รายชื่อนศ.
รายวิชา105101 : PHYSICS I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 0
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6400088 นางสาวอาทิตยา ตู้สะกาด  Electronic Engineering10
2 B6400101 นางสาวกัญญารัตน์ หมู่พราหมณ์  CERAMIC ENGINEERING10
3 B6400125 นางสาวพัชรีภรณ์ คงโนนกอก  Transportation And Logistics Engineering10
4 B6400156 นางสาวชรินรัตน์ ซอสันเทียะ  N/A10
5 B6400293 นางสาวภัทรวดี สิมแสน  Mechanical Engineering10
6 B6400309 นายสิรภพ เศรษศรี  CPE10
7 B6400330 นายพิทยุตม์ เกลี้ยงกลม  EE10
8 B6400460 นางสาวศิรินันท์ โกกิลารัตน์  Mechanical Engineering10
9 B6400484 นางสาวอภิญญา สุดาทิพย์  CPE10
10 B6400507 นางสาวดุสิตรา สีดี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
11 B6400521 นางสาวชญาดา เสนผาบ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
12 B6400569 นางสาวจิตรทิวา โพธิ์นาแค  N/A10
13 B6401955 นางสาวศดานันท์ กวีกุล  Mechanical Engineering10
14 B6401962 นายปณชัย ประสงค์เสียง  Mechanical Engineering10
15 B6401979 นายสมาธิ กลิ่นศรีสุข  Mechanical Engineering10
16 B6402082 นางสาวจิรัชญา อินทสิทธิ์  CE10
17 B6402099 นายศิลปากร กลสรร  CE10
18 B6402105 นายพงศ์พัฒน์ ชมชื่นดี  CE10
19 B6402136 นายอธิคม นิยมไทย  Electronic Engineering10
20 B6402143 นางสาวลลิตภัทร เผือดจันทึก  IE10
21 B6402150 นายหรัณย์ ด้วงนิล  IE10
22 B6402686 นางสาวชนกนันท์ พัสดร  Mechanical Engineering10
23 B6402747 นายนพสิทธิ์ ช่างบุ  Mechanical Engineering10
24 B6402761 นางสาวเนตรชนก สมตน  N/A10
25 B6402778 นางสาวรุจิดา ป้องท้าว  Geological Engineering10
26 B6402785 นายดนตรี บัวเนียม  Chemical Engineering10
27 B6402792 นายวัชรินทร์ ธีรอาภรณ์  Mechanical Engineering10
28 B6402808 นายปธาน โสภา  EE10
29 B6402891 นายเจตน์ษฎิน บัวทุม  CPE10
30 B6402921 นายคณิต หนองหิน  EE10
31 B6402945 นางสาวพรชิตา รักษา  Environmental Engineering10
32 B6403003 นางสาวหทัยชนก ขอจัดกลาง  N/A10
33 B6403010 นายธีรสิทธิ์ บุดดาวงศ์  Electronic Engineering10
34 B6403126 นางสาวศุภชลิตา พลนงค์  CPE10
35 B6403188 นายนนทวัช กุ่ยกระโทก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
36 B6403270 นายรัฐนันท์ น้อยลำ  CPE10
37 B6403287 นายบัณฑิต น้อยบุญญะ  N/A10
38 B6403362 นางสาวกมลชนก บุญมี  N/A10
39 B6403393 นายสุรเสกข์ แย้มพยุง  TCE10
40 B6403447 นายนรินทร์โชติ วิเวก  N/A10
41 B6403461 นายโยวิพัจน์ เสนะวีณิน  N/A10
42 B6403478 นายจิรพัฒน์ พาคำ  Electronic Engineering10
43 B6403539 นายปัญจพล ชัยจำรัส  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
44 B6403584 นางสาวเสาวลักษณ์ การบุญ  N/A10
45 B6403591 นายอภิพัฒน์ ภูงอก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
46 B6403607 นายวรเทพ จันทร์ดวง  Geological Engineering10
47 B6403720 นายเดชิษฐ์ ดีสูงเนิน  CERAMIC ENGINEERING10
48 B6403799 นางสาวธัญลักษณ์ จันทวงค์  Mechanical Engineering10
49 B6403812 นายพลกฤต โพชนะจิตร  N/A10
50 B6403898 นางสาววรรณภา ซ้อนกลิ่น  Chemical Engineering10
51 B6403904 นางสาวศิรินันท์ เล่าลา  Transportation And Logistics Engineering10
52 B6403935 นายพลภูมิ ฤกษ์สังเกตุ  Transportation And Logistics Engineering10
53 B6403973 นายปรเมศวร์ สะอาดวงศ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
54 B6403997 นางสาวกวินธิดา ศรีจันทร์  N/A10
55 B6404000 นายธวัชชัย วรคุฒ  Agricultural and Food Engineering10
56 B6404024 นายจักรภพ กรโชคอนันต์  EE10
57 B6404079 นายวริศ สุทธิธรรม  Mechanical Engineering10
58 B6404086 นายสัญชัย สีลาแดง  Mechanical Engineering10
59 B6404109 นางสาวศศิปรียา ศรีชนะ  N/A10
60 B6404130 นายนวมินทร์ พงษ์เพียจันทร์  Transportation And Logistics Engineering10
61 B6404154 นายพุทธิพงศ์ หล่อตระกูล  CERAMIC ENGINEERING10
62 B6404161 นางสาวพรทิพย์ แก้วหอม  Metallurgical Engineering10
63 B6404208 นางสาววรัญญา อินทร์ชำนาญ  Transportation And Logistics Engineering10
64 B6404253 นายหาญชัย บุญศรี  N/A10
65 B6404314 นายกิตติภพ ส่องแสง  Mechanical Engineering10
66 B6404321 นายอิสระพงค์ แพนแสง  N/A10
67 B6404338 นายคณิน หวังกลุ่มกลาง  Mechanical Engineering10
68 B6404352 นายสุประวีณ์ หงษา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
69 B6404390 นางสาวชุติกานต์ อ่อนสีดา  Agricultural and Food Engineering10
70 B6404475 นายพานิชย์ ปะหุปะโมง  Agricultural and Food Engineering10
71 B6404543 นายวรวุฒิ ก้อนดินจี่  Transportation And Logistics Engineering10
72 B6404628 นายธนกร พรพิพัฒน์  Electronic Engineering10
73 B6404666 นางสาวกุสุมาลี ปิ่นปั่น  N/A10
74 B6404796 นางสาวพิชญ์นรี อินดีสี  CPE10
75 B6404857 นางสาวนิพาดา เมฆสงค์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
76 B6404864 นางสาวสุวรรณี แซ่ลี้  Geological Engineering10
77 B6404871 นางสาวกัลยรัตน์ เหมสุวรรณ  Mechanical Engineering10
78 B6404949 นางสาวศุภาภรณ์ เมล็ดกุล  N/A10
79 B6404970 นายณพงศ์ อุดสระน้อย  IE10
80 B6405007 นางสาวปิยณัฐ ทามโคกกรวด  N/A10
81 B6405137 นางสาวกานต์ธิดา ปลอยยิ้ม  N/A10
82 B6405151 นายจิรเดช สุนทราศรี  Mechanical Engineering10
83 B6405168 นายพีรวิชญ์ คำปันทิพย์ หาญกิจจานุรักษ์  Mechanical Engineering10
84 B6405243 นายเกษฎา บุตรบ้านเขวา  Geological Engineering10
85 B6405267 นายชุติเดช โฉสูงเนิน  Environmental Engineering10
86 B6405335 นางสาวปิภาพร ตีกองซอม  N/A10
87 B6405410 นางสาวพิชญาภา ทันดอน  Mechanical Engineering10
88 B6405465 นางสาวดวงกมล แก้วกล้า  Environmental Engineering10
89 B6405496 นายพีระพัฒน์ หาระไชย  EE10
90 B6405533 นางสาวปภาวี ไกรโยธี  Metallurgical Engineering10
91 B6405557 นายธนกร ชนะนา  CERAMIC ENGINEERING10
92 B6405595 นายแทนคุณ พิมพ์จันทร์  CE10
93 B6405632 นายเจตพล นิลเพชร  Transportation And Logistics Engineering10
94 B6405786 นายพงศ์แสง ภูสมมา  EE10
95 B6405793 นายชินพัฒน์ นพคุณ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
96 B6405823 นางสาวสุธารี คงเจริญ  IE10
97 B6405892 นางสาวหัทยา ซองกิ่ง  Metallurgical Engineering10
98 B6405991 นายวรวิทย์ จวงจันทร์  N/A10
99 B6406035 นายกิตติศักดิ์ แทนคำ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
100 B6406189 นายภากร ปุ่มสิม  CE10
101 B6406202 นายสานุพงศ์ วงษ์จันทร์  Metallurgical Engineering10
102 B6406219 นายกิตติธัช กิตติชัยสาโรจน์  CE10
103 B6406226 นายศตวรรษ บุตรดา  CE10
104 B6406240 นางสาวดุสิตา ชาแก้ว  Agricultural and Food Engineering10
105 B6406257 นายธนวรรธน์ คำโส  Electronic Engineering10
106 B6406288 นางสาวชลธิชา นาคีทอง  N/A10
107 B6406295 นายภิรัฐ ถิระปรารมณ์  Electronic Engineering10
108 B6406615 นางสาวอชิรญา พอใจ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
109 B6406653 นางสาวเบญจรัตน์ ทิพย์สมบัติวงศ์  Mechanical Engineering10
110 B6406677 นางสาวอัยย์ฬฎา บุตรดี  EE10
111 B6406769 นางสาวสิรีธร ศิริวิวัฒนานนท์  Transportation And Logistics Engineering10
112 B6406776 นายพีรภาส ฉันทะโกโส  EE10
113 B6406790 นางสาวอนงค์นาถ พุ่มพวง  Environmental Engineering10
114 B6406806 นางสาววิจิตตา แก้วปัน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
115 B6406820 นายชนะศักดิ์ แก้วกลม  N/A10
116 B6406875 นายศิริชัย สาลีวัน  Geological Engineering10
117 B6406882 นายณภัทร บุญมาเจริญ  N/A10
118 B6406899 นางสาวสุภัสสรา นุ่นสุวรรณ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
119 B6406905 นางสาวนริศรา วงศรีเทพ  N/A10
120 B6406936 นายการุณ อินทรี  N/A10
121 B6406981 นางสาวรัตติกาล ปลั่งกลาง  N/A10
122 B6407056 นางสาวผาณิตา กุมรัมย์  Mechanical Engineering10
123 B6407063 นางสาวศิรินภา สีดาแก้ว  IE10
124 B6407087 นายวีรภัทร นาดี  Metallurgical Engineering10
125 B6407094 นายณัฐวุฒิ สิทธิอินทร์  Metallurgical Engineering10
126 B6407124 นายปณิธาน คงพลปาน  N/A10
127 B6407179 นายอาทิตย์ พุกกะคุปต์  CERAMIC ENGINEERING10
128 B6407186 นายธนกร สมจันตา  Mechanical Engineering10
129 B6407292 นางสาวสิริยากร ศิริมาตย์  Environmental Engineering10
130 B6407308 นางสาวญาณิศา พิมพาต  Agricultural and Food Engineering10
131 B6407322 นายเบอร์เยอน ทรอเบิ้น ทัวนาว  EE10
132 B6407360 นายสิทธิโชค สินประสิทธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
133 B6407377 นายศิวัช พัชรมณีปกรณ์  EE10
134 B6407384 นางสาวลักษิกา พยัคเกษมโสภณ  N/A10
135 B6407414 นายกษม บุญจรัส  IE10
136 B6407513 นางสาวกมลพรรณ พวงสุข  IE10
137 B6407520 นายนิติภูมิ จันทร์วัฒนะ  Mechanical Engineering10
138 B6407544 นายชวาล จิตพิมาย  Geological Engineering10
139 B6407704 นายธัชธรรม อนันธศิริ  N/A10
140 B6407735 นายณัฐกิตติ์ ยิ่งสวัสดิ์  EE10
141 B6407742 นายณัฐวุฒิ นามบุตร  N/A10
142 B6407759 นายพุฒิพงศ์ จันงูเหลือม  N/A10
143 B6407766 นายพัชรวัฒน์ พงศ์พิมพ์  N/A10
144 B6407773 นางสาวพิมพ์ชนก แสนบุญรัตน์  Mechanical Engineering10
145 B6407834 นายธนากร หนองนา  CPE10
146 B6407919 นายธนุส โยธาทูล  N/A10
147 B6407933 นายประเทศ ดินสีวิจิตร  N/A10
148 B6407988 นางสาวดวงพร สมพิศ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
149 B6408053 นายกิตติวรรณ สิริพันธนะ  N/A10
150 B6408077 นายณรงค์ฤทธิ์ ศรีขวา  CPE10
151 B6408145 นายกิตติพงษ์ หมื่นแก้ว  Environmental Engineering10
152 B6408169 นายจักรพัณธ์ พรมคุณ  N/A10
153 B6408268 นายอรรคพล เตินเตียน  Electronic Engineering10
154 B6408299 นายชิษณุพงศ์ ขวัญบุญจันทร์  Mechanical Engineering10
155 B6408312 นายวสุ สุพล  Mechanical Engineering10
156 B6408329 นายศุภชัย สารีภาวงษ์  TCE10
157 B6408336 นายสุรยุทธ ประคำแหง  Mechanical Engineering10
158 B6408428 นายพีรภพ งามธงไชย  N/A10
159 B6408435 นางสาวมาริสา ชมเหิม  N/A10
160 B6408466 นางสาวเกล้าทอง สุขวุฒิ  N/A10
161 B6408541 นายธนกฤต อิงแอบ  CE10
162 B6408565 นายภรัณยู ลิ้มกุล  CPE10
163 B6408572 นายนนทกร เสนคราม  CE10
164 B6408657 นายจักรพงศ์ สังวาลเพ็ชร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
165 B6408671 นางสาวอาภารัตน์ พุ่มม่วง  CPE10
166 B6408688 นายวรวุฒิ ศรีจันทร์  EE10
167 B6408718 นางสาวสมหทัย สุขอุ้ม  Mechanical Engineering10
168 B6408749 นายณัฐพล หลุ่งเป้า  Environmental Engineering10
169 B6408763 นางสาวญาดา ผดุงศิลปะ  Electronic Engineering10
170 B6408770 นายพงษ์ศิริ เซ่งจัน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
171 B6408794 นายไชยชนก รูปเหลี่ยม  Mechanical Engineering10
172 B6408800 นายญาณภัทร นารัมย์  EE10
173 B6408824 นางสาวศศิกานต์ แก้วดี  Electronic Engineering10
174 B6408831 นายพลเอก มุสิกะพืช  TCE10
175 B6408862 นายจุลจักร วรรณสุทธะ  N/A10
176 B6408992 นางสาวณัฏฐา กันทวัฒน์  N/A10
177 B6409050 นายจิรกิตติ์ แสงพวง  IE10
178 B6409074 นายจารุวิทย์ กองทอง  Mechanical Engineering10
179 B6409142 นายธีรศักดิ์ ศรีระ  N/A10
180 B6409180 นายภูริวัฒน์ ดาลุนฉิม  Transportation And Logistics Engineering10
181 B6409234 นางสาวอาณัตดา นาจะหมื่น  N/A10
182 B6409258 นางสาวจารุวรรณ บุญศรี  N/A10
183 B6409364 นายสุวพิชญ์ ปราบนอก  Agricultural and Food Engineering10
184 B6409517 นายธีรเมธ กล้าหาญ  Transportation And Logistics Engineering10
185 B6409548 นางสาวศิรประภาพร ณรงค์ฤทธิ์  CE10
186 B6409678 นายภาสวีร์ พรมแสง  CERAMIC ENGINEERING10
187 B6409760 นางสาวณิชาภัทร อ่อนภูมี  Transportation And Logistics Engineering10
188 B6409814 นายศักรินทร์ อิทธิพลกังวาล  TCE10
189 B6409821 นายวิษณุพงศ์ คงศรี  Environmental Engineering10
190 B6409883 นายชัยวุธ โชคนัด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
191 B6409906 นางสาวโยษิตา สาลีเกิด  EE10
192 B6409913 นางสาวชฎาวัลย์ สัตตะโส  CPE10
193 B6410025 นายนพรัตน์ พลศักดิ์ขวา  Electronic Engineering10
194 B6410049 นายวชิรวิทย์ อักษร  N/A10
195 B6410070 นางสาวสิริลักษณ์ รังหอม  EE10
196 B6410100 นายนครา สุวรรณรอด  N/A10
197 B6410124 นายพลัง พิมพาวัตร  CE10
198 B6410193 นายธีรภัทร ภูศรีฤทธิ์  N/A10
199 B6410315 นางสาวธรัญญา จงจอหอ  Chemical Engineering10
200 B6410339 นางสาวอภิญญา ผิวเหลือง  IE10
201 B6410353 นางสาวมณัฐชยา นิลทะราช  Environmental Engineering10
202 B6410360 นางสาวศรัญญา สาทน  Metallurgical Engineering10
203 B6410377 นายธนวัตร พรอนันต์รัตน์  CPE10
204 B6410384 นายอภิสิทธิ์ ตันเจริญ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
205 B6410391 นายภานุวัฒน์ อินขามป้อม  Mechanical Engineering10
206 B6410407 นายธนกฤต เทพสีหนู  Geological Engineering10
207 B6410414 นางสาวณัฐธิดา จันทโรจน์  N/A10
208 B6410438 นางสาวปณิดา ประโม  Geological Engineering10
209 B6410445 นายสหภาพ บุตรสาระ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
210 B6410452 นายสุธีร์ พรหมกสิกร  Metallurgical Engineering10
211 B6410483 นายดุษิต ปุเรนเต  N/A10
212 B6410537 นายธิบดี พรจรัญสกุล  N/A10
213 B6410582 นายธัญพิสิฐ เจริญสุข  Electronic Engineering10
214 B6410612 นายฐิติพงศ์ แกประโคน  Transportation And Logistics Engineering10
215 B6410643 นายรัตนพล นุชโยธิน  Mechanical Engineering10
216 B6410681 นายกมลสิทธิ์ คุณธนพงษ์  Mechanical Engineering10
217 B6410728 นางสาวณัฐพร วงศ์บุตร  EE10
218 B6410735 นายอธิวัฒน์ อ่อมแก้ว  Electronic Engineering10
219 B6410773 นางสาวคณิศร ปัตถาวะโร  N/A10
220 B6410797 นายเอกรัตน์ จักษุเขียว  N/A10
221 B6410827 นายพิรุณ สุระนารถ  Metallurgical Engineering10
222 B6410872 นางสาวพรนัชชา เหล็กทะเล  IE10
223 B6410919 นายภูวพณ แก่นคำ  N/A10
224 B6410933 นายธีรวัฒน์ วรรณกุล  N/A10
225 B6410957 นางสาววิภาพร ศิลารัตน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
226 B6410971 นางสาวพิมพ์ปฏิภาณ พิมพ์น้อย  TCE10
227 B6411015 นางสาววรรณวิศา นาทะยัพ  N/A10
228 B6411022 นายปฐมชล สร้อยสม  Mechanical Engineering10
229 B6411077 นางสาวปานไพลิน ใจเฉื่อย  CERAMIC ENGINEERING10
230 B6411114 นางสาวพิสชา บุญเกื้อ  Mechanical Engineering10
231 B6411138 นายกฤษกร ชาญอักษร  Electronic Engineering10
232 B6411183 นายพายุพัฒน์ สัจจะวัฒนากิจ  N/A10
233 B6411220 นางสาวสุวนันท์ เงางาม  N/A10
234 B6411244 นายญาณวัฒน์ กล่ำสุข  Transportation And Logistics Engineering10
235 B6411299 นางสาวพิสมัย เสียงเลิศ  Metallurgical Engineering10
236 B6411305 นางสาวสุพิชญา ชินวงค์  TCE10
237 B6411312 นายคุณากร ศรีไทย  N/A10
238 B6411367 นายอนุรักษ์สกุล นุ่มแก้ว  Mechanical Engineering10
239 B6411411 นางสาวกุลนิดา ดงแดง  CERAMIC ENGINEERING10
240 B6411473 นายชัยวัฒน์ เขื่อนคำ  N/A10
241 B6411480 นายรังรักษ์ มรดก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
242 B6411596 นางสาวณริสศรา อสิพงษ์  Transportation And Logistics Engineering10
243 B6411626 นางสาวศศิประภา พัทธเสมา  Mechanical Engineering10
244 B6411732 นางสาวพัชรี ค่ำคูณ  N/A10
245 B6411749 นางสาวอังคณา วรรณา  Environmental Engineering10
246 B6411756 นางสาวปุญณพัฒน์ สงฆ์สระน้อย  Chemical Engineering10
247 B6411794 นางสาวอภิสรา ทับทิม  TCE10
248 B6411800 นายปิยะวัฒน์ บุญมี  EE10
249 B6411824 นางสาวกันยารัตน์ กลิ่นจัตุรัส  N/A10
250 B6411855 นายเกียรติศักดิ์ บุญเกิด  Mechanical Engineering10
251 B6411862 นางสาวชลธิชา เทพสงค์  Transportation And Logistics Engineering10
252 B6411879 นายกฤษณะ ชีชะวา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
253 B6411923 นายกุญชร นาเหนือ  CE10
254 B6411947 นายธนวัฒน์ สมนาแซง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
255 B6412050 นายภาณุพงษ์ บัวกรต  N/A10
256 B6412074 นายธีระพงษ์ มูลเพ็ญ  N/A10
257 B6412159 นางสาวณัชชา ทองย่อย  Chemical Engineering10
258 B6412197 นางสาวสุนิษา เสริฐศรี  Mechanical Engineering10
259 B6412302 นางสาวเบญญาลักษณ์ วงษาเนาว์  N/A10
260 B6412326 นายธนวัฒน์ เสียงเพราะ  Electronic Engineering10
261 B6412401 นางสาวเสาวลักษณ์ ถาวรนิวัตน์  N/A10
262 B6412425 นางสาวพิมพ์มาดา เที่ยงดาห์  Mechanical Engineering10
263 B6414337 นางสาวปภาวรินทร์ สุริยะเสน  Transportation And Logistics Engineering10
264 B6414344 นางสาวดวงใจ ชาวนา  N/A10
265 B6414351 นายอุดม มีอาษา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
266 B6414382 นายธนภัทร หาญรักษ์  EE10
267 B6415419 นางสาวพรชิตา สนิทเชื้อ  CPE10
268 B6415440 นางสาวฐิติมา วิชาอ่อน  IE10
269 B6415457 นายอัจฉริยะ คลังทอง  TCE10
270 B6415570 นางสาวรัตนาภรณ์ ใจกล้า  Metallurgical Engineering10
271 B6415594 นางสาวพุทธรักษา ละเกษ  N/A10
272 B6415655 นายนนทชัย กิ่งกุลทา  Agricultural and Food Engineering10
273 B6415662 นางสาวสุจิตตรา พิชัย  Metallurgical Engineering10
274 B6415747 นายธกฤต อามาตย์  N/A10
275 B6415778 นางสาววิลาสินี โพธิ์ตาก  TCE10
276 B6415792 นางสาวปุญญพัฒน์ มูลสาร  N/A10
277 B6416775 นายธนพล จาดโห้  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
278 B6416928 นางสาวช่อสุคนธ์ จินวงศ์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
279 B6416997 นางสาวภัททิยา ผลานิสงค์  N/A10
280 B6417017 นางสาวชลิษา คูณขุนทด  Mechanical Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.