
37 B6406486 นางสาวเปรมสิณี เปาอินทร์  CPE10
38 B6406592 นายภูธิปต์ งดงาม  Metallurgical Engineering10
39 B6406851 นางสาวนารีรัตน์ สีสืบมา  Chemical Engineering10
40 B6406929 นางสาวอมิตดา กลิ่นฟุ้ง  Electronic Engineering10
41 B6407193 นางสาวฐิติชญา นวลฉวี  Mechanical Engineering10
42 B6407216 นายคณิศร เฮียงคำซาว  Electronic Engineering10
43 B6407254 นายจิตติพงษ์ รักษาสิทธิ์  CE10
44 B6407285 นายฐิติพันธ์ พิริยะสกุลรัตน์  Transportation And Logistics Engineering10
45 B6407315 นางสาวกัลยารัตน์ กรมแสง  TCE10
46 B6407353 นายอิทธิพล สุขนัส  N/A10
47 B6407391 นายภูวิส ปิ่นวงษ์  N/A10
48 B6407605 นายกฤษดา กระเเสกุล  N/A10
49 B6407865 นางสาวอิสรียา สมมุติรัมย์  Agricultural and Food Engineering10
50 B6407940 นายอติชาติ นะสาโร  N/A10
51 B6408022 นางสาวพัฒนพิมพ์ สหะชาติ  CE10
52 B6408091 นายชนาพัฒน์ อายุวัฒน์  N/A10
53 B6408183 นางสาวพิชญ์สินี วงศ์งาม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
54 B6408213 นายนวพล ศิริวงศ์  Environmental Engineering10
55 B6408343 นายโชคทวี วงคำเหลา  CE10
56 B6408985 นายวรนันท์ ชอลี  CPE10
57 B6409241 นายธรณินทร์ จันทวงศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
58 B6409265 นายพันธวิศ กฤตย์พานทอง  N/A10
59 B6409333 นายชัยชนะ ปลั่งกลาง  N/A10
60 B6409753 นายปธานิน กล้าหาญ  Agricultural and Food Engineering10
61 B6409807 นางสาววนิดา ถำวาปี  EE10
62 B6409876 นางสาวศรินรัตย์ เพชรวิสัย  Electronic Engineering10
63 B6410001 นางสาวมัณฑิตา ท่าดีสม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
64 B6410094 นายณัฐภูมิ ชอบมิตร  TCE10
65 B6410131 นายณัฐวัฒน์ พลบัตร  N/A10
66 B6410476 นายวชิรกรณ์ แซ่ตั๊น  IE10
67 B6410551 นางสาววราพร กันหาสี  IE10
68 B6410759 นายสุรศักดิ์ คำเครื่อง  Environmental Engineering10
69 B6410964 นางสาวนัสนันท์ คูณค้ำ  TCE10
70 B6411039 นางสาวแอนนา พันประสงค์  N/A10
71 B6411121 นางสาวพรรณฐิตา ดิษฐเจริญ  N/A10
72 B6411831 นางสาวยศวดี ตักศิลา  Environmental Engineering10
73 B6411916 นางสาวกมลรัตน์ สนคำ  IE10
74 B6411954 นางสาววัฒนพร โตวิจิตร์  N/A10
75 B6412098 นายภชร พวงสีเคน  CPE10
76 B6412128 นายภูมิตะวัน พิมพ์พรหม  CPE10
77 B6412487 นายกฤศกร แก้วศรีหาบุตร  Mechanical Engineering10
78 B6414306 นางสาวปนัดดา งามเลิศ  Mechanical Engineering10
79 B6414375 นางสาวธนพร กนกยุราพันธ์  EE10
80 B6415464 นายคมสัน สิทธิโชติ  IE10
81 B6415495 นายพลาพล จันทะราช  Environmental Engineering10
82 B6415716 นายทินภัทร ค้ามี  Mechanical Engineering10
83 B6415723 นางสาวอรวรรยา มั่นกูล  Geological Engineering10
84 B6415730 นายณัฐภัทร อยู่ดี  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.